1107/2018

Helsingfors den 13 december 2018

Skatteförvaltningens beslut om utredningen som avses i 209 q § i mervärdesskattelagen

Skatteförvaltningens har med stöd av 209 q § i mervärdesskattelagen given den 30 december 1993 (1501/93), sådant det lyder i lagen 399/2012 bestämt:

1 §

Fakturor och verifikationer som anknyter till en fastighetsinvestering samt utredningar som avses i 103 § 2 mom., 209 k § och 209 m § i mervärdesskattelagen kan efter den tid som anges i 209 n § 2 mom. ersättas med en utredning varav framgår:

1. datum för utredningen;

2. namn på, adress och FO-nummer för den som anskaffat en fastighetsinvestering;

3. anskaffningens art;

4. tidpunkt då en i 121 a § 2 mom. i mervärdesskattelagen avsedd byggtjänst slutfördes eller fastighet togs emot;

5. den i 121 d § 2 mom. i mervärdesskattelagen avsedda momsen som ingår i en anskaffning och som gäller en fastighetsinvestering;

6. den andel av momsen som ingår i anskaffningen av en fastighetsinvestering, för vilken avdrag har kunnat göras i samband med att byggtjänsten slutfördes eller fastigheten togs emot.

Den skattskyldige skall dessutom förvara entreprenadavtal, köpebrev och andra motsvarande handlingar som bestämmer momsen som ingår i anskaffningen av en fastighetsinvestering.

2 §

Om de i 1 § nämnda uppgifterna ändras, ska i utredningen anges orsak till och tidpunkt för ändringen, de ändrade uppgifterna samt datum då ändringen har antecknats.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2019.

Genom detta beslut upphävs Skatteförvaltningens beslut om utredningen som avses i 209 m § i mervärdesskattelagen (1240/2007).

Helsingfors den 13 december 2018

Generaldirektör
Markku Heikura

Ledande sakkunnig
Soili Sinisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.