1080/2018

Helsingfors den 5 december 2018

Lag om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Konkurrens- och konsumentverket (661/2012) 2 § 1 mom. 6 punkten, och

fogas till 2 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 1401/2016, en ny 7 punkt och till lagen ett nytt 2 a kap. som följer:

2 §
Uppgifter

Konkurrens- och konsumentverket


6) sörjer för ordnandet av konsumentrådgivning,

7) sköter andra uppgifter som det föreskrivs att verket ska sköta eller som ålagts verket.


2 a kap.

Konsumentrådgivning

16 a §
Konsumentrådgivningens innehåll

Till konsumentrådgivningen hör att

1) ge konsumenter och näringsidkare upplysningar och råd i frågor som är av betydelse för konsumenterna och i frågor som gäller konsumenternas rättsliga ställning,

2) i en enskild konflikt mellan en näringsidkare och en konsument bistå konsumenten genom att reda ut ärendet och eftersträva förlikning i det samt vid behov hänvisa konsumenten till behörigt rättsskyddsorgan,

3) delta i övervakningen av konsumtionsnyttigheters pris och kvalitet och i övervakningen av marknadsföring och avtalsvillkor som gäller konsumtionsnyttigheter.

16 b §
Berättigade till konsumentrådgivning

Konsumentrådgivning tillhandahålls i första hand personer i konsumentställning som har hemkommun i Finland eller som har hemvist eller är bosatta i någon annan av Europeiska unionens medlemsstater eller i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Konsumentrådgivningen är avgiftsfri.

16 c §
Köp av konsumentrådgivningstjänster

Konkurrens- och konsumentverket får också köpa konsumentrådgivningstjänster av serviceproducenter som har förmåga att sköta i denna lag nämnda konsumentrådgivningsuppgifter. En serviceproducent som tillhandahåller konsumentrådgivningstjänster och serviceproducentens personal ska i sin uppgift iaktta förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003), samiska språklagen (1086/2003) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). På personer som tillhandahåller konsumentrådgivning tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

Konkurrens- och konsumentverket ska vid köp av konsumentrådgivningstjänster ingå avtal om produktionen av konsumentrådgivningstjänster med en serviceproducent som avses i 1 mom. Avtal kan ingås för viss tid eller tills vidare. En kortare uppsägningstid för avtalet än två år får inte avtalas.

Avtalstvister behandlas i förvaltningsdomstol som förvaltningstvistemål enligt vad som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

Bestämmelser om personalens ställning finns i 2 kap. i statstjänstemannalagen (750/1994).

De ärenden som är anhängiga hos magistraternas konsumentrådgivning överförs vid ikraftträdandet av denna lag till Konkurrens- och konsumentverket.

RP 130/2018
EkUB 18/2018
RsV 106/2018

Helsingfors den 5 december 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.