1303/2018

Helsingfors den 28 december 2018

Lag om ändring av II avd. 5 kap. 6 § och II avd. 6 kap. 8 § i lagen om transportservice

I enlighet med riksdagens beslut

fogas i lagen om transportservice (320/2017) till II avd. 5 kap. 6 §, sådan den lyder i lag  301/2018, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., och till II avd. 6 kap. 8 §, sådan den lyder i lag 301/2018, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom. som följer:

AVDELNING II

TRAFIKMARKNADEN

5 kap.

Marknaden för järnvägstrafik

6 §
Beredskap för undantagsförhållanden och störningar

Ett järnvägsföretag som bedriver persontrafik ska göra upp en beredskapsplan för att kunna erbjuda passagerare assistans i den mening som avses i artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer, i händelse av en allvarlig störning i trafiktjänsterna. Vid beredningen av planen ska järnvägsföretaget beakta synpunkterna bland olika aktörer i järnvägssystemet.


6 kap.

Bedrivande av spårbunden stadstrafik

8 §
Beredskap för undantagsförhållanden och störningar

En utövare av spårbunden stadstrafik ska göra upp en beredskapsplan. När beredskapsplanen görs upp ska särdragen i spårbunden stadstrafik och aktörernas synpunkter beaktas.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 105/2018
KoUB 29/2018
RSv 169/201

Helsingfors den 28 december 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.