1175/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Lag om ändring av lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter (1005/2008) 15–18, 18 a, 19 och 43 §, sådana de lyder, 15–18, 18 a och 19 § i lag 1009/2010 och 43 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1009/2010, samt

ändras 1, 2, 7, 8 och 37 § samt 41 § 2 mom., sådana de lyder, 1, 2 och 8 § delvis ändrade i lag 1009/2010 samt 7 och 37 § och 41 § 2 mom. i lag 1009/2010 som följer:

1 §
Lagens syfte

I denna lag föreskrivs det om kraven på ekodesign för energirelaterade produkter. I fråga om kraven på energimärkning av energirelaterade produkter gäller vad som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 om fastställande av en ram för energimärkning och om upphävande av direktiv 2010/30/EU, nedan förordningen om energimärkning.

Syftet med denna lag är att främja hållbar utveckling genom att energieffektivitet, miljöprestanda och försörjningsberedskap i fråga om energi förbättras.

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på sådana produkter som avses i artikel 1 i förordningen om energimärkning och på energirelaterade produkter för vilka Europeiska unionen utfärdar produktgruppspecifika krav.

Denna lag tillämpas inte på trafikmedel som är avsedda för transport av personer eller varor.

7 §
Bedömning av energirelaterade produkters överensstämmelse med kraven

En tillverkare eller dennes auktoriserade representant ska innan en energirelaterad produkt släpps ut på marknaden eller tas i bruk se till att en bedömning av överensstämmelse görs för att säkerställa att den energirelaterade produkten uppfyller alla krav som ställs i denna lag.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om förfarandet för bedömning av energirelaterade produkters överensstämmelse med kraven.

8 §
Försäkran om överensstämmelse

Innan en energirelaterad produkt släpps ut på marknaden eller tas i bruk ska en försäkran om att produkten överensstämmer med kraven avges. I försäkran om överensstämmelse ska tillverkaren eller dennes auktoriserade representant försäkra att den energirelaterade produkten överensstämmer med denna lag.

Den tekniska dokumentationen och försäkran om överensstämmelse ska finnas på finska eller svenska eller något annat språk som Säkerhets- och kemikalieverket har godkänt.

Närmare bestämmelser om de uppgifter som ska lämnas i en försäkran om överensstämmelse utfärdas genom förordning av statsrådet.

37 §
Straffbestämmelser

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot

1) skyldigheten avseende design av produkter enligt bestämmelser som utfärdats med stöd av 6 § 3 mom.,

2) skyldigheten enligt 7 § att sörja för bedömningen av överensstämmelse med kraven,

3) skyldigheten enligt 8 § eller bestämmelser som utfärdats med stöd av 8 § att avge en försäkran om överensstämmelse,

4) tillverkares eller deras representanters skyldighet enligt 12 § att lämna uppgifter,

5) skyldigheten enligt 13 § 1 mom. att tillgänglighålla information,

6) skyldigheten enligt 14 § att tillgänglighålla information om en hållbar användning av den energirelaterade produkten, om den energirelaterade produktens ekologiska profil och fördelarna med ekodesign,

7) skyldigheten enligt 28 § att lämna uppgifter eller besiktningsorgans skyldighet enligt 33 § att lämna uppgifter,

8) skyldigheten enligt artikel 3.1–3.5 i förordningen om energimärkning att leverera tryckta etiketter och ett produktinformationsblad, att fästa ett energimärke, att säkerställa att etiketter och produktinformationsblad är korrekta, att så snart en enhet av en modell är i bruk begära ett medgivande för alla ändringar som skulle ha en negativ inverkan på parametrarna på enhetens energieffektivitetsetikett såsom de fastställs i den relevanta produktgruppspecifika rättsakten eller att förhindra utsläppande på marknaden av produkter som är utformade så att en modells prestanda automatiskt ändras under provningsförhållanden,

9) återförsäljares skyldighet enligt artikel 5.1 a i förordningen om energimärkning att visa etiketten,

10) leverantörers eller återförsäljares hänvisningsskyldighet enligt artikel 6.1 a i förordningen om energimärkning, rättelseskyldighet enligt artikel 6.1 b, förbudet enligt artikel 6.1 c mot att tillhandahålla eller visa andra etiketter, märken, symboler eller påskrifter när det gäller produkter som omfattas av produktgruppspecifika rättsakter, förbudet enligt artikel 6.1 d mot att tillhandahålla eller visa efterliknande etiketter när det gäller produkter som inte omfattas av produktgruppspecifika rättsakter eller förbudet enligt artikel 6.1 e mot att tillhandahålla eller visa efterliknande etiketter när det gäller produkter som inte är energirelaterade,

11) skyldigheten enligt 20 § att använda finska och svenska,

12) leverantörers skyldighet beträffande produktdatabasen enligt artiklarna 4.1 och 4.2 i förordningen om energimärkning att innan de på marknaden släpper ut en enhet av en ny modell som omfattas av en produktgruppspecifik rättsakt föra in information om den nya modellen, såsom denna anges i bilaga I, i produktdatabasens offentliga del och efterlevnadsdelen eller att göra en elektronisk version av den tekniska dokumentationen tillgänglig för granskning inom tio dagar från mottagandet av en begäran från marknadskontrollmyndigheterna eller kommissionen, leverantörers skyldighet enligt artikel 4.4. att i databasen ange när de inte längre släpper ut enheter av en modell på marknaden, skyldigheten enligt artikel 4.6 att efter det att den sista enheten av en modell har släppts ut på marknaden behålla informationen om denna modell i produktdatabasens efterlevnadsdel under en period på 15 år eller någon annan föreskriven tid och att behålla informationen i databasens offentliga del, eller

13) en begränsning eller ett förbud eller föreläggande som avses i 34 §,

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot bestämmelserna om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter dömas till böter.

Den som bryter mot ett förbud eller åläggande som har meddelats med stöd av denna lag och som förenats med vite får inte med stöd av 1 mom. dömas till straff för samma gärning.

Bestämmelser om CE-märkningsförseelse finns i lagen om CE-märkningsförseelse (187/2010).

41 §
Ikraftträdande

Bestämmelserna om energimärkning tillämpas inte på sådana energirelaterade produkter vars tillverkning har upphört och som släppts ut på marknaden innan Europeiska kommissionens rättsakt om energimärkning av produktgruppen i fråga ska börja tillämpas.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019

RP 187/2018
EkUB 20/2018
RSv 149/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.