1292/2018

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 21 december 2018

Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994, samt med stöd av 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan paragrafen lyder i lag 495/2005:

1 §
Tillämpningsområde

För prestationer av arbets- och näringsministeriet samt av nämnder, riksförlikningsmannens byrå, samarbetsombudsmannens byrå och arbetsrådet som är verksamma i anslutning till ministeriet tas avgifter ut till staten i enlighet med denna förordning, om inte något annat föreskrivs eller bestäms om dem.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten tas fasta avgifter som motsvarar prestationens självkostnadsvärde ut enligt vidstående avgiftstabell är prestationer som baserar sig på följande lagar:

1) bokföringslag (1336/1997);

2) lag om tillsyn över utlänningars företagsköp (172/2012);

3) naturgasmarknadslag (587/2017);

4) elmarknadslag (588/2013);

5) handelskammarlag (878/2002);

6) personalfondslag (934/2010).

Avgift tas också ut för beslut om avslag.

Dessutom tas en avgift enligt prestationens självkostnadsvärde ut för beslut om tillstånd att använda skyddsupplag.

3 §
Övriga prestationer

Övriga prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten och som prissätts på företagsekonomiska grunder är följande tjänster eller andra prestationer som baserar sig på en beställning eller annat uppdrag:

1) sakkunnig-, utbildnings- och konsulteringstjänster;

2) publikationer, undersökningar, utredningar, statistiktjänster med undantag av de fall då tjänsterna direkt stöder ministeriets avgiftsfria verksamhet;

3) användning av personalen för tjänsteuppdrag i utbildnings-, planerings- och andra sakkunniguppgifter som inte hör till förvaltningen utom i de fall då detta direkt stöder arbets- och näringsministeriets avgiftsfria verksamhet,

4) kopior, utskrifter och andra avskrifter;

5) annan prestation som baserar sig på eller kan jämställas med ett uppdrag och som hör till arbets- och näringsministeriets verksamhetsområde;

6) utlämnande av uppgifter ur datasystem med undantag av uppgifter i anslutning till avgiftsfri verksamhet;

7) sändande av material som baserar sig på uppdrag, om det inte ingår i priset för materialet.

Om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior eller utskrifter enligt 3 mom. i samma paragraf beslutar arbets- och näringsministeriet med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019 och gäller till utgången av december 2019.

För prestationer som hänför sig till ärenden som anhängiggjorts innan denna förordning träder i kraft tas avgift ut enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 21 december 2018

Näringsminister
Mika Lintilä

Ekonomichef
Taina Vähimaa

Bilaga

Avgiftstabell

över arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Prestation
1) bokföringsnämndens beslut om undantag som gäller tidpunkten för färdigställande av bokslutet samt räkenskapsperioden 170 €
2) övriga beslut om undantag som fattas av bokföringsnämnden 500 €
3) behandling av ansökningar om bekräftelse på utlänningars företagsköp 2 000 €
4) beslut på ansökan om projekttillstånd för en elledning som överskrider landets gränser och är avsedd för en nominell spänning om minst 110 kilovolt 6 000 €
5) beslut på ansökan om projekttillstånd för ett rör för naturgasöverföring som överskrider landets gränser 6 000 €
6) tillstånd att grunda en handelskammare 85 €

Sådana offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och för vilka samarbetsombudsmannens byrå tar ut fasta avgifter som motsvarar självkostnadsvärdet är:

7) registrering av en personalfond 300 €
8) registrering av en personalfonds stadgeändring 300 €
9) annan ändring i personalfondsregistret än sådana som nämns i 7) och 8) punkten 70 €
10) utdrag ur personalfondsförteckningen och/eller stadgarna 40 €

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.