1181/2018

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 19 december 2018

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift 2018 och 2019

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift 2018 och 2019 (874/2016) 10 §, samt

fogas till förordningen en ny 8 a § som följer:

8 a §
Fastighetsförrättningsavgift för bildande, delning eller upplösning av väglag genom genom beslut av fastighetsregisterföraren

För sådant bildande av väglag genom beslut av fastighetsregisterföraren som avses i 49 § 1 mom. i lagen om enskilda vägar (560/2018) samt för sådan delning, upplösning eller sammanslagning av väglag genom beslut av fastighetsregisterföraren som avses i 63 § 1 mom. i den lagen tas fastighetsförrättningsavgiften ut i form av en förrättningsersättning. Fastighetsförrättningsavgiften är 300 euro per ovannämnd åtgärd.

10 §
Fastighetsförrättningsavgift i ett ärende som gäller befrielse från inteckning eller inskriven sytning

När fastighetsförrättningsavgiften tas ut i form av en förrättningsersättning för ett i samband med en förrättning träffat avgörande i ett ärende som gäller att en registerenhet som bildas eller sådana områden eller andelar i ett samfällt område som överförs till en registerenhet ska befrias från inteckningar är avgiften 35 euro för en inteckning.

När fastighetsförrättningsavgiften tas ut i form av en förrättningsersättning för ett i samband med en förrättning träffat avgörande i ett ärende som gäller att en registerenhet som bildas eller ett område som överförs till en registerenhet ska befrias från en inskriven sytning är avgiften 87 euro för en sytning.

När fastighetsförrättningsavgiften tas ut i form av en förrättningsersättning för befrielse av en styckningsfastighet som har bildats av ett samfällt område från inteckningar som belastar delägarfastigheten eller från inskrivna sytningar med stöd av 28 § 2 mom. i fastighetsbildningslagen är avgiften 300 euro.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 19 december 2018

Jord och skogsbruksminister
Jari Leppä

Regeringssekreterare
Timo-Ville Nieminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.