1100/2018

Helsingfors den 13 december 2018

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiella fisket

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiella fisket (1050/2016) 6 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 188/2017, samt

fogas till förordningen en ny 14 a § som följer:

6 §
Särskilda fiskekvoter

Av Finlands fiskekvoter reserveras för kommersiella fiskare sådana särskilda fiskekvoter som avses i 18 § i genomförandelagen enligt följande:

1) för fiske med nät efter strömming och sådant småskaligt trål- och ryssjefiske efter strömming som avses i 13 § samt för bifångster av strömming i kommersiellt fiske efter andra fiskarter än strömming eller vassbuk en särskild fiskekvot på 100 ton av strömmingskvoten för Finska viken och centrala Östersjön, samt en särskild fiskekvot på 500 ton av strömmingskvoten för Bottniska viken,

2) för fiske med nät och ryssja och i 13 § avsett småskaligt trålfiske efter vassbuk samt för bifångster av vassbuk i kommersiellt fiske efter andra fiskarter än strömming eller vassbuk en särskild fiskekvot på 50 ton av vassbukskvoten,

3) för fångster av lax vid fiske efter andra fiskarter en särskild fiskekvot på 300 laxar av laxkvoten för centrala Östersjön och Bottniska viken samt en särskild fiskekvot på 150 laxar av laxkvoten för Finska viken.


14 a §
Kommersiellt fiske efter Östersjölax i älvområden

En kommersiell fiskare som med stöd av 6 a § i genomförandelagen ämnar bedriva första försäljning av lax som fiskats i älvområden och som härstammar från Östersjön ska årligen före utgången av februari månad lämna en anmälan om detta till närings-, trafik- och miljöcentralen. I anmälan ska anges fiskarens kontaktuppgifter samt uppgift om fiskarens fångstmängd av kommersiellt fiskad lax i älvområden under det föregående året. I anmälan ska också anges hur många i nämnda paragraf avsedda identifieringsbeteckningar för lax fiskaren behöver under kommande fiskesäsong.

Närings-, trafik- och miljöcentralen sänder årligen den i anmälan enligt 1 mom. angivna behövliga mängd identifieringsbeteckningar till den kommersiella fiskare som gjort anmälan. Närings-, trafik- och miljöcentralen förser identifieringsbeteckningarna med fiskarens namn och registreringsnummer samt ett löpande nummer per identifieringsbeteckning. Fiskaren får använda identifieringsbeteckningarna endast för att märka sin egen fångst av lax.

Laxar som fångats för försäljning genom kommersiellt fiske i älvområden ska i samband med fångsten märkas med identifieringsbeteckning i ordning enligt löpande nummer. Identifieringsbeteckningen ska vara fäst vid laxen från och med tidpunkten för fångsten och under hela den tid som laxen hålls på fiskefartyget. När det gäller lax som säljs hel ska identifieringsbeteckningen dessutom vara fäst vid laxen under hela lagringstiden och förstaförsäljningen samt i parti- och detaljhandeln.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 13 december 2018

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Orian Bondestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.