1310/2018

Helsingfors den 28 december 2018

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om användning av fordon på väg (1257/1992) 3, 6, 12, 25, 41 och 44 §,

av dem 3 § sådan den lyder i förordningarna 291/1998, 353/2006 och 1612/2015, 6 § sådan den lyder i förordningarna 1243/2002, 289/2006 och 1612/2015, 25 § sådan den lyder i förordning 47/2017 och 44 § sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 775/1995, 356/1996 och 1612/2015, som följer:

3 §
Hastighetsbegränsningar för olika fordonskategorier

För ett fordon utan släpvagn är den högsta tillåtna hastigheten på väg

1) för paket- och lastbilar (kategori N), specialbilar, samt hus-, lik- och servicebilar i kategori M 80 kilometer per timme,

2) för sådana paketbilar (kategori N1) och specialbilar samt veterinär-, hus-, lik- och servicebilar vilkas egenmassa är under 1,8 ton och som tagits i bruk 1981 eller därefter eller vilkas egenmassa är under 1,875 ton och som tagits i bruk 1995 eller därefter dock 100 kilometer per timme,

3) för sådana paketbilar (kategori N1) samt veterinär-, hus-, lik- och servicebilar vilkas totala massa är högst 3,5 ton och vilka är försedda med låsningsfria bromsar och skyddskudde för åtminstone föraren när de säten som godkänts för användning vid körning med en husbil dessutom är försedda med bilbälte, dock 100 kilometer per timme,

4) för bussar (kategori M2 och M3) 80 kilometer per timme, dock 100 kilometer per timme, om bussen vid besiktningen har godkänts för denna hastighet och det inte finns stående passagerare i bussen,

5) för motordrivna fordon med minst en ofjädrad axel 60 kilometer per timme; denna begränsning gäller dock inte motorcyklar utan fjädring baktill (kategori L3e och L4e),

6) för två- och trehjuliga mopeder och lätta fyrhjulingar 45 kilometer per timme, dock för mopeder med låg effekt, motoriserade cyklar och lätta elfordon 25 kilometer per timme vid körning med motor,

7) för motorredskap och terrängfordon 40 kilometer per timme, dock för snöskotrar och tunga snöskotrar 60 kilometer per timme på snöskoterleder,

8) för andra traktorer än trafiktraktorer och för snabba traktorer i kategori b vars konstruktiva hastighet är högre än 40 kilometer per timme, 40 kilometer per timme,

9) för trafiktraktorer och för trafiktraktorer som betraktas som jordbruks- och skogsbrukstraktorer när de används för transporter som avses i 7 § i bränsleavgiftslagen (1280/2003) 50 kilometer per timme,

10) för snabba traktorer i kategori b 60 kilometer per timme, dock för sådana snabba traktorer i kategori b vars konstruktiva hastighet är högre än 60 kilometer per timme och som är försedda med låsningsfria bromsar 80 kilometer per timme,

11) för fordon med järnband med metallyta 20 kilometer per timme.

En förutsättning för att en husbil ska kunna godkännas för användning i en hastighet på 100 km/h är att det baktill på husbilen finns en rund gul skylt med en diameter på 240 mm, 20 mm breda svarta kanter och talet 100 angivet med svarta 120 mm höga siffror och att husbilen vid besiktning eller typgodkännande har konstaterats uppfylla de krav som ställts för hastighetskategorin.

En förutsättning för att en buss ska kunna godkännas för användning i en hastighet på 100 km/h är att bussen uppfyller följande krav:

1) bussen har låsningsfria bromsar,

2) bussen har däck som är godkända av däcktillverkaren för användning i en hastighet på 100 km/h utan tidsbegränsning för bruksperioden,

3) bussens motoreffekt är minst 11 kW för varje ton av totalmassan,

4) sätena är försedda med huvudstöd,

5) de passagerarsäten framför vilka det inte finns något annat säte eller motsvarande hinder samt förarsätet är försedda med bilbälte,

6) förarsätet är skyddat bakifrån,

7) bagaget kan säkras stadigt,

8) färdskrivarens kapacitet omfattar hastigheter upp till minst 125 km/h,

9) baktill på bussen finns en rund gul skylt med en diameter på 240 mm, 20 mm breda svarta kanter och talet 100 angivet med svarta 120 mm höga siffror.

