1074/2018

Helsingfors den 5 december 2018

Lag om ändring av 6 kap. i sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjukförsäkringslagen (1224/2004) 6 kap. 2 § 3 mom., 3 § 2 mom. 1 punkten och 8 § 3 mom., sådana de lyder, 6 kap 2 § 3 mom. och 8 § 3 mom. i lag 802/2008 och 3 § 2 mom. 1 punkten i lag 252/2015, som följer:

6 kap.

Läkemedelspreparat som omfattas av ersättning och läkemedelspreparats partipris

2 §
Tillsättande av läkemedelsprisnämnden och dess sammansättning

Högst sju medlemmar kan utses till expertgruppen. I expertgruppen ska finnas personer med sakkunskap i medicin, farmakologi och sjukförsäkring.

3 §
Beslutsfattandet i läkemedelsprisnämnden

Läkemedelsprisnämnden kan på direktören överföra

1) fastställande av grundersättning och ett skäligt partipris för ett läkemedelspreparat, om det är fråga om

a) ett nytt fastställande av en tidsbegränsad grundersättning och ett tidsbegränsat partipris för ett preparat,

b) ett nytt kombinationspreparat, när preparat som innehåller samma läkemedelssubstanser har godkänts som ersättningsgilla,

c) en ny förpackningsstorlek, styrka eller läkemedelsform för ett läkemedelspreparat som godkänts som ersättningsgillt,

d) ett synonympreparat, biosimilarpreparat eller parallellimporterat preparat som motsvarar ett preparat som godkänts som ersättningsgillt,


8 §
Ansökan om specialersättning och ett skäligt partipris

I ansökan ska dessutom ingå den utredning om skäligt partipris som avses i 4 § 2 mom. 2–7 punkten och 4 § 4 mom. till den del som fastställandet av specialersättningen förutsätter detta.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 91/2018
ShUB 8/2018
RSv 119/2018

Helsingfors den 5 december 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.