1068/2018

Helsingfors den 5 december 2018

Statsrådets förordning om Lantmäteriverket

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 10 § i lagen om Lantmäteriverket (1025/2018):

1 §
Lantmäteriverkets uppgifter

Utöver vad som föreskrivs i lag ska Lantmäteriverket

1) bedriva vetenskaplig forskning inom geodesi, positionering, navigering, geoinformatik, kartografi, geografisk informationsteknik, fotogrammetri, laserskanning och fjärranalys,

2) ha hand om geodetisk och fotogrammetrisk metrologi, metrologi för laserskanning samt övrig metrologi som gäller geografisk information,

3) utföra landsomfattande geodetiska grundmätningar, upprätthålla mätnormaler i fråga om geodetiska och fotogrammetriska mätningar samt vara nationellt mätnormallaboratorium för längd och för acceleration vid fritt fall,

4) utveckla och prova metoder och utrustning som används inom geodesi, geografisk informationsteknik, positionering och fjärranalys samt främja ibruktagandet av dessa,

5) stödja förvaltningen och utvecklingen av infrastrukturen för geografisk information,

6) publicera uppgifter om sina undersökningsresultat och främja användningen av dessa.

2 §
Lantmäteriverkets personal

I Lantmäteriverkets centralförvaltning finns en överdirektör, lantmäteriråd och en forskningsdirektör som biträder generaldirektören i ledningen av Lantmäteriverket.

De enheter som är underställda centralförvaltningen leds av en överdirektör och enheten för allmän förvaltning av förvaltningsdirektören.

Vid Lantmäteriverket finns dessutom personal i tjänsteförhållande och arbetsavtalsförhållande.

Forskningsdirektören, överdirektören för centralen för geografisk information och cheferna för forskningsresultatenheterna har titeln professor.

3 §
Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkoren för tjänsterna vid Lantmäteriverket är

1) för överdirektören vid centralen för geografisk information och cheferna för forskningsresultatenheterna doktorsexamen, sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften kräver och i praktiken visad ledarförmåga,

2) för forskningsprofessor och forskningsdirektör doktorsexamen, sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften kräver samt genom publikationer visad förmåga att bedriva vetenskaplig forskning inom Lantmäteriverkets verksamhetsområde,

3) för övriga än den överdirektör, chef eller direktör som avses i 1 och 2 punkten och förvaltningsdirektören samt lantmäteriråd högre högskoleexamen, sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften kräver och i praktiken visad ledarförmåga.

Särskilda bestämmelser gäller för den behörighet som krävs av tjänstemän som utför lantmäteriförrättningar och andra fastighetsförrättningar samt inskrivningsuppgifter.

4 §
Utnämning

Generaldirektören utnämner överdirektörerna, lantmäteriråden, forskningsdirektören och förvaltningsdirektören.

Inom centralförvaltningen utnämns innehavare av tjänster av generaldirektören, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

Vid de enheter som är underställda centralförvaltningen utnämns innehavare av tjänster och anställs personal i arbetsavtalsförhållande av överdirektören eller förvaltningsdirektören vid enheten, om det inte enligt arbetsordningen är någon annan tjänsteman vid enheten som har den befogenheten.

5 §
Förordnande av ställföreträdare

Generaldirektören förordnar ställföreträdare för sig själv, överdirektörerna, förvaltningsdirektören och lantmäteriråden.

Bestämmelser om förordnandet av övriga ställföreträdare finns i arbetsordningen.

6 §
Beslutsfattandet vid Lantmäteriverket

Generaldirektören har till uppgift att besluta om de allmänna riktlinjerna för Lantmäteriverkets verksamhet och målen för verksamheten och om utvecklingsprojekt som är betydande för verket.

Andra ärenden som hör till Lantmäteriverket än de som avses i 1 mom. avgörs av generaldirektören eller av en annan tjänsteman som enligt en arbetsordning eller andra föreskrifter av Lantmäteriverket har den befogenheten.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Den som innehar en tjänst vid Lantmäteriverket när denna förordning träder i kraft är fortfarande behörig till sin egen tjänst samt till andra motsvarande tjänster vid Lantmäteriverket efter att förordningen har trätt i kraft.

Helsingfors den 5 december 2018

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Regeringssekreterare
Timo-Ville Nieminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.