1245/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om överföring av de medel som behövs för betalning av statens pensioner och om ersättning för kostnader till Keva

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om överföring av de medel som behövs för betalning av statens pensioner och om ersättning för kostnader till Keva (284/2017) 2 § som följer:

2 §
Kostnadsersättning som staten betalar

Statens pensionsfond betalar ersättning till Keva enligt 24 § 2 mom. i lagen om Keva (66/2016) för skötseln av de uppgifter som avses i 2 § i den lagen och som har samband med det pensionsskydd som tjänas in under anställning hos staten.

Beloppet av den ersättning som ska betalas till Keva beräknas enligt det i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) avsedda självkostnadsvärdet. Kostnader som direkt kan hänföras till staten ersätts enligt de faktiska kostnaderna. Av de gemensamma kostnader som föranleds av samtliga pensionssystem som Keva sköter ersätter staten sin egen andel enligt den procentandel som statens kostnader utgör av Kevas kostnader varje år. Pensionsanstalternas gemensamma kostnader indelas i pensionsfunktionen, pensionsbetalningsfunktionen och stödfunktionen, och de kostnader som statens pensionssystem föranleder och som ingår i dessa beräknas enligt följande:

1) i pensionsfunktionen motsvarar statens ersättningsprocent den andel som antalet pensioner som börjat löpa i statens pensionssystem under året utgör av den sammanlagda volymen av pensioner som börjat löpa i de pensionssystem som Keva sköter under året,

2) i pensionsbetalningsfunktionen motsvarar statens ersättningsprocent den andel som antalet pensioner som löper i statens pensionssystem utgör av det sammanlagda antalet pensioner som löper i de pensionssystem som Keva sköter vid årets slut,

3) i stödfunktionen beräknas statens ersättningsprocent utifrån det tal som man får genom att beräkna den andel som det totala antalet anställda inom Kevas pensionsfunktion och pensionsbetalningsfunktion vid slutet av året utgör av det totala antalet anställda vid Keva exklusive de anställda inom stödfunktionen, och genom att multiplicera detta tal med det tal som fås enligt 1 punkten.

Den ersättning som ska betalas till Keva varje år fastställs på basis av en förhandsberäkning. Keva lägger fram en beräkning av ersättningens storlek för finansministeriet och finansministeriet fastställer den.

Varje månad betalas en tolftedel av den ersättning som beräknats för året i fråga. Ersättningen betalas så att den varje månad står till Kevas förfogande den dag för debitering av täckningen som föregår den ordinarie lönebetalningsdagen. Finansministeriet fastställer på framställning av Keva betalningsdagarna för de ersättningar som hänför sig till följande kalenderår senast i december det år som föregår utbetalningsåret.

De faktiska kostnader som orsakats Keva under året slås fast senast i mars följande år. Finansministeriet fastställer beloppet av det förskott som har betalats till ett för högt eller för lågt belopp och detta debiteras eller gottgörs i samband med den omkostnadsdel som betalas till Keva efter den sista mars. På det sammanlagda beloppet av de poster som betalats ut till ett för högt eller för lågt belopp räknas det för tiden mellan den 1 juli och dagen för utbetalning ut en ränta som är lika hög som den effektiva nominella räntekostnad för staten för den långfristiga upplåningen i euro som avses i 56 § i förordningen om statsbudgeten (1243/1992).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 19 december 2018

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Konsultativ tjänsteman
Päivi Lanttola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.