1226/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Lag om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996) 1 § 1 och 3 mom., 2 § 4 och 12 punkten, 4 § 3 mom., 5 § 4 punkten, 6 § 1 mom. 3 och 4 punkten och 3 mom., 7 §, 22 § 1 mom., 26 b § och bilagan,

av dem 1 § 1 mom., 4 § 3 mom. och 22 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1400/2010, 1 § 3 mom., 5 § 4 punkten och 7 § sådana de lyder i lag 501/2015, 2 § 4 och 12 punkten sådana de lyder i lag 1306/2007, 6 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1180/2016, 26 b § sådan den lyder i lag 480/2016 och bilagan sådan den lyder i lag 973/2017, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder i lagarna 1306/2007, 1400/2010, 612/2012, 1072/2013, 1132/2013, 501/2015, 1722/2015 och 591/2017, nya 5 c–5 e punkter, till 5 §, sådan den lyder i lag 501/2015, en ny 5 punkt, till 6 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 501/2015, en ny 5 punkt och till lagen nya 9 a och 9 b § samt en ny mellanrubrik före 9 a § som följer:

1 §

För elström, stenkol, bränntorv, naturgas, tallolja och de i 2 a § avsedda produkterna ska till staten som punktskatt (accis) betalas energiinnehållsskatt, koldioxidskatt och energiskatt i enlighet med vad som föreskrivs i denna lag. Vid beräkningen av koldioxidskatten ska de ekvivalenta koldioxidutsläppen under bränslets hela livscykel beaktas.


Denna lag tillämpas inte på elström som produceras på ett fartyg eller tåg, i en bil eller i något annat transportmedel för dess eget behov och inte heller på elström som produceras i en generator vars nominella effekt är högst 100 kilovoltampere eller i ett kraftverk som består av flera elproduktionsanläggningar (generatorer) och vars nominella effekt är högst 100 kilovoltampere. På elström som överförs till ett elnät, ellager eller skattefritt ellager från ett sådant kraftverk tillämpas dock denna lag.

2 §

I denna lag avses med


4) elnät elnät som avses i 3 § 1 punkten i elmarknadslagen (588/2013) och som elmarknadsmyndigheten har beviljats elnätstillstånd eller i 12 § i elmarknadslagen avsedd befrielse från elnätstillstånd; ett ellager anses höra till elnätet om det är anslutet direkt till elnätet och elström inte kan överföras för konsumtion från ellagret,


5 c) ellager en funktionell helhet bestående av anordningar, aggregat och byggnader avsedda för kortvarig elektrokemisk lagring av el,

5 d) skattefritt ellager annat än i 4 och 12 punkten avsett ellager för vilket Skatteförvaltningen har beviljat tillstånd för skattefri lagring av el,

5 e) innehavare av skattefritt ellager den som Skatteförvaltningen har beviljat tillstånd att i sin förvärvsverksamhet lagra el i ett skattefritt ellager,


12) kraftverk en på ett visst område verkande funktionell helhet vars syfte är att producera el eller el och värme samt lagra el i ellager,


4 §

Om stenkol eller naturgas används i kombinerad el- och värmeproduktion sänks energiinnehållsskatten med 100 procent av det som anges i skattetabellen.

5 §

Skyldiga att betala punktskatt och försörjningsberedskapsavgift för elström är


4) de som inte är nätinnehavare men som i sin förvärvsverksamhet tar emot elström från en annan medlemsstat eller importerar elström från ett område utanför unionen, om elströmmen inte går via ett elnät i Finland,

5) innehavare av skattefria ellager.

6 §

Accis och försörjningsberedskapsavgift för elström påförs enligt skattetabellen för varje skatteperiod för den mängd elström som


3) en i 5 § 3 punkten avsedd skattskyldig använder under skatteperioden, varvid skatt påförs till det belopp som utgör skillnaden mellan skatten på elström enligt skatteklass I och skatten på elström enligt skatteklass II,

4) en skattskyldig enligt 5 § 4 punkten tar emot eller importerar,

5) en innehavare av ett skattefritt ellager överlåter för konsumtion.


Elproducenter och småskaliga producenter ska lämna Skatteförvaltningen en separat skattedeklaration för varje kraftverk och innehavare av skattefria ellager ska lämna Skatteförvaltningen en separat skattedeklaration för varje skattefritt ellager.


