1146/2018

Helsingfors den 13 december 2018

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer samt om de avgifter som ska tas ut för offentligrättsliga prestationer.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga beslut, intyg och andra offentligrättsliga prestationer för vilka det tas ut fasta avgifter eller avgifter som bygger på tidsanvändningen är de prestationer som räknas upp i avgiftstabellen i bilagan till denna förordning.

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka avgiften bestäms enligt prestationens självkostnadsvärde är, om inte något annat följer av Europeiska unionens lagstiftning

1) köttbesiktning samt övervakning av slakterier och vilthanteringsanläggningar samt av anläggningar i anslutning till dessa, samt

2) förvaringen av levande djur medan kontrollen av djuren pågår eller medan djuren väntar på transport till en av gränsveterinären godkänd destination.

Avgift tas inte ut för testning eller upptagning på sortlistan av ursprungssorter och grönsakssorter som har utvecklats för att odlas under särskilda omständigheter.

3 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka avgiften avviker från självkostnadsvärdet

Livsmedelsverket tar för varje nytt identifieringsmärke som beställs från får- och getregistret för registrering av djur i enlighet med rådets förordning (EG) nr 21/2004 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG ut en fast avgift på 1,20 euro. Livsmedelsverket tar likaså ut en fast avgift på 0,40 euro per djur för en i 13 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av får och getter (356/2008) avsedd anmälan av en aktör inom slakteribranschen.

Livsmedelsverket tar ut 0,20 euro i fast avgift per registrering för anmälan till svinregistret om förflyttningar av svin och djurantal. Dessutom tar Livsmedelsverket ut 0,15 euro i fast avgift per registrering av en slaktanmälan av en aktör inom slakteribranschen.

Livsmedelsverket tar i fråga om små slakterier och vilthanteringsanläggningar som slaktar färre än 5 000 djurenheter och färre än 300 000 fåglar per kalenderår för köttbesiktning och övervakning av anläggningen, upp till 1 200 djurenheter och 180 000 fåglar, ut en grundavgift på 34,80 euro per övervakare och per besök för den första halvtimmen. För den besiktningstid som överskrider en halv timme tas det ut 24,90 euro per övervakare och per timme. Om antalet slaktdjur överstiger 1 200 djurenheter eller 180 000 fåglar, tas kostnaderna ut enligt självkostnadsvärdet. För besiktning som på kundens begäran görs mellan kl. 17.00 och 22.00 eller på allmänna lediga dagar tas avgiften ut förhöjd med 50 procent. För besiktning som görs mellan kl. 22.00 och 8.00 eller på söndagar eller allmänna högtidsdagar tas avgiften ut förhöjd med 100 procent.

4 §
Beviljande av identitetshandling för andra än registrerade hästdjur

Livsmedelsverket tar för beviljande av identitetshandling för andra än registrerade hästdjur ut en fast avgift enligt följande:

1) 145 euro, om fölet anmäls för registrering inom en månad efter födseln,

2) 175 euro, om fölet anmäls för registrering före utgången av födelseåret,

3) 265 euro, om fölet anmäls för registrering senare än vad som anges ovan.

5 §
Registrering av nötkreatur

Livsmedelsverket tar ut 4,40 euro i fast avgift för sådan anmälan av nötkreatur till nötkreatursregistret som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97 när ett nytt djur registreras eller när ett märke som är avsett för tillfälligt bruk registreras. Livsmedelsverket tar också ut en fast avgift på 1,00 euro per djur för en anmälan som gjorts av en aktör inom livsmedelsbranschen enligt 13 § 1 mom. i lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010).

6 §
Klassificering av slaktkroppar

I årlig övervakningsavgift för klassificering av slaktkroppar tas det ut en grundavgift på 2 400 euro samt en tilläggsavgift på 59 cent för slaktade och klassificerade nötkreatur och 3 cent för svin. För slakterier där det slaktas under 150 vuxna nötkreatur per vecka eller under 500 grisar per vecka som årligt genomsnitt är grundavgiften 1 200 euro. Av slakterier som huvudsakligen slaktar får tas det ut en årlig grundavgift på 800 euro. Övervakningsavgiften tas ut två gånger per år på basis av de rapporter som slakterierna skickar till Livsmedelsverket. Grundavgiften tas ut till halva beloppet vid vartdera tillfället.

7 §
Bestämmelser om uttag av avgifter för offentligrättsliga prestationer

För bifallande och avslående offentligrättsliga beslut tas lika stora avgifter ut, om inte något annat bestäms eller föreskrivs. Om ett beslut som Livsmedelsverket meddelar genom en och samma handling innehåller flera sådana beslut som enligt denna förordning är avgiftsbelagda, tas för vart och ett av dem ut avgifter i enlighet med denna förordning.

För offentligrättsliga beslut tas inte ut kungörelseavgifter eller andra handläggningsavgifter särskilt. För en handling som sänds som telefax tas ut samma avgift som för handlingen i övrigt. När ett sådant intyg som avses i bilagan till denna förordning sänds till kunden per post, tas ingen postavgift ut.

8 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Övriga Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer för vilka Livsmedelsverket bestämmer avgift enligt företagsekonomiska grunder är

1) beställda undersökningar,

2) sakkunnigtjänster och andra tjänster som utförs på beställning,

3) andra utbildnings- och konsulttjänster än sådana som anknyter till myndighetsövervakningen,

4) publikationer, förteckningar, adresslistor och informationsmaterial och användarrättigheter i anslutning till dessa,

5) överlåtande av användarrättigheter till forskningsmetoder och andra metoder som utvecklats vid verket,

6) användning av de lokaler och den apparatur som verket förfogar över,

7) fotokopior, elektroniska upptagningar och andra kopior samt sändande av dessa,

8) tryckalster och annat informationsmaterial;

9) övriga intyg och prestationer som baserar sig på beställning eller uppdrag och som är jämförbara med dem som nämns ovan.

Avgiftsfria prestationer är dock undersökningar och andra prestationer som i enlighet med lagstiftningen om djursjukdomar betalas med statsmedel eller som behövs för övervakning och klarläggande av läget i fråga om djursjukdomar i landet och av sjukdomar som överförs mellan djur och människor eller som är nödvändiga för att säkerställa livsmedelssäkerheten. Avgiftsfri är även undersökningen av prover som tas i anslutning till tillsynen över djurskyddet och som de tillsynsmyndigheter som avses i djurskyddslagstiftningen har sänt in.

Livsmedelsverket beslutar om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

För en åtgärd som vidtas på begäran av en registrerad som avses i artikel 12.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) tas det ut en avgift, om den registrerades begäran om åtgärder är uppenbart ogrundad eller oskälig eller om det förflutit under ett år från den registrerades föregående begäran om åtgärder. Avgiften bestäms utifrån antalet arbetstimmar som använts för åtgärden enligt prestationens självkostnadsvärde.

9 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019 och gäller till den 31 december 2020.

Om en prestation gäller ett ärende som inletts före ikraftträdandet av denna förordning, tas avgift för prestationen ut enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 13 december 2018

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Regeringssekreterare
Sara Vänttinen

Bilaga: Livsmedelsverkets avgiftstabell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.