1010/2018

Helsingfors den 23 november 2018

Lag om ändring av 3 och 4 § i lagen om statens televisions- och radiofond

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om statens televisions- och radiofond (745/1998) 3 ja 4 §, sådana de lyder, 3 § i lagarna 395/2003, 475/2012 och 1170/2016 samt 4 § i lag 1216/2014, som följer:

3 §
Statens televisions- och radiofond och dess medel

För det syfte som anges i 1 § finns statens televisions- och radiofond som står utanför statsbudgeten och som förvaltas av Transport- och kommunikationsverket.

För att täcka kostnaderna för den allmännyttiga verksamheten enligt 7 § i lagen om Rundradion Ab (1380/1993) får fonden medel ur ett anslag i statsbudgeten. År 2013 uppgår anslaget till 500 miljoner euro. Anslagsbeloppet justeras årligen så att det motsvarar förändringen i kostnadsnivån. Som grund för justeringen används ett index som till en tredjedel består av levnadskostnadsindexet och till två tredjedelar av förtjänstnivåindexet.

Bestämmelsen i 2 mom. om en årlig justering av anslagsbeloppet tillämpas inte 2017 och 2018.

4 §
Bokföring, bokslut och revisorer

I fråga om fondens bokföring och bokslut iakttas lagen om statsbudgeten (423/1988) och med stöd av lagen utfärdade bestämmelser. Bland fondens bokslutskalkyler ska också finnas en kalkyl över dispositionsplanens utfall. Transport- och kommunikationsverket godkänner och undertecknar fondens bokslut och lämnar det till kommunikationsministeriet för fastställelse.

Statens revisionsverk verkställer årligen revision av fonden.

Revisorn ska granska fondens förvaltning, bokföring och bokslut. Revisorn ska för varje räkenskapsperiod avge en revisionsberättelse med särskilt utlåtande om

1) huruvida bokslutet är upprättat i enlighet med de bestämmelser och föreskrifter som gäller för upprättande av bokslut,

2) huruvida bokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet av fondens verksamhet och om dess ekonomiska ställning,

3) huruvida fondens förvaltning och verksamhet har skötts i enlighet med gällande bestämmelser och föreskrifter,

4) fastställande av bokslutet.

När revisionen har verkställts ska revisorn göra en anteckning om detta i bokslutet. Anteckningen ska innehålla en hänvisning till revisionsberättelsen samt ett utlåtande om huruvida bokslutet har upprättats i enlighet med bestämmelserna och föreskrifterna om hur bokslut ska upprättas.

Om en revisor under räkenskapsperioden finner att det finns skäl till betydande anmärkning i fråga om förvaltningen och ekonomin i den sammanslutning som granskas, ska kommunikationsministeriet omedelbart underrättas om saken.

Transport- och kommunikationsverket är skyldigt att vid behov bistå revisorn vid verkställandet av revisionen.


Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.

RP 61/2018
RP 104/2018
KoUB 21/2018
RSv 102/2018

Helsingfors den 23 november 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.