1266/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Lag om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) rubriken för 17 kap. samt 351 § 5 mom., av dem 351 § 5 mom. sådant det lyder i lag 824/2015, och

fogas till lagen en ny 145 a § som följer:

17 kap.

Behandling av elektroniska meddelanden, förmedlingsuppgifter och uppgifter om brott

145 a §
Teleföretags rätt att behandla personuppgifter med anknytning till brott

När ett teleföretag behandlar personuppgifter i enlighet med artikel 6.1 f i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) för ändamål som rör dess berättigade intressen har teleföretaget rätt att behandla uppgifter om brott som riktats mot teleföretagens affärsverksamhet och om identitetsstöld som riktats mot teleföretagens kunder, om uppgifterna är nödvändiga för att förebygga skada som riktas mot teleföretaget, dess kunder eller andra teleföretag.

För de ändamål som avses i 1 mom. får teleföretaget registrera och till ett annat teleföretag lämna ut uppgifter om fällande domar för följande brott:

1) bedrägeri och grovt bedrägeri,

2) betalningsmedelsbedrägeri,

3) identitetsstöld,

4) oredlighet som gäldenär och grov oredlighet som gäldenär,

5) gäldenärsbedrägeri och grovt gäldenärsbedrägeri.

I 1 mom. avsedda nödvändiga uppgifter är

1) namn och personbeteckning eller, om personbeteckningen inte är känd, födelsetid eller adress, för den person som dömts för brottet,

2) domstolens namn, dagen för avgörandet och avgörandets nummer,

3) brott som har tillräknats den dömde och tidpunkten för brottet.

De registrerade uppgifterna ska avlägsnas utan dröjsmål, om den fällande domen i brottmålet upphävs eller återbryts, eller rättas om den fällande domen i brottmålet ändras. Uppgifterna ska dock avlägsnas senast fem år efter det att uppgifterna registrerades för första gången. Vid behandlingen av uppgifterna ska dessutom de åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter som anges i 6 § 2 mom. i dataskyddslagen (1050/2018) tillämpas.

351 §
Ikraftträdande

Lagens 201 § gäller till och med den 1 juli 2021.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 44/2018
KoUB 11/2018
RSv 53/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.