1299/2018

Helsingfors den 28 december 2018

Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) 13 a–13 e och 14 a §, sådana de lyder i lag 393/2006, samt

ändras 1 § 4 mom., 75 § och 76 § 1 mom. 1 punkten,

sådana de lyder, 1 § 4 mom. och 75 § i lag 393/2006 och 76 § 1 mom. 1 punkten i lag 525/2008, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Vad som föreskrivs om utländska EES-tilläggspensionsanstalter i lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) eller i lagen om försäkringskassor (1164/1992) ska tillämpas på utländska EES-försäkringsbolag som bedriver tjänstepensionsverksamhet enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut. Ett ovan avsett försäkringsbolag kan vid gränsöverskridande överlåtelser vara överlåtande eller övertagande tilläggspensionsanstalt med iakttagande av vad som i lagen om pensionsstiftelser eller i lagen om försäkringskassor föreskrivs om gränsöverskridande överlåtelser av tilläggspensionsarrangemang.

75 §
Verksamhet som i Finland bedrivs för ett försäkringsbolags räkning

Har Finansinspektionen skäl att anta att någon för ett utländskt försäkringsbolags räkning i Finland bedriver verksamhet enligt denna lag utan att göra sådan anmälan som avses i 7 och 10 § eller utan koncession som avses i 18 § 1 mom., ska Finansinspektionen skaffa utredning om saken och vid behov uppmana den som saken gäller att inom en bestämd tid göra anmälan enligt 7 eller 10 §, ansöka om koncession, ändra sin verksamhet enligt Finansinspektionens anvisningar eller upphöra med verksamheten.

76 §
Olovligt bedrivande av försäkringsverksamhet

Den som uppsåtligen

1) för ett utländskt försäkringsbolags räkning bedriver försäkringsverksamhet i Finland utan att göra anmälan enligt 7 eller 10 § eller utan koncession som avses i 18 § 1 mom. eller i strid med 22 a eller 57 §, ellerDenna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 205/2018
EkUB 24/2018
RSv 189/2018
Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/2341/EU (32016L2341); EUT L354, 23.12.2016, s. 37

Helsingfors den 28 december 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.