1169/2018

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 19 december 2018

Lag om ändring av lagen om studiestöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om studiestöd (65/1994) 7 § 9 mom., 7 c § 1 och 2 mom., 10 och 11 §, 15 § 2–4 mom., 15 d § 1 mom., 19 § 2 mom., 22 § och 25 b § 1 mom.,

sådana de lyder, 7 § 9 mom. i lag 539/2017, 7 c § 1 och 2 mom. och 11 § i lag 960/2017, 10 § i lag 792/2007, 15 § 2–4 mom. och 19 § 2 mom. i lag 4/2017, 15 d § 1 mom. i lag 1243/2013, 22 § i lagarna 1427/2001 och 706/2008 och 25 b § 1 mom. i lag 706/2008, samt

fogas till lagen en ny 11 a §, i stället för den 11 a § som upphävts genom lag 4/2017, som följer:

7 §
Tidsbegränsningar

I en annan läroanstalt än en högskola har den studerande rätt till studiestöd för den regelrätta studietiden. Studiestöd kan beviljas för högst 12 månader efter den regelrätta studietiden. Med den regelrätta studietiden avses inom utbildning för yrkesinriktad grundexamen högst fyra år och i andra studier den föreskrivna studietiden eller tiden för genomförande av studierna utan förlängning eller tiden för genomförande av studierna enligt läroplanen eller undervisningsprogrammet, om tiden inte är angiven i lagstiftningen.

7 c §
Antalet stödmånader per läsår

Studiestöd beviljas i Finland

1) för en högskoleexamen för nio månader per läsår,

2) för handledande utbildning för yrkesutbildning och för yrkesinriktad grundexamen samt för gymnasieutbildning och för utbildning som förbereder för den för tio månader per läsår.

Studiestöd kan på ansökan beviljas för en kortare tid än vad som föreskrivs i 1 mom. Studiestöd kan på ansökan beviljas även för en längre tid än vad som föreskrivs i 1 mom., om den studerande visar att han eller hon bedriver studier under läsåret en längre tid än det. Inom gymnasieutbildningen kan studiestöd beviljas för juni och juli endast om den studerande vid läroanstalten avlägger sådana studier som ingår i gymnasiets lärokurs.


10 §
Beviljande av studiepenning

Studiepenning beviljas en studerande som enligt 1 kap. kan beviljas studiestöd enligt denna lag.

Studiepenning beviljas dock inte, med undantag för läromaterialstillägg, en studerande för vars underhåll betalas barnbidrag enligt barnbidragslagen (796/1992) eller motsvarande förmån från utlandet.

11 §
Studiepenningens belopp

Studiepenningen per månad är

1) för en studerande som bor hos sin förälder 38,66 euro, när den studerande är yngre än 20 år, och 81,39 euro, när den studerande har fyllt 20 år,

2) för en studerande som bor någon annanstans än hos sin förälder 101,74 euro, när den studerande är yngre än 18 år, och 250,28 euro, när den studerande är gift eller har fyllt 18 år.

3) för en studerande som enligt 12 § har rätt till studiepenningens försörjarförhöjning 325,28 euro.

Om föräldrarnas sammanlagda skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster är högst 21 800 euro per år, höjs den i 1 mom. föreskrivna studiepenningen enligt följande:

1) en studiepenning på 38,66 euro med högst 59,01 euro,

2) en studiepenning på 81,39 euro med högst 101,74 euro,

3) en studiepenning på 101,74 euro med högst 101,74 euro.

Höjningen enligt 2 mom. minskas med 10 procentenheter för varje helt belopp av 2 180 euro som överskrider inkomstgränsen. Ingen höjning betalas om det sammanlagda beloppet av de inkomster som avses i 2 mom. överstiger 41 100 euro.

Om en studerande bor i en bostad som han eller hon hyr av sin förälder eller som ägs av föräldern och den finns i samma fastighet som förälderns stadigvarande bostad, är den studerande berättigad till studiepenning till samma belopp som en studerande som bor hos sin förälder.

Rätten till åldersrelaterad högre studiepenning uppkommer vid ingången av den månad då stödtagaren uppnår den föreskrivna åldern.

I studiepenningen enligt 1 mom. 3 punkten ingår en försörjarförhöjning, vars belopp är 75 euro per månad.

Den förhöjda studiepenningen enligt 2 mom. 1 och 3 punkten kan höjas med ett läromaterialstillägg, vars belopp är 46,80 euro per månad.

