1109/2018

Helsingfors den 14 december 2018

Lag om ändring av 2 a och 71 § i lagen om placeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 2 a § i lagen om placeringsfonder (48/1999), sådan den lyder i lagarna 1490/2011, 175/2016 och 526/2016, ett nytt 8 mom. och till 71 §, sådan den lyder i lag 224/2004, ett nytt 3 mom. som följer:

2 a §

Med värdepapperiseringsförordningen avses i denna lag Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012.

71 §

Fondbolaget ska vidta behövliga åtgärder för att trygga fondandelsägarnas intressen, om placeringsfondens medel har investerats i sådana värdepapperiseringar som avses i värdepapperiseringsförordningen och som inte längre uppfyller de förutsättningar som avses i den förordningen.


Denna lag träder i kraft den 19 december 2018.

RP 141/2018
EkUB 17/2018
RSv 114/2018
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 (32017R2402); EUT L 347, 28.12.2017, s. 35

Helsingfors den 14 december 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.