1225/2018

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 19 december 2018

Lag om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) 1 § 1 mom., 2 § 1 punkten underpunkt h och 10 punkten, 2 b § 1 mom. 3 och 8 punkten, 4 § 2 mom. och bilagan till lagen,

sådana de lyder, 1 § 1 mom. i lag 256/2012, 2 § 1 punkten underpunkt h och 10 punkten samt 2 b § 1 mom. 3 och 8 punkten i lag 1399/2010, 4 § 2 mom. i lag 378/2015 och bilagan i lag 972/2017, som följer:

1 §

För flytande bränslen och för de produkter som avses i 2 a § ska till staten som punktskatt (accis) betalas energiinnehållsskatt och koldioxidskatt i enlighet med vad som föreskrivs i denna lag. Vid beräkningen av koldioxidskatten ska de ekvivalenta koldioxidutsläppen under bränslets hela livscykel beaktas.


2 §

I denna lag avses med

1) flytande bränsle


h) produkter som hör till varukod 3824 99 86, 3824 99 92 (utom rostskyddsmedel innehållande aminer som aktiv beståndsdel och sammansatta oorganiska lösnings- och spädningsmedel för klara lacker och liknande produkter), 3824 99 93, 3824 99 96 (utom rostskyddsmedel innehållande aminer som aktiv beståndsdel och sammansatta oorganiska lösnings- och spädningsmedel för klara lacker och liknande produkter), 3826 00 10 och 3826 00 90 i tulltariffen, om de är avsedda att användas som uppvärmnings- eller motorbränslen,


10) bensin för små motorer till varukod 2710 12 41 i tulltariffen hänförlig produkt vars nedan nämnda egenskaper motsvarar angivna gränsvärden:


2 b §

Det tillsyns- och överföringssystem som regleras i 4, 8 och 9 kap. i punktskattelagen (182/2010) tillämpas på följande flytande bränslen:


3) produkter som hör till varukoderna 2710 12–2710 19 68, 2710 20–2710 20 39, 2710 20 90 (endast för produkter av vilka mindre än 90 volymprocent, inklusive förluster, destillerar vid 210 °C, och minst 65 volymprocent, inklusive förluster, destillerar vid 250 °C enligt ISO 3405-metoden, likvärdig med ASTM D 86-metoden) i tulltariffen, men på produkter som hör till 2710 12 21, 2710 12 25, 2710 19 29 och 2710 20 90 (endast för produkter av vilka mindre än 90 volymprocent, inklusive förluster, destillerar vid 210 °C, och minst 65 volymprocent, inklusive förluster, destillerar vid 250 °C enligt ISO 3405-metoden, likvärdig med ASTM D 86-metoden) i tulltariffen dock endast när produkterna överförs i parti utan förpackning,


8) produkter som hör till varukod 3824 99 86, 3824 99 92 (utom rostskyddsmedel innehållande aminer som aktiv beståndsdel och sammansatta oorganiska lösnings- och spädningsmedel för klara lacker och liknande produkter), 3824 99 93, 3824 99 96 (utom rostskyddsmedel innehållande aminer som aktiv beståndsdel och sammansatta oorganiska lösnings- och spädningsmedel för klara lacker och liknande produkter), 3826 00 10 och 3826 00 90 i tulltariffen, om de är avsedda att användas som uppvärmnings- eller motorbränslen.


4 §

Om lätt brännolja, biobrännolja, flytgas, bioflytgas eller tung brännolja används i kombinerad el- och värmeproduktion sänks energiinnehållsskatten med 100 procent i förhållande till vad som anges i skattetabellen. För biobrännolja eller bioflytgas som hör till en produktgrupp som markeras med förkortningen T sänks energiinnehållsskatten dock med 50 procent.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 191/2018
FiUB 22/2018
RSv 143/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Bilaga

SKATTETABELL
Produkt Produkt-grupp Energi-innehålls-skatt Koldioxid-skatt Fösörjnings- beredskapsavgift Sammanlagt
Motorbensin cent/l 10 52,19 17,38 0,68 70,25
Bensin för små motorer cent/l 11 32,19 17,38 0,68 50,25
Bioetanol cent/l 20 34,25 11,40 0,68 46,33
Bioetanol R cent/l 21 34,25 5,70 0,68 40,63
Bioetanol T cent/l 22 34,25 0,00 0,68 34,93
MTBE cent/l 23 42,41 14,12 0,68 57,21
MTBE R cent/l 24 42,41 12,56 0,68 55,65
MTBE T cent/l 25 42,41 11,01 0,68 54,10
TAME cent/l 26 45,67 15,20 0,68 61,55
TAME R cent/l 27 45,67 13,84 0,68 60,19
TAME T cent/l 28 45,67 12,47 0,68 58,82
ETBE cent/l 29 44,04 14,66 0,68 59,38
ETBE R cent/l 30 44,04 11,95 0,68 56,67
ETBE T cent/l 31 44,04 9,24 0,68 53,96
TAEE cent/l 32 47,30 15,75 0,68 63,73
TAEE R cent/l 33 47,30 13,46 0,68 61,44
TAEE T cent/l 34 47,30 11,18 0,68 59,16
Biobensin cent/l 38 52,19 17,38 0,68 70,25
Biobensin R cent/l 39 52,19 8,69 0,68 61,56
Biobensin T cent/l 40 52,19 0,00 0,68 52,87
Etanoldiesel cent/l 47 15,18 11,65 0,35 27,18
Etanoldiesel R cent/l 48 15,18 6,40 0,35 21,93
Etanoldiesel T cent/l 49 15,18 1,15 0,35 16,68
Dieselolja cent/l 50 32,77 19.90 0,35 53,02
Dieselolja para cent/l 51 25,95 18,79 0,35 45,09
Biodieselolja cent/l 52 30,04 18,24 0,35 48,63
Biodieselolja R cent/l 53 30,04 9,12 0,35 39,51
Biodieselolja T cent/l 54 30,04 0,00 0,35 30,39
Biodieselolja P cent/l 55 25,95 18,79 0,35 45,09
Biodieselolja P R cent/l 56 25,95 9,40 0,35 35,70
Biodieselolja P T cent/l 57 25,95 0,00 0,35 26,30
Lätt brännolja cent/l 60 10,28 16,90 0,35 27,53
Lätt brännolja, svavelfri cent/l 61 7,63 16,90 0,35 24,88
Biobrännolja cent/l 62 7,63 16,90 0,35 24,88
Biobrännolja R cent/l 63 7,63 8,45 0,35 16,43
Biobrännolja T cent/l 64 7,63 0,00 0,35 7,98
Tung brännolja cent/kg 71 8,56 18,67 0,28 27,51
Flygpetroleum cent/l 81 56,76 19,24 0,35 76,35
Flygbensin cent/l 91 51,70 17,21 0,68 69,59
Metanol cent/l 100 26,10 8,69 0,68 35,47
Metanol R cent/l 101 26,10 4,34 0,68 31,12
Metanol T cent/l 102 26,10 0,00 0,68 26,78
Flytgas cent/kg 110 9,81 18,09 0,11 28,01
Bioflytgas cent/kg 111 9,81 18,09 0,11 28,01
Bioflytgas R cent/kg 112 9,81 9,04 0,11 18,96
Bioflytgas T cent/kg 113 9,81 0,00 0,11 9,92

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.