1210/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på väg

I enlighet med statsrådets förordning

ändras i statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på väg (194/2002) 1, 2, 8, 13, 16, 19, 26, 27, 27 a, 28, 29, 29 a, 30, 34 och 36 §, av dem 1 § sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 250/2005 och 125/2015, 2 § sådan den lyder i förordningarna 774/2015 och 737/2017, 8 § sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 250/2005, 263/2009, 399/2011, 125/2015 och 737/2017, 13 § sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 474/2013, 125/2015 och 737/2017, 16, 27 och 29 a § sådana de lyder i förordning 774/2015, 19 och 28 § sådana de lyder i förordningarna 263/2009 och 125/2015, 26 § sådan den lyder i förordningarna 399/2011, 401/2011, 125/2015 och 737/2017, 27 a, 29 och 36 § sådana de lyder i förordning 125/2015, 30 § sådan den lyder i förordningarna 263/2009, 399/2011 och 125/2015 samt 34 § sådan den lyder i förordningarna 250/2005, 399/2011 och 125/2015, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om transport av farliga ämnen på väg när transporten börjar, utförs och slutar i Finland.

Om en transport av farliga ämnen börjar, utförs eller slutar någon annanstans än i Finland, tillämpas på transporten av dessa ämnen på väg i Finland antingen denna förordning och Transport- och kommunikationsverkets föreskrift eller den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (FördrS 23/1979).

Om ett fordon som är avsett för vägtrafik under en sådan transport av farliga ämnen som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning tas emot för transport i något annat transportmedel, ska uteslutande de bestämmelser och föreskrifter om transport av farliga ämnen som gäller för detta transportmedel gälla under den del av färden som sker med detta transportmedel.

På sådan transport av farliga ämnen som sker i terräng och på snöskoterleder enligt terrängtrafiklagen (1710/1995) tillämpas bestämmelserna om vägtransport, om inte något annat anges i Transport- och kommunikationsverkets föreskrift.

Denna förordning gäller inte intern transport eller tillfällig förvaring av farliga ämnen inom hamnområden eller på flygplatser. På transport av flytande bränsle på flygplatser tillämpas dock 5 och 15 §.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) TFÄ-lagen lagen om transport av farliga ämnen (719/1994),

2) ADR-bestämmelserna bestämmelserna i den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (FördrS 23/1979), sådana de är i kraft som bindande för Finland,

3) RID-bestämmelserna de bestämmelser om internationella järnvägstransporter av farligt gods som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) (FördrS 52/2006), sådana de är i kraft såsom bindande för Finland,

4) TFÄ-direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar,

5) IMDG-koden det regelverk som anges i kapitel VII del A regel 1 i bilagan till 1974 års konvention om säkerhet för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981) och som innehåller bestämmelser om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg,

6) Transport- och kommunikationsverkets föreskrift Transport- och kommunikationsverkets föreskrift om transport av farliga ämnen på väg,

7) förpackning förpackningar, IBC-behållare och storförpackningar som har godkänts för transport av farliga ämnen,

8) tank tankfordon, avmonterbara tankar, batterifordon, MEG-containrar, UN-tankar och tankcontainrar,

9) bulkcontainer ett behållarsystem som är avsett för transport av fasta ämnen i direkt kontakt med behållarsystemet,

10) gaskärl gasflaskor, storflaskor, tryckfat, gasflaskpaket och slutna kryokärl,

11) direktivet om transportablatryckbärande anordningar Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/35/EU om transportabla tryckbärande anordningar och om upphävande av rådets direktiv 76/767/EEG, 84/525/EEG, 84/526/EEG, 84/527/EEG och 1999/36/EG.

