1055/2018

Helsingfors den 5 december 2018

Lag om ändring av straffregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i straffregisterlagen (770/1993) 1 § 1 mom. och 6 § 8 mom., sådana de lyder, 1 § 1 mom. i lag 1093/1999 och 6 § 8 mom. i lag 215/2012, och

fogas till lagen en ny 11 a § som följer:

1 §

Personuppgiftsansvarig i fråga om straffregistret är Rättsregistercentralen.


6 §

Den som har rätt att teckna en juridisk persons namn har rätt att på begäran få ett i 5 § 1 mom. avsett straffregisterutdrag som gäller den juridiska personen.

11 a §

Bestämmelser om straff för dataskyddsbrott finns i 38 kap. 9 § i strafflagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 31/2018
FvUB 14/2018
RSv 113/2018
Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/680/EU (32016L0680); EUT L 119, 4.5.2016, s. 89

Helsingfors den 5 december 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Antti Häkkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.