1207/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen

I enlighet med statsrådets förordning

ändras i statsrådets förordning om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen (401/2011) 3, 4, 6–8, 10 och 15 §, av dem 3 och 15 § sådana de lyder i förordning 775/2015, 4 § sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 775/2015 och 490/2017 samt 10 § sådan den lyder i förordning 490/2017, som följer:

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) fordon alla färdiga eller halvfärdiga motordrivna fordon som har minst fyra hjul och är avsedda för vägtrafik och vilkas största konstruktiva hastighet överskrider 25 km/h samt släpvagnar, med undantag av jordbruks- och skogsbrukstraktorer, terrängfordon och motorredskap jämte släpvagnar,

2) transportenhet ett motordrivet fordon eller en kombination av ett sådant fordon och släpvagn; en påhängsvagn som kopplats med hjälp av en dolly ska anses utgöra en enda släpvagn,

3) Transport- och kommunikationsverkets föreskrift Transport- och kommunikationsverkets föreskrift om transport av farliga ämnen på väg,

4) mottagare av körtillståndsprov en serviceproducent med vilken Transport- och kommunikationsverket har ingått avtal enligt lagen om förarexamensverksamhet (535/1998) om mottagande av körtillståndsprov, om tillsynen över utbildningen för körtillstånd och om beviljande av körtillstånd.

När Transport- och kommunikationsverket tar emot körtillståndsprov, övervakar utbildningen för körtillstånd eller beviljar körtillstånd gäller för verket i tillämpliga delar vad som i denna förordning föreskrivs om mottagare av körtillståndsprov.

4 §
Krav på körtillstånd

Förare av fordon som transporterar i 3 § 1 mom. 1 punkten i lagen om transport av farliga ämnen avsedda farliga ämnen på väg ska ha ett ADR-körtillstånd enligt följande:

1) Kombinerat grundkörtillstånd, som beviljas på basis av en kombinerad grundkurs som inbegriper grundkörtillstånd, körtillstånd för transport av explosiva ämnen och körtillstånd för transport av radioaktiva ämnen samt ett godkänt prov i den kombinerade grundkursen, vid transport av

a) farliga ämnen i större mängder per transportenhet än de mängder som avses i punkt 1.1.3.6.3 (begränsade kvantiteter) i bilaga A till Transport- och kommunikationsverkets föreskrift eller

b) farliga ämnen i tank vid andra transporter än sådana som avses i 3 punkten, när den transporterade mängden överstiger maximimängden av de begränsade kvantiteterna,

2) Grundkörtillstånd, som beviljas på basis av en grundkurs och ett godkänt prov i grundkursen, vid transport av andra farliga ämnen än explosiva ämnen i klass 1 eller radioaktiva ämnen i klass 7 i enlighet med vad som avses i 1 punkten underpunkt a och b.

3) Körtillstånd för tanktransport, som beviljas på basis av en kombinerad grundkurs och en specialkurs för tanktransport eller en grundkurs och en specialkurs för tanktransport samt godkända proven i vardera kursen, vid transport av

a) farliga ämnen i ett fordon, vars fasta eller avmonterbara tank har en volym som överstiger 1 m³,

b) farliga ämnen i ett batterifordon, vars tankar har en totalvolym som överstiger 1 m³, eller

c) farliga ämnen i en tankcontainer, en MEG-container eller en UN-tank med en individuell volym över 3 m³,

4) Körtillstånd för transport av explosiva ämnen, som beviljas på basis av en grundkurs och en specialkurs för explosiva ämnen i klass 1 samt godkända prov i de kurserna, vid transport av andra ämnen än radioaktiva ämnen i klass 7 i enlighet med vad som avses i 1 punkten underpunkt a och b, eller

5) Körtillstånd för transport av radioaktiva ämnen, som beviljas på basis av en grundkurs och en specialkurs för radioaktiva ämnen i klass 7 och godkända prov i de kurserna, vid transport av andra ämnen än explosiva ämnen i klass 1 i enlighet med vad som avses i 1 punkten underpunkt a och b.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. krävs ADR-körtillstånd dock inte för transporter som med stöd av 24 § 2 mom. i lagen om transport av farliga ämnen helt eller delvis är undantagna transportbestämmelserna och som uppfyller de detaljerade krav på transportsäkerhet som utgör en förutsättning för undantag enligt vad som föreskrivs om kraven med stöd av 3 a, 10 a, 11 c, 13 a och 24 § 2 mom. i den lagen.

De detaljerade krav som utgör en förutsättning för undantag kan gälla bl.a. det transporterade ämnet och dess art, farlighet och mängd, hur transporten genomförs, förpacknings- och transportsättet, märkning och dokumentation, eliminering av riskfaktorer, ämnets eller föremålets användningsändamål eller andra krav.