8 §
Transportör och förare

Bestämmelser om transportörens och förarens skyldigheter finns i 9 och 10 § i TFÄ-lagen. När transportören och föraren tar sig an transport av farliga ämnen ska de på avsändningsplatsen

1) kontrollera att de farliga ämnen som har lämnats för transport får transporteras på väg,

2) försäkra sig om att avsändaren har lämnat all den information som krävs i Transport- och kommunikationsverkets föreskrift om de farliga ämnen som transporteras, och om att de handlingar som krävs medförs i transportenheten,

3) genom en visuell kontroll försäkra sig om att fordonet och lasten inte uppvisar några synliga brister, otätheter eller sprickor och att fordonet eller lasten inte saknar någon utrustning,

4) försäkra sig om att tidsfristen för nästa besiktning av tankar inte har löpt ut; efter det att tidsfristen har löpt ut får en tank transporteras till besiktning, för att förstöras eller för förstöring av det ämne som den innehåller enligt villkoren i Transport- och kommunikationsverkets föreskrift,

5) kontrollera att begränsningarna avseende mängden farliga ämnen per transportenhet som anges i Transport- och kommunikationsverkets föreskrift inte överskrids,

6) försäkra sig om att de storetiketter och märkningar som föreskrivs för fordonet eller tanken på ett tankfordon är påsatta, och

7) försäkra sig om att den utrustning som enligt de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av 11 c § 4 mom. och 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen ska medföras i transportenheten finns i transportenheten.

Före transporten ska föraren bekanta sig med de föreskrivna skriftliga instruktionerna. Efter transporten ska transportören och föraren kontrollera att storetiketter och märkningar på fordonet eller tankfordonet avlägsnas.

De skyldigheter som avses i 1 mom. ska i tillämpliga delar fullgöras på grundval av transportdokument och andra handlingar genom visuell kontroll av fordonet och containrarna samt vid behov lasten. Transportören och föraren kan i de fall som avses i 1 mom. 1, 2, 5 och 6 punkten förlita sig på de upplysningar och uppgifter som ställts till hans förfogande av andra delaktiga.

Om föraren eller transportören på någon av de punkter som avses i 1 mom. konstaterar försummelser eller andra överträdelser av de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av 11, 11 c, 11 d, 13, 13 a, 14 eller 14 a § eller 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen får transportören inte låta försändelsen transporteras vidare förrän överträdelserna har rättats till.

De säkerhetsanordningar för fordon som avses i 11 d § 2 mom. i TFÄ-lagen ska fungera på ett ändamålsenligt sätt. Dessa anordningar och andra säkerhetsarrangemang får inte förhindra räddningsverksamheten.

13 §
Fyllare av tankar samt av fordon och containrar för bulkgods

Den som fyller tankar samt fordon och containrar för bulkgods har följande skyldigheter. Fyllaren

1) ska inför fyllning av en tank förvissa sig om att tanken och dess utrustningsdetaljer är i tekniskt felfritt skick,

2) ska förvissa sig om att tankarna har besiktigats inom utsatt tid,

3) får fylla tanken endast med sådana farliga ämnen för transport av vilka tanken har godkänts,

4) ska vid fyllning av en tank iaktta de föreskrifter avseende farliga ämnen i angränsande tankfack som meddelats med stöd av 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen,

5) ska vid fyllning av en tank beakta högsta tillåtna fyllningsgrad eller högsta tillåtna massa per liter volym för ämnet,

6) ska efter fyllning av en tank förvissa sig om att förslutningarna är stängda och täta,

7) ska se till att det inte finns farliga rester av fyllnadsämnet utanpå de fyllda tankarna, och

8) ska vid förberedande av farliga ämnen för transport förvissa sig om att de storetiketter och orangeskyltar eller varningsetiketter och andra märkningar som krävs har fästs på tankar, fordon med bulkgods och containrar,

9) ska vid fyllning av farligt bulkgods i ett fordon eller en container säkerställa att föreskrifterna i kapitel 7.3 i bilaga A till Transport- och kommunikationsverkets föreskrift tillämpas vid fyllningen.

