1253/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om utredande av dödsorsak

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i förordningen om utredande av dödsorsak (948/1973) 24 och 26 §, sådana de lyder, 24 § i förordning 99/1998 och 26 § i förordning 1131/1992,

ändras 19, 21 a, 22 a, 23 och 26 a §, sådana de lyder, 19 § i förordningarna 99/1998, 874/1999 och 1642/2009, 21 a § i förordning 1642/2009, 22 a § i förordning 874/1999 samt 23 och 26 a § i förordning 99/1998, samt

fogas till förordningen en ny 18 §, i stället för den 18 § som upphävts genom förordning 415/1991, och flyttas paragrafen till 4 kap. som följer:

4 kap.

Anmälning av dödsfall samt begravningstillstånd

18 §

När läkaren har konstaterat ett dödsfall, ska en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård, Institutet för hälsa och välfärd eller läkaren utan dröjsmål göra en anmälan om dödsfallet till befolkningsdatasystemet.

Om dödsdagen inte kan fastställas i samband med konstaterande av dödsfallet, ska den i 1 mom. avsedda aktören utan dröjsmål göra en anmälan om dödsfallet till befolkningsdatasystemet efter det att dödsdagen har fastställts eller uppskattats.

Om anmälan inte görs via en teknisk anslutning, ska anmälan om dödsfallet göras till den magistrat inom vars verksamhetsområde den avlidne hade sin hemkommun vid sin död eller, om uppgift om hemkommun saknas, till magistraten på dödsorten.

19 §

Efter att ha utrett dödsorsaken ska läkaren skriva ut en dödsattest och utfärda begravningstillstånd till den som har meddelat att han eller hon sköter den avlidnes begravning eller kremering. Begravningstillståndet eller en kopia av det får lämnas också till en aktör som på uppdrag av den som sköter begravningen eller kremeringen har hand om de praktiska arrangemangen i anslutning till begravningen eller kremeringen.

Om utredningen av dödsorsaken blir fördröjd på grund av specialundersökningar eller någon annan motsvarande orsak, ska läkaren, efter att ha verkställt de undersökningar som direkt hänför sig till liket, utfärda ett begravningstillstånd. När dödsorsaken blivit utredd ska läkaren utan dröjsmål skriva ut en dödsattest.

Verksamhetsenheten för hälso- och sjukvård eller läkaren ska utan dröjsmål, dock senast inom tre månader efter det att dödsfallet har konstaterats, sända dödsattesten till Institutet för hälsa och välfärd.

21 a §

Om Institutet för hälsa och välfärd får kännedom om att ett dödsfall inte har anmälts till befolkningsdatasystemet och den läkare eller verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvård som ska anmäla detta inte är känd, eller om en läkare eller verksamhetsenhet trots uppmaning inte utan dröjsmål gör en anmälan, ska institutet anmäla dödsfallet till befolkningsdatasystemet på det sätt som föreskrivs i 18 § 3 mom.

22 a §

Verksamhetsenheten för social- och hälsovård, Institutet för hälsa och välfärd eller någon annan aktör som förvarar den avlidnes kropp får överlämna kroppen för begravning eller kremering när läkaren har utfärdat begravningstillstånd eller när dödsfallsredogörelsen har upprättats och tillståndet eller redogörelsen lämnats till den som har meddelat att han eller hon sköter den avlidnes begravning eller kremering, eller till den som på uppdrag av den som sköter begravningen eller kremeringen har hand om de praktiska arrangemangen i anslutning till begravningen eller kremeringen.

Begravningen får förrättas när begravningstillståndet eller dödsfallsredogörelsen har lämnats till huvudmannen för den begravningsplats där den avlidne ska begravas. Den avlidnes kropp får kremeras när begravningstillståndet eller dödsfallsredogörelsen har lämnats till det krematorium där kremeringen ska ske.

Huvudmannen för begravningsplatsen ska utan dröjsmål efter begravningen anmäla tiden för begravningen och den begravningsplats där den avlidne är begraven till magistraten. Om den avlidne har kremerats, ska huvudmannen för krematoriet anmäla när och var den avlidne kremerades. Anmälan ska göras till den magistrat inom vars verksamhetsområde den avlidne hade sin hemkommun vid sin död eller, om uppgift om hemkommun saknas, till magistraten på dödsorten. Om den avlidne vid sin död var medlem i den evangelisk-lutherska eller ortodoxa kyrkan, ska dessa anmälningar emellertid göras till den avlidnes församling.

23 §

Denna förordning ska i tillämpliga delar också tillämpas i fråga om dödfödda barn och personer som dött utomlands. Med avvikelse från vad som föreskrivs i 18 § ska verksamhetsenheten för hälso- och sjukvård eller läkaren i fråga dock anmäla uppgiften om ett dödfött barn till Folkpensionsanstalten.

26 a §

Formulären för de blanketter som avses i denna förordning fastställs av Institutet för hälsa och välfärd efter att institutet har hört Statistikcentralen och Befolkningsregistercentralen.


Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2019.

De blanketter som var fastställda vid ikraftträdandet av denna förordning får fortfarande användas till dess att Institutet för hälsa och välfärd fastställer de blanketter som avses i denna förordning.

Helsingfors den 19 december 2018

Familje- och omsorgsminister
Annika Saarikko

Konsultativ tjänsteman
Merituuli Mähkä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.