1133/2018

Helsingfors den 13 december 2018

Finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2018

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 § i lagen om skatteredovisning (532/1998), sådan den lyder i lagar 607/2009 och 1129/2017:

1 §

Vid redovisning av till skatteåret 2018 hänförliga förskottsinnehållningar, kompletteringar av förskottet och förskott som betalas vid uppbörden samt kvarskatt som betalts innan beskattningen har slutförts tillämpas bestämmelserna i denna förordning.

2 §

Vid redovisning enligt 5 § i lagen om skatteredovisning för skatteåret 2018 används följande utdelning:

Statsskatt 29,89 %
Kommunalskatt 61,62 %
Kyrkoskatt 2,93 %
Försäkrads sjukförsäkringspremie
– sjukvårdspremie 1,32 %
– dagpenningspremie 4,24 %
3 §

För redovisning enligt 5 § i lagen om skatteredovisning för skatteåret 2018 beräknas kommunernas utdelning så, att debiterad kommunalskatt enligt den verkställda beskattningen för 2017 rättas i enlighet med inkomstskattesatsen för 2018. Den på detta sätt erhållna debiterade kommunalskatt rättas med en koefficient som utgörs av förhållandet mellan invånarantalen för respektive kommun den 1 januari 2018 och den 1 januari 2017. Utdelningen för respektive kommun beräknas som den andel som den sålunda uppskattade kommunalskatten utgör av summan av alla kommuners motsvarande skatter.

Församlingarnas utdelning beräknas så, att från andelen av debiterad kyrkoskatt avskiljs de evangelisk-lutherska församlingarnas sammanlagda andel, den tyska församlingens andel samt respektive ortodoxa församlings andel i en proportion som motsvarar debiteringen vid den senast verkställda beskattningen. Efter detta fastställs de evangelisk-lutherska församlingarnas andelar på motsvarande sätt som kommunernas utdelning, men med tillämpning av förhållandet mellan medlemsantalen för församlingen den 1 januari 2018 och den 1 januari 2017 och inkomstskatteprocenten för församlingen för 2018.

4 §

När garantiredovisning enligt 5 a § i lagen om skatteredovisning tillämpas används vid redovisning enligt 5 § i nämnda lag för skatteåret 2018 följande minimibelopp av arbetsgivarprestationer:

Minimibeloppet av förskottsinnehållningar

År Redovisningsmånad Euro
2018 December 2 194 450 000
2019 Januari 2 412 807 000

Minimibeloppet av arbetsgivares socialskyddsavgift

År Redovisningsmånad Euro
2018 December 54 100 000
2019 Januari 57 670 000
5 §

Den justerade utdelningen tillämpas från och med den redovisning som förrättas i december 2018, varvid samtidigt de skillnader i redovisningen som föranleds av den utdelning som tillämpades från och med februari 2018 till november 2018 korrigeras.

6 §

Denna förordning träder i kraft den 18 december 2018.

Genom denna förordning upphävs finansministeriets förordning av den 8 februari 2018 om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalt innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2018 (130/2018).

Helsingfors den 13 december 2018

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Konsultativ tjänsteman
Merja Taipalus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.