1173/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Lag om ändring av 17 och 19 § i lagen om studiestöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om studiestöd (65/1994) 17 § 1 mom. och 19 §,

sådana de lyder, 17 § 1 mom. i lag 52/2011 och 19 § i lagarna 4/2017, 960/2017 och 1169/2018, som följer:

17 §
Hur studerandens egna inkomster inverkar på studiepenningen och bostadstillägget

En studerande kan under ett kalenderår utöver studiepenning ha andra skattepliktiga inkomster till ett belopp som kallas fribelopp. Fribeloppet räknas så att den studerande kan ha

1) inkomster upp till 660 euro för varje månad för vilken han eller hon har fått studiepenning eller bostadstillägg, samt

2) inkomster upp till 1 970 euro för varje månad för vilken han eller hon inte har fått studiepenning eller bostadstillägg.


19 §
Beaktande av föräldrarnas inkomster

Föräldrarnas inkomster då det gäller andra studerande än högskolestuderande beaktas när studiepenning beviljas, om den studerande är yngre än 20 år och bor hos sin förälder. Inkomsterna beaktas till utgången av den kalendermånad som föregår den månad under vilken åldersgränsen uppnås. Föräldrarnas inkomster beaktas dock inte, om den studerande är gift eller får försörjarförhöjning till studiepenningen. Om föräldrarna är frånskilda eller varaktigt bor åtskilda till följd av söndring, beaktas bara inkomsterna för den förälder som den studerande bor eller senast har bott hos. Om den studerande är yngre än 18 år och försörjs av sin förälder och förälderns nya äkta make i deras gemensamma hem, beaktas även den nya äkta makens inkomster.

En studerande har rätt till studiepenning enligt 11 § 1 mom. 1 punkten, om föräldrarnas sammanlagda skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster är högst 43 000 euro per år. Studiepenningen minskas med fem procentenheter för varje helt belopp av 1 070 euro som överskrider inkomstgränsen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019. Bestämmelserna i 19 § träder dock i kraft den 1 augusti 2019. Vid inkomstkontrollen som görs före år 2021 och som gäller tiden före år 2019 tillämpas 17 § 1 mom. i dess lydelse vid ikraftträdandet av denna lag.

RP 234/2018
KuUB 13/2018
RSv 179/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Europa-, kultur- och idrottsminister
Sampo Terho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.