1136/2018

Helsingfors den 13 december 2018

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994, och med stöd av 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan paragrafen lyder i lag 495/2005:

1 §

De offentligrättsliga prestationer för vilka Utbildningsstyrelsen uppbär fasta avgifter är

1) tillstånd för ordnande av ett sådant försök som gäller den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen i vilket avvikelse görs från Utbildningsstyrelsens föreskrifter, 785 euro i avgift,

2) utfärdande av behörighetsintyg på basis av lärarutbildning i ett annat nordiskt land för behörighet för ämneslärare i den grundläggande utbildningen och i gymnasiet, 284 euro i avgift,

3) utfärdande av behörighetsintyg på basis av lärarutbildning i ett annat nordiskt land för behörighet för lärare som meddelar specialundervisning, 284 euro i avgift,

4) utfärdande av behörighetsintyg på basis av lärarutbildning i ett annat nordiskt land för behörighet för lärare i gemensamma studier i yrkesutbildning, 284 euro i avgift,

5) beslut om att en lärare har tillräckliga studier för undervisning på främmande språk, undervisning som ordnas utomlands och undervisning som baserar sig på steinerpedagogik samt för förskoleundervisning som baserar sig på montessoripedagogik, 353 euro i avgift,

6) beslut om att en rektor för en skola eller läroanstalt som ordnar grundläggande utbildning eller gymnasieutbildning som baserar sig på steinerpedagogik har tillräckliga studier, 353 euro i avgift,

7) beslut om dispens från behörighetsvillkoren för rektor eller lärare enligt 5 § i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998), 400 euro i avgift,

8) anteckning i registret för över personer som är berättigade att bedöma prestationer i allmänna språkexamina, 56 euro i avgift,

9) beslut om att jämställa nivån på examen enligt 2 § 1 mom. i lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför (1385/2015), 234 euro i avgift, beslut enligt 2 § 2 mom. i den lagen om att jämställa den tjänstebehörighet som högskolestudier som har bedrivits utomlands medför med en viss examen eller med vissa 353 euro i avgift. Om den sökande i ett sådant beslut som avses i 2 § 2 mom. ges behörighet för fler än en uppgift, höjs avgiften med 122 euro för varje ytterligare behörighet, dock med högst 244 euro. Ett sådant slutligt beslut om jämställande som avses i 6 § 4 mom., 55 euro i avgift,

10) beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer enligt 13 § 1 mom. i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1384/2015), 353 euro i avgift. Om den sökande i ett sådant beslut som avses i 13 § 1 mom. ges behörighet för fler än en uppgift, höjs avgiften med 122 euro för varje sådan ytterligare behörighet, dock med högst 244 euro. Ett sådant slutligt beslut om jämställande som avses i 13 § 2 mom., 55 euro i avgift,

11) deltagande i examen i undervisningsförvaltning, 256 euro i avgift per examensgång,

12) omtagning av en examensdel enligt 11 punkten, 87 euro i avgift,

13) deltagande i en sådan språkexamen som avses i 1 § 1 mom. 1–3 punkten i statsrådets förordning om bedömning av kunskaper i finska och svenska inom statsförvaltningen (481/2003) och som avläggs

a) inför examensnämnden, 185 euro i deltagaravgift per examen,

b) inför en examinator, 93 euro i deltagaravgift per examen,

14) intyg om motsvarande språkkunskaper enligt 14 § i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003), 185 euro i avgift,

15) deltagande i examen för auktoriserade translatorer enligt 7 § i lagen om auktoriserade translatorer (1231/2007), 420 euro i avgift,

16) intyg över auktorisation, som utfärdas

a) i ett sådant fall som avses i 3 § 1 mom. i lagen om auktoriserade translatorer, 105 euro i intygsavgift,

b) i ett sådant fall som avses i 3 § 2 mom. i lagen om auktoriserade translatorer, 140 euro i intygsavgift,

c) i ett sådant fall som avses i 2 § 2 mom. i lagen om auktoriserade translatorer, 220 euro i intygsavgift,

17) behandling av ett rättelseyrkande enligt 21 § 2 mom. i lagen om auktoriserade translatorer, 100 euro i behandlingsavgift, som dock återbetalas om yrkandet godkänns, samt

18) kopia av tillstånd, intyg eller beslut enligt 1–17 punkten och för tillstånd enligt 20–22 punkten eller bestyrkande av en avlagd examen, om ifrågavarande handling förkommit eller förstörts, 25 euro i avgift,