Den högsta tillåtna hastigheten för ett motordrivet fordon på väg när ett släpfordon är kopplat till det är

1) för bilar (kategori M och N), motorcyklar, trehjulingar och tunga fyrhjulingar 80 kilometer per timme, dock 60 kilometer per timme för en bil när ett släpfordon som saknar bromsar och har en klassificeringsmassa som överstiger 0,75 ton är kopplat till den samt 60 kilometer per timme för ett fordon när ett släpfordon som saknar fjädring är kopplat till det,

2) för två- och trehjuliga mopeder samt lätta fyrhjulingar 45 kilometer per timme, dock 25 kilometer per timme för ett fordon med en konstruktiv hastighet på högst 25 kilometer per timme vid körning med motor,

3) för motorredskap och terrängfordon 40 kilometer per timme, dock för snöskotrar och tunga snöskotrar 60 kilometer per timme på snöskoterleder om släpvagnen inte används för persontransport,

4) för andra traktorer än trafiktraktorer och för snabba traktorer i kategori b vars konstruktiva hastighet är högre än 40 kilometer per timme, 40 kilometer per timme,

5) för trafiktraktorer samt för trafiktraktorer som betraktas som jordbruks- och skogsbrukstraktorer när de används för transporter som avses i 7 § i bränsleavgiftslagen 50 kilometer per timme,

6) för snabba traktorer i kategori b 60 kilometer per timme, dock för fordonskombinationer med en snabb traktor i kategori b och ett eller flera släpfordon där alla fordonen är försedda med låsningsfria bromsar 80 kilometer per timme,

7) för fordonskombinationer med järnband med metallyta 20 kilometer per timme,

8) för traktorer, om släpvagnen används för persontransport, 40 kilometer per timme.

Den högsta tillåtna hastigheten för ett motordrivet fordon som bogseras på sina egna hjul eller med hjälp av dolly är 60 km/h, om inte lägre hastighet föreskrivits eller bestämts för någotdera fordonet.

När ett motordrivet fordon körs på väg får hastigheten inte överskrida den maximihastighet som en myndighet eller tillverkaren har bestämt med anledning av fordonets konstruktion eller en för fordonets konstruktion eller utrustning överstor last. Med en fordonskombination får man inte överskrida den högsta tillåtna hastigheten för något av fordonen i kombinationen.

6 §
Undantag från skyldigheten att använda bilbälte och skyddshjälm

Den i vägtrafiklagen (267/1981) föreskrivna skyldigheten att använda bilbälte gäller inte

1) en polisman, en gränsbevakningsman eller den som är anställd vid fångvårdsväsendet, när han eller hon är ute i ett sådant tjänsteuppdrag att användningen av bilbälte kan orsaka fara eller avsevärd olägenhet,

2) en besiktare som utför kontroll av en bil,

3) den som delar ut post, tidningar eller andra varor som ska distribueras till flera platser och den som samlar in avfall eller andra varor som ska samlas in från flera platser, då den oavbrutna körsträckan är högst hundra meter och användningen av bilbälte orsakar avsevärd olägenhet,

4) en förare av en personbil i tillståndspliktig persontrafik, med undantag för transporter av skolbarn och körning utan passagerare.

Den i vägtrafiklagen föreskrivna skyldigheten att använda skyddshjälm gäller inte

1) en förare av eller passagerare på en trehjulig moped om fordonet är försett med täckt förarhytt,

2) en förare av eller passagerare på en tvåhjulig motorcykel och tvåhjulig moped som är försedd med säkerhetsbälte samt skyddsbåge eller skyddstak, om dessa sitter under skyddsbågen eller skyddstaket,

3) en förare av en invalidmotorcykel eller invalidmoped,

4) den som utför trafikövervakning, något annat tjänsteuppdrag eller förare av eller passagerare på fordon som används i försvarsmaktens verksamhet, om någon annan hjälm än en hjälm som är godkänd för vägtrafik används eller om hjälmen är till förfång i utförandet av uppdraget,

5) en besiktare som utför kontroll av en motorcykel eller moped,

6) en förare av eller passagerare på en snöskoter eller på ett terrängfordon eller en traktor med styrstång och sadelformad sits vid ren- eller skogsskötsel, i energiöverföringsarbeten eller telenätverksarbeten eller vid nätgranskning,

7) passagerare i en täckt släpvagn kopplad till en snöskoter eller tung snöskoter,

8) en förare av eller passagerare på en museimotorcykel, museimoped, museisnöskoter och tung museisnöskoter under ett arrangerat körevenemang,

9) den som framför en cykel med elmotor som är utrustad med pedaler och som klassificeras som moped, om föraren använder en hjälm avsedd för cyklister och om cykelns massa i körklart skick är högst 35 kilogram och motorns nominella effekt är högst 1 kilowatt.