11 a §
Rätt till läromaterialstillägg

En studerande har rätt till läromaterialstillägg när

1) den studerande avlägger studier enligt 4 § 3 mom. 1, 2 eller 5 punkten eller deltar i utbildning enligt 4 a §, och

2) föräldrarnas sammanlagda skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster är högst 41 000 euro, och

3) den studerande får förhöjd studiepenning enligt 11 § 2 mom. 1 eller 3 punkten eller är yngre än 17 år.

15 §
Statsborgen för studielån

Statsborgen beviljas även studerande

1) som har fyllt 18 år och som på basis av föräldrarnas inkomster inte har rätt till studiepenning,

2) som bor någon annanstans än hos sin förälder, för vars underhåll betalas barnbidrag och vars föräldrars sammanlagda skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster understiger 64 400 euro per år, eller

3) som enligt 20 § inte beviljas studiepenning.

Högskolestuderande som får studiepenning beviljas statsborgen för studielån utan särskild ansökan. Den som får vuxenutbildningsstöd kan beviljas statsborgen också för andra studier än sådana som avses i 4 §.

Statsborgen beviljas inte studerande som bor hos sin förälder och för vars underhåll betalas barnbidrag. Statsborgen beviljas inte heller studerande

1) som avtjänar frihetsstraff, eller

2) vars studielån drivs in av Folkpensionsanstalten på grundval av borgensansvar, om inte Folkpensionsanstalten av särskilda skäl beslutar annat.


15 d §
Studielånskompensation vid fördröjda studier

En studielåntagare har rätt till studielånskompensation även om den tid som använts för att avlägga examen är längre än vad som föreskrivs i 15 c §, om låntagaren under den tid som avses i 1 mom. i den paragrafen

1) har fullgjort tjänstgöring enligt värnpliktslagen, civiltjänstlagen eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor,

2) har fått sjukdagpenning enligt sjukförsäkringslagen på grund av sjukdom, pension eller ersättning på grund av full arbetsoförmåga eller sjukpension enligt folkpensionslagen, eller

3) har fått moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen, för vård av barn.


19 §
Beaktande av föräldrarnas inkomster

En studerande har rätt till studiepenning enligt 11 § 1 mom. och bostadstillägg enligt 14 §, om föräldrarnas sammanlagda skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster är högst 43 000 euro per år. Studiepenningen och bostadstillägget minskas med fem procentenheter för varje helt belopp av 1 070 euro som överskrider inkomstgränsen.

22 §
Skattepliktiga inkomster

Med en studerandes skattepliktiga inkomst avses när denna lag tillämpas det som i inkomstskattelagen (1535/1992) förskrivs om skattepliktig kapitalinkomst och skattepliktig förvärvsinkomst. Sådana inkomster som en studerande haft utomlands jämställs med de skattepliktiga inkomster som avses i inkomstskattelagen, om motsvarande inkomst i Finland hade varit skattepliktig.

Med föräldrarnas skattepliktiga inkomst avses när denna lag tillämpas det som i inkomstskattelagen förskrivs om skattepliktig kapitalinkomst och skattepliktig förvärvsinkomst. Föräldrarnas inkomster beaktas på basis av uppgifterna i den senast verkställda statsbeskattningen från ingången av året närmast efter det år då beskattningen slutfördes. Sådana inkomster som föräldrarna haft utomlands jämställs med de skattepliktiga inkomster som avses inkomstskattelagen, om motsvarande inkomst i Finland hade varit skattepliktig. Den sökande ska lämna en utredning över de inkomster föräldrarna har fått utomlands för det år i fråga om vilket inkomsterna utifrån beskattningsuppgifterna i övrigt beaktas vid beviljande eller justering av studiestöd. Om föräldrarnas ekonomiska situation väsentligt har förändrats efter skatteåret, kan förändringarna beaktas enligt 25 b § när stöd beviljas.

25 b §
Justering av studiestödet vid förändringar i föräldrarnas inkomster

Den ekonomiska situationen för den studerandes föräldrar anses ha förändrats väsentligt om föräldrarnas inkomster efter den senast verkställda beskattningen har förändrats med minst 20 procent. När studiestöd på ansökan har beviljats eller justerats under vårterminen på basis av de förändrade inkomster som avses ovan, kan stödet betalas på basis av dem till utgången av samma år. När studiestöd på ansökan har beviljats eller justerats under höstterminen på basis av de inkomster som avses ovan, kan stödet betalas på basis av dem till utgången av det följande kalenderåret.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2019. Lagens 11 § 2 och 3 mom., 19 § 2 mom., 22 § och 25 b § 1 mom. träder dock i kraft redan den 1 januari 2019.

RP 171/2018
KuUB 11/2018
RSv 141/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Europa-, kultur- och idrottsminister
Sampo Terho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.