16 §
Skyldighet för tillverkare och återförsäljare av förpackningar att tillhandahålla information

En sådan tillverkare av förpackningar och sådana senare återförsäljare av förpackningar som avses i 6.1.1.5, 6.3.2.3, 6.4.2.13, 6.5.1.1.4 och 6.6.1.4 punkten i bilaga A till Transport- och kommunikationsverkets föreskrift ska tillhandhålla information om de förfaranden som iakttas samt en beskrivning av typ och mått för förslutare och andra nödvändiga delar, för att man ska kunna försäkra sig om att en förpackning som bjuds ut för en transport uppfyller kraven i bestämmelser och föreskrifter.

19 §
Användningen av ADR- och RID-förpackningar

Vid transport av farliga ämnen får som förpackningar, med undantag för förpackningar som hör till transportabla tryckbärande anordningar, även användas typgodkända förpackningar enligt gällande ADR- eller RID-bestämmelser eller TFÄ-direktivet, IBC-behållare och storförpackningar. I de fall som avses i Transport- och kommunikationsverkets föreskrift ska fallprovet för plastförpackningar med avvikelse från ADR- och RID-bestämmelserna och TFÄ-direktivet göras vid en temperatur på -40° C. Förpackningen ska då vara försedd med en märkning om fallprovets temperatur i enlighet med bestämmelserna, eller godsdeklarationen eller motsvarande följesedel vara försedd med märkningen: "Förpackningen överensstämmer med ADR/RID-bestämmelserna, provad i -40° C".

Ett gaskärl som inte har π-märkts och som har fyllts utomlands och godkänts i något annat land än Finland enligt ADR- eller RID- bestämmelserna, får efter att transporten enligt ADR- bestämmelserna har avslutats i Finland transporteras för att tömmas och returneras tom till utlandet utan den märkning som avses i 17 §, om avsändaren i godsdeklarationen eller motsvarande följesedel försäkrar att gaskärlet och dess utrustning är beständiga mot sprödbrott till en temperatur av -40° C på följande sätt: "Gaskärlet och dess utrustning är beständiga upp till -40° C".

26 §
Handlingar

När farliga ämnen överlåts för transport ska avsändaren i de fall som anges i de föreskrifter som meddelats med stöd av 11 c § och 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen till transportören överlämna en godsdeklaration eller motsvarande följesedel i vilken de uppgifter som krävs enligt föreskrifterna i fråga har antecknats om det ämne som ska transporteras. Om havstransport följer på vägtransporten av ett farligt ämne i en container, ska avsändaren till godsdeklarationen eller till motsvarande följesedel foga ett sådant stuvningsintyg för containrar som överensstämmer med IMDG-koden.

Transportören ska, i de fall som anges i Transport- och kommunikationsverkets föreskrift, i god tid före transporten lämna skriftliga instruktioner till fordonets besättning.

Om ett godkännande enligt 7 a § i TFÄ-lagen krävs för fordonet, ska fordonet vara försett med ett intyg över godkännandet.

Varje person i fordonets besättning ska medföra en identitetshandling försedd med fotografi, om mängden av eller aktiviteten hos det farliga ämne som transporteras överstiger de gränsvärden som anges i kapitel 1.10 i bilaga A till Transport- och kommunikationsverkets föreskrift.

Bestämmelser om ADR-körtillstånd finns i 11 b § i TFÄ-lagen och i förordningen om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen (401/2011).

De handlingar som avses i 1–5 mom. ska medföras i fordonet under transporten. De handlingar som avses i 1 och 2 mom. får också vara elektroniska, om de metoder som används för att verifiera, lagra och bearbeta data uppfyller kraven enligt lagstiftningen på så sätt att informationen har samma beviskraft och finns tillgänglig på samma sätt som i handlingar på papper. Avsändaren ska dock tillhandahålla de handlingar som avses i 1 mom. på papper om transportören yrkar det.