7 §

Fri från punktskatt och försörjningsberedskapsavgift är elström som

1) förbrukas vid produktion av el eller vid kombinerad produktion av el och värme i ett kraftverks apparater för egen förbrukning,

2) har producerats av en småskalig producent och som inte överförs till ett elnät,

3) överförs till ett elnät av en elproducent, en småskalig producent eller en sådan skattskyldig som avses i 5 § 4 punkten,

4) överförs mellan elnät,

5) en nätinnehavare eller elproducent överför till en annan elproducent,

6) överförs till ett skattefritt ellager av en nätinnehavare, elproducent eller småskalig producent,

7) överförs från ett skattefritt ellager till ett elnät eller ett annat skattefritt ellager,

8) överförs från ett ellager till ett elnät, ett skattefritt ellager eller ett annat ellager,

9) levereras för att direkt användas inom den eldrivna spårbundna trafiken,

10) överförs till ett område utanför unionen eller levereras till förbrukning i något annat område inom unionen än Finland.

Verksamhet och tillstånd i anslutning till skattefri lagring av elenergi
9 a §

Skatteförvaltningen beviljar på ansökan tillstånd att vara verksam som innehavare av skattefritt ellager och tillstånd för hållande av skattefritt ellager. Tillståndet måste vara gällande när verksamheten inleds och så länge den pågår.

Tillstånd för hållande av skattefritt ellager kan beviljas den som i sin förvärvsverksamhet bedriver lagring av el i ett ellager placerat på ett fast driftställe.

Tillståndet för skattefritt ellager beviljas för en lokal, ett område eller ett aggregat som är i tillståndshavarens besittning och kan övervakas av den behöriga myndigheten och för vilket den sökande har beviljats eller beviljas tillstånd att vara verksam som innehavare av skattefritt ellager.

Den sökandes namn, adress och kontaktuppgifter ska framgå av ansökan. Uppgift ska också ges om ellagrets effekt och fastighetsbeteckning. En separat ansökan ska göras för varje ellager. Skatteförvaltningen får meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som ska uppges för verkställandet av, tillsynen över och utvecklandet av beskattningen. I övrigt tillämpas vad som föreskrivs i 26–30 § i punktskattelagen.

9 b §

På en innehavare av skattefritt ellager tillämpas vad som i punktskattelagen föreskrivs om skattskyldiga som deklarerar per skatteperiod.

Skattefri lagring av el ska göras i ett skattefritt ellager. Mängden el som matas in och ut ur ellagret ska mätas på ett tillförlitligt sätt. Skatteförvaltningen får meddela närmare föreskrifter om hur mängden el ska mätas.

22 §

Den i 4 § 3 mom. avsedda skattesänkningen och den i 21 § avsedda skattefriheten kan genomföras så att den skatt som betalats för naturgas helt eller delvis återbärs till användaren på ansökan.


26 b §

En elnätsinnehavare, en elproducent och en innehavare av skattefritt ellager ska årligen specifikt för varje stödmottagare till den stödmyndighet som avses i punktskattelagen anmäla leverans av el enligt 4 § 2 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019. Bestämmelserna i 2 § 5 d- och 5 e-punkten, 5 § 5 punkten, 6 § 1 mom. 5 punkten, 6 § 3 mom. samt i 9 a, 9 b och 26 b § tillämpas dock först från och med den 1 april 2019.

RP 191/2018
FiUB 22/2018
RSv 143/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Bilaga

SKATTETABELL 1
Produkt Produkt-grupp Energiinnehållsskatt Koldioxid-skatt Försörjningsberedskapsavgift Sammanlagt
Stenkol, stenkolsbriketter, fasta bränslen av stenkol euro/t 1 52,77 147,81 1,18 201,76
Naturgas, euro/MWh 2 7,63 12,94 0,084 20,654
SKATTETABELL 2
Produkt Produktgrupp Energiskatt Försörjningsberedskapsavgift Sammanlagt
Elström cent/kWh
– skatteklass I 1 2,24 0,013 2,253
– skatteklass II 2 0,69 0,013 0,703
Tallolja cent/kg 3 27,51 0,00 27,51
Bränntorv euro/MWh 4 3,00 0,00 3,00

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.