1217/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsunderstöd för transportservice

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om statsunderstöd för transportservice (509/2018) 4–6 § som följer:

4 §
Statsunderstöd för transportservice i stora och medelstora stadsregioner

Transport- och kommunikationsverket kan bevilja statsunderstöd för transportservice i stora stadsregioner. En förutsättning för att få statsunderstöd är att understödet anvisas för de utvecklingsåtgärder för transportservice som avses i avsiktsförklaringen om markanvändningen, boende och trafik. Transport- och kommunikationsverket kan bevilja statsunderstöd för transportservice i medelstora stadsregioner. En förutsättning för att få statsunderstöd är att staden i fråga har ingått en avsiktsförklaring med Transport- och kommunikationsverket och den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen om utveckling av transportservice.

Statsunderstöd kan beviljas till högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna för köp av trafik och ersättning för fullgörandet av allmän trafikplikt i enlighet med trafikavtalsförordningen och för utveckling av transportservice. Som godtagbara kostnader betraktas inte sådana kostnader för vilka kommunen får bidrag med stöd av lagen om statsandel för kommunal basservice eller lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet eller som ersätts enligt lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning. Som godtagbara kostnader betraktas inte heller sådana kostnader för vilka stödmottagaren får eller har fått något annat offentligt stöd. Vid upphandling utan konkurrensutsatt anbudsförfarande ska som godtagbara kostnader betraktas ersättningar för nettokostnader enligt artikel 4.1 i trafikavtalsförordningen och bilagan till trafikavtalsförordningen.

Transport- och kommunikationsverket kan för utveckling av ett biljett- och betalningssystem som främjar ett riksomfattande genomförande av ett gemensamt biljett- och betalningssystem som grundar sig på identifikationsbaserade bakgrundssystem samt för planering och utveckling av transporttjänster eller för försöksprojekt i det syftet bevilja stora och medelstora stadsregioner statsunderstöd till högst 50 procent av de kostnader som föranleds av planering, projektledning och genomförande av lösningar.

Transport- och kommunikationsverket kan för planering av spårväg bevilja Samkommunen Helsingforsregionens trafik samt städerna Tammerfors och Åbo statsunderstöd till högst 30 procent av planeringskostnaderna.

5 §
Statsunderstöd för utveckling av transportservice till andra än trafikidkare

Transport- och kommunikationsverket kan för utveckling och planering av transportservice och för försöksprojekt och forskning i det syftet bevilja andra än trafikidkare statsunderstöd till högst 50 procent av de kostnader som föranleds av utveckling, planering, försök och forskning.

Kommunikationsministeriet kan för utvecklingsprojekt med strategisk betydelse för transport-service bevilja statsunderstöd till högst 50 procent av de kostnader som föranleds av planering och projektledning. I de projekt för vilka Europeiska unionen beviljar stöd betraktas som god-tagbara kostnader de nationella kostnader som föranleds av projektet.

6 §
Statsunderstöd för mobilitetsstyrning

Transport- och kommunikationsverket kan bevilja kommuner, samkommuner och allmännyttiga samfund statsunderstöd för mobilitetsstyrning förutsatt att statsunderstödet används för kunskapsmässig styrning, marknadsföring eller försök med och utvecklande av tjänster på ett sådant sätt att åtgärderna påverkar människors val av färdsätt. Statsunderstöd kan beviljas till högst 75 procent av kostnaderna för mobilitetsstyrning, planering, projektledning och annan anknytande verksamhet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 19 december 2018

Kommunikationsminister
Anne Berner

Lagstiftningsdirektör
Silja Ruokola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.