1220/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om tjänster som ska tillhandahållas järnvägsoperatörer

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om tjänster som ska tillhandahållas järnvägsoperatörer (1489/2015) 1–3 § som följer:

1 §
Minimipaket av tillträdestjänster

Det minimipaket av tillträdestjänster enligt 33 § i järnvägslagen som Trafikledsverket ska tillhandahålla omfattar

1) behandling av ansökningar om bankapacitet,

2) rätt att utnyttja bankapacitet,

3) användning av järnvägsinfrastruktur, växlar och övergångsspår i tågspår,

4) trafikledning, signalsystem, kontroll, tågklarering samt överföring och tillhandahållande av information om tågrörelser,

5) anslutning till Trafikledsverket elöverföringsnät och användning av elöverföringsutrustning för erhållande av elström i trafik enligt 2 och 3 punkten på de elektrifierade banavsnitt som anges i beskrivningen av bannätet,

6) information som behövs för att driva den trafik för vilken kapacitet har tilldelats.

Också de förvaltare av privata spåranläggningar som hör till tillämpningsområdet för 4, 5 och 5a kap. i järnvägslagen ska på ett likvärdigt sätt tillhandahålla järnvägsoperatörerna de tjänster som avses i 1 mom.

2 §
Tillträdesrätt till banan och tillträde till anläggningar för tjänster

Trafikledsverket i egenskap av förvaltare av statens bannät, förvaltare av privata spåranläggningar, järnvägsoperatörer och andra tjänsteleverantörer ska ge tillträdesrätt till banan och tillträde till följande anläggningar för tjänster, när sådana finns, och till de tjänster som tillhandahålls i dessa anläggningar,

1) stationer för passagerare med tillhörande byggnader och övriga faciliteter, inklusive förmedling av reseinformation och lokaler lämpliga för biljettförsäljning,

2) godsterminaler,

3) rangerbangårdar och tågbildningsmöjligheter, inklusive växlingsanläggningar,

4) sidospår för uppställning,

5) underhållsanläggningar, med undantag för anläggningar för tyngre underhåll av höghastighetståg eller andra typer av rullande materiel som kräver särskilda anläggningar,

6) andra tekniska anläggningar än de som avses i 3 och 5 punkten, även anläggningar för rengöring och tvätt,

7) havs- och inlandshamnanläggningar som är kopplade till järnvägstrafik,

8) räddningsverksamhet och assistans samt utrustning för dem, och

9) sådana distributionsstationer för bränsle för vilka avgifter på fakturorna ska anges separat från avgifter för bränsle.

Den tillträdesrätt till banan som behövs för att komma till anläggningarna för tjänster beviljas mot grundavgiften. För rätten att utnyttja en anläggning för tjänster och för tillträdesrätt till banan vid en anläggning och för tjänster som tillhandahålls i en sådan anläggning får den som driver anläggningen ta ut en ersättning enligt 34 § 3 mom. i järnvägslagen. Prissättningen ska vara icke-diskriminerande och likvärdig. En aktör kan vägra tillhandahålla tjänster som avses i 1 mom. till utomstående som behöver tjänsterna endast på de villkor som anges i 34 § 2 mom. i järnvägslagen.

3 §
Tilläggstjänster som Trafikledsverket tillhandahåller

Trafikledsverket kan tillhandahålla också andra tjänster som behövs för bedrivande av järnvägstrafik. De tjänster som avses i denna paragraf kan vara trafikledningstjänster på privata spåranläggningar och i växlingstrafiken, trafikplaneringstjänster i anslutning till ansökan om bankapacitet samt användning av byggnader och markområden.

För de tjänster som avses i 1 mom. tas en separat tilläggsavgift ut. Beskrivningen av bannätet ska innehålla information om tjänsterna och avgifterna för dem.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 19 december 2018

Kommunikationsminister
Anne Berner

Lagstiftningsdirektör
Silja Ruokola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.