Undantagen kan gälla hur transporten genomförs, transport av gaser eller flytande bränslen, särbestämmelser för vissa ämnen, farliga ämnen som förpackats i begränsande eller avvikande mängder, transport av tömda, ej rengjorda förpackningar som innehållit farliga ämnen, mängden ämnen som transporteras i samma transportenhet, transport av elektriska lagrings- och produktionssystem eller användning av vissa farliga ämnen för kylning och konditionering under transport, transport av lampor som innehåller farliga ämnen eller transport av vissa radioaktiva ämnen när det inte finns någon sekundärfara och begränsningarna i fråga om det totala antalet transporterade kollin och i fråga om transportindex har iakttagits och föraren har fått lämplig och tillräckligt utbildning om kraven på transport av radioaktiva ämnen.

ADR-körtillstånd krävs inte för vissa undantagna eller mindre, lokala transporter som hänför sig till

1) transporter till väg-, bygg-, brytnings- eller skogsarbetsplatser eller torvproduktionsområden,

2) transport i buss för persontransport och

3) transport av medicinsk syrgas när föraren eller en passagerare av medicinska skäl behöver syre under resan. Transporterna ska uppfylla de detaljerade krav på transportsäkerhet som utgör en förutsättning för undantag.

Av en person som utför besiktningar eller beviljar godkännanden av fordon förutsätts inte ADR-körtillstånd, när personen i anslutning till besiktning eller godkännande på verksamhetsställets område förflyttar ett tomt, icke rengjort fordon som innehållit ett farligt ämne eller en sådan transportenhet, förutsatt att personen fått för sin uppgift lämplig utbildning.

6 §
Utbildningstillstånd

Transport- och kommunikationsverket beviljar utbildningstillstånd på skriftlig ansökan. Utbildningstillstånd beviljas, om sökanden anses ha förutsättningar för att ge utbildning. Den föreståndare som ansvarar för utbildningen ska ha ett gällande ADR-körtillstånd som motsvarar minst den utbildning som ges, och ha behörighet som säkerhetsrådgivare för transport på väg.

7 §
Ordnande av utbildning

Utbildaren ska försäkra sig om att undervisningspersonalen har goda kunskaper om gällande lagstiftning och andra bestämmelser som gäller transport av farliga ämnen och om den utveckling som sker i fråga om kraven på utbildningen.

Utbildningen ska ordnas i enlighet med tillståndsansökan och det tillstånd som beviljats. Om avsikten är att inom utbildningen avvika från det utbildningsprogram som anges i tillståndsansökan eller från andra viktiga omständigheter som nämns i ansökan ska Transport- och kommunikationsverket ge sitt samtycke till ändringarna.

8 §
Övervakningen av utbildningen

Mottagare av körtillståndsprov och representant för Transport- och kommunikationsverket har rätt att följa med undervisningen.

Mottagare av körtillståndsprov ska underrätta Transport- och kommunikationsverket om brister i utbildningen.

10 §
Körtillståndsprov

Om inte Transport- och kommunikationsverket bestämmer något annat ska körtillståndsprovet avläggas vid verksamhetsstället för mottagaren av körtillståndsprov. Av särskilda skäl kan Transport- och kommunikationsverket ta emot ett körtillståndsprov utomlands.

Examinanden ska visa att han eller hon har de kunskaper och färdigheter som krävs av en förare av fordon som transporterar farliga ämnen när det gäller transporter i fråga om vilka han eller hon har deltagit i utbildningen för att avlägga provet.

Mottagaren av körtillståndsprov ska försäkra sig om identiteten hos provdeltagarna. Examinanden ska ha med sig sitt kursintyg som bevis på att han eller hon har slutfört den utbildning som krävs. Mottagaren av körtillståndsprov ska övervaka proven. Mottagaren av körtillståndsprov ska vidta behövliga åtgärder för att förhindra missbruk. Provmaterialet ska bevaras. En representant för Transport- och kommunikationsverket har rätt att följa med körtillståndsprovet.

Mottagaren av körtillståndsprov ska kontrollera och godkänna den elektroniska hårdvara, utrustning och programvara som används i provet. Den hårdvara, utrustning och programvara som används i provet ska vara välfungerande och får inte möjliggöra missbruk. Transport- och kommunikationsverket gör upp en förteckning över de frågor som ska användas i körtillståndsproven. De som deltar i provet får endast besvara de frågor som ställs.

15 §
Körtillståndets mall

Mallen för ADR-körtillståndet ska överensstämma med punkt 8.2.2.8 i bilaga B till Transport- och kommunikationsverkets föreskrift.

Transport- och kommunikationsverket ska sända sekretariatet vid Förenta Nationernas ekonomiska kommission för Europa en i 1 mom. avsedd mall för körtillståndet och eventuella andra mallar för körtillstånd som fortfarande är i kraft samt annan behövlig information som hänför sig till körtillstånd.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 19 december 2018

Kommunikationsminister
Anne Berner

Lagstiftningsdirektör
Silja Ruokola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.