1120/2018

Helsingfors den 14 december 2018

Lag om ändring av kommunstrukturlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kommunstrukturlagen (1698/2009) rubriken för 12 kap. och

fogas till lagen en ny 56 a § som följer:

12 kap.

Särskilda bestämmelser

56 a §
Sammanslagningsunderstöd enligt prövning när en av kommunerna i en sammanslagning av kommuner har en svår ekonomisk ställning

När kommuner går samman kan inom ramen för statsbudgeten ett sammanslagningsunderstöd enligt prövning betalas till den nya kommun som bildas, om sammanslagningen av kommuner omfattar

1) en kommun som uppfyller förutsättningarna för det utvärderingsförfarande som avses i 118 § i kommunallagen,

2) en kommun vars kalkylerade underskott per invånare i kommunkoncernens senaste bokslut är minst 500 euro, eller

3) en kommun vars ekonomiska nyckeltal, som inkluderar kommunkoncernen, i det senaste bokslutet uppnådde minst tre av gränsvärdena enligt 118 § 3 mom. i kommunallagen.

Sammanslagningsunderstödet enligt prövning ska användas för att stärka den nya kommunens ekonomi. Beloppet av understödet bygger på de ekonomiska förpliktelser som en i 1 mom. avsedd kommun som har en svår ekonomisk ställning medför samt dessa förpliktelsers konsekvenser för den nya kommunens ekonomiska ställning.

Statsrådet beslutar i samband med beslutet om ändring i kommunindelningen om beviljande av sammanslagningsunderstöd enligt prövning, om utbetalning av understödet har föreslagits i kommunernas gemensamma framställning enligt 6 § eller kommunindelningsutredarens framställning enligt 16 a § 4 mom.

Sammanslagningsunderstödet enligt prövning kan delas upp för utbetalning under en period på högst tre år. Ministeriet betalar ut understödet årligen före utgången av mars månad. Före utgången av året efter det sista utbetalningsåret ska kommunen lämna ministeriet en redogörelse för användningen av understödet, inklusive ett uttalande av revisorn. Bestämmelser om återkrav av understöd finns i statsunderstödslagen.

Ett belopp som motsvarar det sammanlagda beloppet av sammanslagningsunderstöd enligt prövning dras av från den statsandel som avses i lagen om statsandel för kommunal basservice. Minskningen av statsandelen är lika stor per invånare i alla kommuner. Om det belopp som har reserverats för sammanslagningsunderstöd enligt prövning inte i sin helhet används under finansåret, ska det återstående beloppet betalas tillbaka till kommunerna som en lika stor andel per invånare under året efter finansåret.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 193/2018
FvUB 17/2018
RSv 153/2018

Helsingfors den 14 december 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.