27 §
Avbrytande av transport och förbud mot att transportera personer

Om transporten av farliga ämnen avbryts av någon orsak som avses i 14 § 2 mom. i TFÄ-lagen, kan tillsynsmyndigheten bevilja tillstånd för att fortsätta transporten efter att myndigheten försäkrat sig om transportens säkerhet. Om kraven enligt bestämmelserna och föreskrifterna inte kan uppfyllas och tillsynsmyndigheten inte har beviljat tillstånd att fortsätta färden, ska tillsynsmyndigheten tillhandahålla transportören behövlig administrativ hjälp. Förfarandet ska vara detsamma om transportören meddelar tillsynsmyndigheten att avsändaren inte har meddelat transportören egenskaperna hos det farliga ämne som transporteras och om transportören på grundval av villkoren i transportavtalet önskar att den farliga lasten lossas, förstörs eller oskadliggörs.

Med undantag av transportenhetens besättningsmedlemmar är det förbjudet att transportera personer i en transportenhet som transporterar farliga ämnen, om inte något annat anges i Transport- och kommunikationsverkets föreskrift.

27 a §
Tryggande av tillfälliga förvaringsplatsers säkerhet

Om mängden av eller aktiviteten hos det farliga ämne som transporteras överstiger de gränsvärden som anges i kapitel 1.10 i bilaga A till Transport- och kommunikationsverkets föreskrift, tillämpas 11 d § 4 mom. i TFÄ-lagen på tillfällig förvaring i terminaler, i fordonsdepåer och på andra motsvarande områden i samband med transport av farliga ämnen. Terminalerna, fordonsdepåerna och andra motsvarande områden ska i mån av möjlighet ha god belysning, allmänt tillträde till dem ska förhindras och områdena ska också i övrigt skyddas noggrant.

28 §
Farliga ämnen som resgods

En privatperson får transportera farliga ämnen, om de är förpackade för detaljhandelsförsäljning och avsedda för personligt bruk eller hushållsbruk eller för sport och fritid. Dessutom får flytande bränsle transporteras i återfyllningsbara kärl i sådana mängder som avses i punkt 1.1.3.1 (a) i bilaga A till Transport- och kommunikationsverkets föreskrift.

En privatperson får som resgods i buss transportera sådana ämnen som avses i 1 mom., dock högst fem liter flytande bränsle i återfyllningsbara kärl. En passagerare ska innan resan börjar underrätta föraren eller transportören om explosiva ämnen och föremål, flytande bränsle eller flytgas som transporteras som resgods.

Farliga ämnen som transporteras som resgods får inte vålla olägenhet eller skada under transporten.

På transporter som avses i 1 och 2 mom. tillämpas inga andra bestämmelser i denna förordning och inte heller Transport- och kommunikationsverkets föreskrift. På övriga transporter av farliga ämnen som utförs av privatpersoner tillämpas denna förordning och Transport- och kommunikationsverkets föreskrift.

29 §
Godkännande av och anmälan om transporter av radioaktiva ämnen

Avsändaren ska i de fall som anges i kapitel 5.1 i bilaga A till Transport- och kommunikationsverkets föreskrift ansöka om godkännande för transport av radioaktiva ämnen hos Strålsäkerhetscentralen och anmäla transporter av radioaktiva ämnen till Strålsäkerhetscentralen.

29 a §
Strålskyddsprogram och ledningssystem

Den som transporterar eller tillfälligt förvarar radioaktiva ämnen ska ha ett strålskyddsprogram, om inte annat anges i kapitel 1.7 i bilaga A till Transport- och kommunikationsverkets föreskrift. Av strålskyddsprogrammet ska framgå vilka åtgärder som ska vidtas i syfte att förhindra och begränsa strålningsexponering förorsakad av transport och tillfällig förvaring av radioaktiva ämnen. Dessa åtgärder ska ställas i relation till storleken av och sannolikheten för strålningsexponering. Strålskyddsprogrammet ska ges in till Strålsäkerhetscentralen för kännedom innan transport- eller förvaringsverksamheten inleds.

Om inte något annat anges i kapitel 1.7 i bilaga A till Transport- och kommunikationsverkets föreskrift ska verksamhetsutövaren utarbeta ett ledningssystem för att säkerställa att funktionerna motsvarar kraven för tillämpning i verksamhetsutövarens verksamhet för åtgärder i samband med transport av radioaktiva ämnen och de åtgärder som avses i 1.7.1.3 punkten i bilaga A till verkets föreskrift.