12 §
Användning av nödstopp på snöskoter

En snöskoters eller tung snöskoters nödstopp ska fästas vid föraren innan motorn startas, om nödstoppets funktion förutsätter detta. Ett sådant nödstopp ska hållas fastsatt under körning.

25 §
Andra huvudmått

Den största tillåtna höjden på en bil och på en släpvagn är 4,40 meter. Detta mått får inte överskridas när fordonet är obelastat eller axellyftanordningen är i sitt övre läge. Om höjden på fordonet överstiger 4,20 meter, ska transportören och föraren kontrollera att en transport längs den transportrutt som ska användas är möjlig utan risk för sammanstötning med konstruktioner ovanför vägen.

Ett fordons största tillåtna bredd är 2,60 meter. Den största tillåtna bredden på ett fordon som inte är temperaturkontrollerat och som används i en över 22,00 meter lång fordonskombination, mätt från fast struktur, samt på en buss är dock 2,55 meter. Den största tillåtna bredden på en buss som är registrerad som museifordon och som används i trafik högst 50 dagar per kalenderår är dock 2,60 meter. Den största tillåtna bredden på en personbil (kategori M1) är 2,55 meter. Den största tillåtna bredden på en snöskoter och tung snöskoter samt deras släpvagnar är 1,70 meter på en snöskoterled.

Bredden på medelaxelsläpvagnar och egentliga släpvagnar med en största i registrering och bruk tillåten massa på över 3,5 ton (kategori O3 och O4), får överskrida dragbilens bredd med högst 0,15 meter. Bredden hos en påhängsvagn får överskrida dragbilens bredd, mätt vid framaxeln, med högst 0,35 meter.

Som ett sådant temperaturkontrollerat fordon som avses i 2 mom. ovan räknas också tankfordon som har en tank som är temperaturkontrollerad och vars vägg är minst 45 millimeter tjock.

41 §
Persontransport med terrängfordon

Med ett terrängfordon får det antal personer som fordonets tillverkare avsett transporteras.

44 §
Persontransport i släpvagn

En påhängsvagn får användas för persontransport med iakttagande i tillämpliga delar av bestämmelserna i 43 § 2 mom.

Med bil och traktorsläpvagn får på en rutt som godkänts av polisen transporteras personer till sevärdheter och tillställningar för allmänheten, förutsatt att släpvagnens konstruktion och utrustning lämpar sig för persontransport. Den högsta tillåtna körhastigheten vid transporten är 25 km/h. Vid persontransport med påhängsvagn eller med två eller flera till varandra kopplade släpvagnar ska dragfordonets förare ha ett körkort som berättigar till framförande av fordonskombination av klass DE.

Med traktorsläpvagn får transporteras egna arbetare samt medhjälpare som behövs för lastning eller lossning av släpvagnen till och från arbetsplatsen eller bestämmelseorten, under förutsättning att transporten kan ske tryggt.

Med en släpvagn kopplad till en snöskoter eller tung snöskoter får personer transporteras på en snöskoterled. Med en sådan släpvagn får dock inte transporteras personer när snöskotern eller den tunga snöskotern framförs på någon annan väg än en snöskoterled eller när en sådan annan väg korsas.

Med en släpvagn kopplad till en cykel eller ett lätt elfordon får den som har fyllt femton år transportera ett högst tio år gammalt barn och den som har fyllt arton år två högst sexåriga barn. Transport av barn i en släpvagn är dock tillåten endast om släpvagnen har en för barnet lämpad sits samt ändamålsenlig konstruktion och ändamålsenliga skydd som hindrar barnet från kontakt med släpvagnens rörliga delar samt med vägen. Cykeln ska dessutom ha två separata bromsanordningar.

En släpvagn får inte användas för annan persontransport än sådan som avses i denna paragraf.

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2018.

Helsingfors den 28 december 2018

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Specialsakkunnig
Aino Still

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.