1151/2018

Helsingfors den 18 december 2018.

Kommunikationsministeriets förordning om kommunikationsministeriets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994, och med stöd av 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan paragrafen lyder i lag 495/2005:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om kommunikationsministeriets avgiftsbelagda prestationer och grunderna för avgifterna, avgifter för offentligrättsliga prestationer samt kommunikationsministeriets prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder.

2 §
Offentligrättsliga prestationer

De av ministeriet beviljade tillstånd för vilka ministeriet tar ut fasta avgifter som motsvarar prestationens självkostnadsvärde enligt bilagan är sådana offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

3 §
Andra avgiftsbelagda prestationer

De prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten som ministeriet prissätter enligt företagsekonomiska grunder är kopiering av handlingar, annan kopiering och avsändande med undantag av de kopior och utskrifter som avses i 2 mom.

Kommunikationsministeriet beslutar om de avgifter som tas ut för att ta fram uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för att lämna ut kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i den lagen med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

4 §
Särskilda bestämmelser

Avgifter som avses i denna förordning tas ut också för beslut om avslag.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019 och gäller till utgången av 2020. Genom denna förordning upphävs kommunikationsministeriets förordning 913/2016.

Helsingfors den 18 december 2018.

Kommunikationsminister
Anne Berner

Regeringsråd
Pasi Ovaska

Bilaga

Tillstånd som gäller vägtrafik och motordrivna fordon

1. Fastställande av trafikregleringsanordning för provanvändning 110 euro

2. Dispens från de allmänna bestämmelserna om användning av trafikregleringsanordning 110 euro

3. Dispens från vägtrafikens kör- och vilotider 75 euro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.