Ett ledningssystem enligt 2 mom. ska grunda sig på sådana krav eller anvisningar som Strålsäkerhetscentralen anser vara godtagbara. Ledningssystemet ska tillställas Strålsäkerhetscentralen.

30 §
Myndigheter

Polisen övervakar vägtransporter av farliga ämnen och tillfällig förvaring som hänför sig till dem. Transporter till eller från Finland av farliga ämnen på väg och tillfällig förvaring i anslutning till dem övervakas också av Tullen och Gränsbevakningsväsendet inom respektive myndighets verksamhetsområde. I fråga om transporter som sker under övervakning av försvarsmakten bestäms i TFÄ-lagen.

Strålsäkerhetscentralen övervakar i samarbete med de myndigheter som nämns i 1 mom. ärenden med anknytning till transport och tillfällig förvaring av radioaktiva ämnen.

Institutet för hälsa och välfärd kan meddela sådana tilläggskravs eller -begränsningar på biologiska produkter som avses i punkt 2.2.62.1.9 i bilaga A till Transport- och kommunikationsverkets föreskrift.

Livsmedelsverket kan ställa tilläggskrav på bulktransport av animaliskt material som innehåller smittförande ämnen i enlighet med punkt 7.3.2.6.1 i bilaga A till Transport- och kommunikationsverkets föreskrift.

34 §
Olyckshändelser och anmälan om dem

Om det vid transport av ett farligt ämne inträffar en olyckshändelse som till följd av läckage eller av andra orsaker medför risk för att människor, egendom eller miljön skadas, ska fordonets förare eller den som ansvarar för lastningen eller lossningen omedelbart anmäla det inträffade till nödcentralen, meddela räddningsmyndigheten de uppgifter den behöver och vidta lämpliga skyddsåtgärder.

Om det vid lastning, transport eller lossning av ett farligt ämne eller vid fyllande av en tank eller fyllande av ett fordon och en container för bulkgods med ett farligt ämne inträffar en sådan olyckshändelse som avses i punkt 1.8.5 i bilaga A till Transport- och kommunikationsverkets föreskrift, ska lastaren, fyllaren, transportören och mottagaren, i fråga om en olyckshändelse som inträffat i deras respektive verksamhet, inom en månad från olyckshändelsen lämna Säkerhets- och kemikalieverket en olycksrapport. Om det är fråga om transport av ett radioaktivt ämne, ska rapporten även lämnas till Strålsäkerhetscentralen. Rapporten ska vara uppgjord enligt den modell som ingår i Transport- och kommunikationsverkets föreskrift.

Säkerhets- och kemikalieverket och Strålsäkerhetscentralen har rätt att begära utredningar utöver dem som avses i 2 mom., om ytterligare utredningar anses vara nödvändiga med beaktande av olyckshändelsens art och omfattning.

I samband med betydande olyckor avger Transport- och kommunikationsverket en i ADR-bestämmelserna avsedd olycksrapport till sekretariatet vid Förenta Nationernas ekonomiska kommission för Europa.

36 §
Anmälningar och andra åtgärder vid överskridande av strålningsgränsvärden

Om man i samband med transport av radioaktiva ämnen observerar en överskridning av de gränsvärden enligt Transport- och kommunikationsverkets föreskrift som gäller strålningens doshastighet eller radioaktivt avfall, ska mottagaren, transportören och avsändaren anmäla överskridningen till alla dem som är delaktiga i transporten samt till Strålsäkerhetscentralen i enlighet med punkt 1.7.6 i bilaga A till Transport- och kommunikationsverkets föreskrift, samt vidta övriga åtgärder enligt verkets föreskrift i syfte att eliminera de faror som föranleds av överskridningen av gränsvärdena.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 19 december 2018

Kommunikationsminister
Anne Berner

Lagstiftningsdirektör
Silja Ruokola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.