19) avgift för behandling av ärendet, ifall den sökande drar tillbaka en sådan ansökan som avses i 1–10 punkten och detta medför att ansökan inte föranleder av Utbildningsstyrelsen avgiftsbelagt beslut, 62 euro i avgift,

20) ett intyg enligt 11 § i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer om arten av och varaktigheten i fråga om yrkesutövning som skett i Finland, 114 euro i avgift,

21) ett sådant europeiskt yrkeskort som avses i 18 och 20 § i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer, 160 euro i avgift,

22) ett sådant europeiskt yrkeskort som avses i 21 § i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer, 149 euro i avgift,

23) handläggande av en sådan ansökan som avses i 5 § 1 mom. och 6 § 2 mom. i lagen om ett register över rättstolkar (1590/2015), 400 euro i avgift.

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer är även avslag i sådana ärenden som avses i 1 mom.

I samband med sådana beslut som avses ovan i 1 mom. 5, 6, 9 och 10 punkten, kan till den sökande därutöver utfärdas ett beslut där nivån på examen jämställs med stöd av lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför. Beslutet om nivån på examen är i dessa fall avgiftsfritt för den sökande.

2 §

Nationella centret för utbildningsutvärdering tar ut en fast offentligrättslig avgift för sådana utvärderingar av kvalitetssystem som avses i 87 § i universitetslagen (558/2009) och 62 § i yrkeshögskolelagen (932/2014). De avgifter som tas ut är

1) 35 000 euro, om antalet studerande vid högskolan är minst 20 000,

2) 30 000 euro, om antalet studerande vid högskolan är under 20 000,

3) 15 000 euro, om det gäller en förnyad utvärdering.

3 §

Studentexamensnämnden tar ut en fast offentligrättslig avgift för följande prestationer i enlighet med 12 a § i lagen om anordnande av studentexamen (672/2005)

1) studentexamensprov, bedömning av prestationerna, studentexamensbetyg samt separata betyg över godkända prov. En fast grundavgift på 14 euro per examinand för deltagande i studentexamen och en fast deltagaravgift på 28 euro för varje prov. Grundavgift för deltagande i studentexamen betalas vid varje examenstillfälle,

2) 50 euro för kontrollbedömning. Ett verifikat över att avgiften betalts ska uppvisas i samband med ansökan. Avgiften återbetalas till den betalande om den nya bedömningen leder till att poängtalet eller vitsordet höjs.

4 §

Prestationer som Utbildningsstyrelsen, Nationella centret för utbildningsutvärdering och studentexamensnämnden prissätter på företagsekonomiska grunder är

1) utbildningsservice och konsultationer,

2) produktion av läromedel och förlagsverksamhet i samband därmed,

3) tjänster i samband med anordnandet av internationella besök och utbildningsexport,

4) informationstjänst som grundar sig på Utbildningsstyrelsens register och databaser samt elektroniska dataprodukter,

5) beställda utredningar, undersökningar och datainsamlingstjänster samt övriga sådana utvärderingar och publikationer som avses i 2 §,

6) annonser i Utbildningsstyrelsens publikationer,

7) användning av Utbildningsstyrelsens lokaler och utrustning,

8) kopior och andra avskrifter, förutom sådana prestationer som avses i 1 § 1 mom. 18 punkten och sådana kopior och utskrifter som avses i 5 §,

9) sändande och postning av handlingar och annat material,

10) annan beställd service.

De prestationer som avses i 1 mom. 2, 3 och 4 punkten är dock avgiftsfria när de gäller anordnande av eller stöd för information och rådgivning som hänför sig till Utbildningsstyrelsens verksamhetsområde.

Priset på de prestationer som avses i 1 mom. 9 punkten kan även bestämmas enligt självkostnadsvärdet.

Avgiftsbelagd är också temporär överlåtelse av nyttjanderätten i fråga om de prestationer som nämns i 1 mom. och av andra rättigheter.

5 §

Utbildningsstyrelsen beslutar om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

6 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019 och gäller till och med den 31 december 2019.

Om en prestation gäller ett ärende som blivit anhängigt eller om ett uppdrags- eller något annat avtal undertecknats innan denna förordning träder i kraft, tas avgift ut för prestationen enligt de bestämmelser som gällde före ikraftträdandet.

Genom denna förordning upphävs undervisnings- och kulturministeriets förordning om Utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer (1148/2016) samt undervisnings- och kulturministeriets förordning om studentexamensnämndens avgiftsbelagda prestationer (908/2010).

Helsingfors den 13 december 2018

Undervisningsminister
Sanni Grahn-Laasonen

Lagstiftningsråd
Eerikki Nurmi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.