1058/2018

Helsingfors den 5 december 2018

Lag om ändring av lagen om verkställighet av böter

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om verkställighet av böter (672/2002) 49 §,

ändras 46 och 48 § samt den svenska språkdräkten i 50 § 1 mom., och

fogas till lagen en ny 53 a § som följer:

46 §
Ändamålet med bötesregistret och behandlingen av registeruppgifterna

Rättsregistercentralen (den personuppgiftsansvarige) förvaltar ett bötesregister som förs och används för verkställighet av ärenden som ska verkställas på det sätt som föreskrivs i denna lag.

Rätt att behandla uppgifter i bötesregistret har Rättsregistercentralens tjänstemän till den del det behövs för skötseln av tjänsteåliggandena.

Utöver vad som föreskrivs i denna lag eller i någon annan lag finns det bestämmelser om rätten att ta del av myndigheternas offentliga handlingar, om tystnadsplikt för myndigheter och om handlingssekretess, samt om andra för skyddande av allmänna och enskilda intressen nödvändiga begränsningar av rätten att få uppgifter, i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt bestämmelser om annan behandling av personuppgifter i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), i dataskyddslagen (1050/2018) och i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten (1054/2018).

48 §
Den personuppgiftsansvariges rätt att få uppgifter

Den personuppgiftsansvarige har för förvaltningen av bötesregistret och skötseln av lagenliga verkställighetsuppdrag rätt att ur befolkningsdatasystemet få uppgifter som gäller en fysisk persons namn, personbeteckning, adress och död samt andra motsvarande uppgifter som behövs för verkställigheten och har samband med att personen i fråga ska kunna påträffas, samt motsvarande uppgifter om juridiska personer av de behöriga registermyndigheterna.

50 §
Hemlighållande och utlämnande av uppgifter som ingår i bötesregistret

Uppgifterna i bötesregistret om brott och straffrättsliga påföljder ska hållas hemliga. Vid behandlingen av nämnda uppgifter ska den personuppgiftsansvarige iaktta särskild omsorg samt säkerställa en tillräcklig teknisk och organisatorisk skyddsnivå för registret.


53 a §
Straffbestämmelser

Bestämmelser om straff för dataskyddsbrott finns i 38 kap. 9 § i strafflagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 31/2018
FvUB 14/2018
RSv 113/2018
Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/680/EU (32016L0680); EUT L 119, 4.5.2016, s. 89

Helsingfors den 5 december 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Antti Häkkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.