937/2018

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 23 november 2018

Lag om införande av lagstiftningen om genomförande av ämbetsverksreformen och omorganisering av ämbetsverkens uppgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Författningar som träder i kraft

Följande lagar träder i kraft den 1 januari 2019:

1) lagen om Transport- och kommunikationsverket (935/2018),

2) lagen om ändring av lagen om Trafikverket (936/2018),

3) lagen om ändring av körkortslagen (938/2018),

4) lagen om ändring av lagen om fordonsbesiktningsverksamhet (939/2018),

5) lagen om ändring av 14 § i lagen om flyttning av fordon (940/2018),

6) lagen om ändring av lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon (941/2018),

7) lagen om ändring av fordonslagen (942/2018),

8) lagen om ändring av fordonsskattelagen (943/2018),

9) lagen om ändring av lagen om alkolås (944/2018),

10) lagen om ändring av territorialövervakningslagen (945/2018),

11) lagen om ändring av lagen om fartygs isklasser och isbrytarassistans (949/2018),

12) lagen om ändring av lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (946/2018),

13) lagen om ändring av lagen om fartygstrafikservice (947/2018),

14) lagen om ändring av 1 § i fartygsregisterlagen (948/2018),

15) lagen om ändring av lagen om tillsyn över fartygssäkerheten (950/2018),

16) lagen om ändring av bilskattelagen (951/2018),

17) lagen om ändring av 33 § i lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen (952/2018),

18) lagen om ändring av 20 § i lagen om transport av djur (953/2018),

19) lagen om ändring av 1 § i lagen om skatteförhöjning och tullhöjning som påförs genom ett särskilt beslut (954/2018),

20) lagen om ändring av lagen om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet (955/2018),

21) lagen om ändring av lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsavgöranden (956/2018),

22) lagen om ändring av lagen om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg (957/2018),

23) lagen om ändring av 2 § i lagen om produktgodkännanden för vissa byggprodukter (958/2018),

24) lagen om ändring av 52 a § i lagen om Finansinspektionen (959/2018),

25) lagen om ändring av 6 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet (960/2018),

26) lagen om ändring av lagen om skrotningspremie för personbilar, stöd för anskaffning av eldrivna personbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift (961/2018),

27) lagen om ändring av 13 och 28 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet (962/2018),

28) lagen om ändring av lagen om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar (963/2018),

29) lagen om ändring av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och i den tvingande delen av den till konventionen hörande internationella koden för fasta bulklaster (IMSBC-koden) och om tillämpningen av IMSBC-koden (964/2018),

30) lagen om ändring av luftfartslagen (965/2018),

31) lagen om ändring av 23 § i lagen om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät (966/2018),

32) lagen om ändring av 59 och 108 a § i avfallslagen (967/2018),

33) lagen om ändring av lagen om tillsynsavgift för besiktningsverksamheten (968/2018),

34) lagen om ändring av 6 § i containerlagen (969/2018),

35) lagen om ändring av lagen om förarexamensverksamhet (970/2018),

36) lagen om ändring av lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden (971/2018),

37) lagen om ändring av 13 och 14 § i lagen om fartygsapotek (972/2018),

38) lagen om ändring av lagen om marin utrustning (973/2018),

39) lagen om ändring av lagen om läkarundersökning av fartygspersonal (9742018),

40) lagen om ändring av 3 och 19 § i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg (975/2018),

41) lagen om ändring av lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (976/2018),

42) lagen om ändring av lagen om flygplatsnät och flygplatsavgifter (977/2018),

43) lagen om ändring av lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart (978/2018),

44) lagen om ändring av lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken (979/2018),

45) lagen om ändring av lagen om trafiksystem och landsvägar (980/2018),

46) lagen om ändring av lagen om trafiksäkerhetsavgift (981/2018),

47) lagen om ändring av 5 § i lagen om Trafikskyddet (982/2018),

48) lagen om ändring av trafikförsäkringslagen (983/2018),

49) lagen om ändring av lagen om transportservice (984/2018),

50) lagen om ändring av lagen om distribution av alternativa trafikbränslen (985/2018),

51) lagen om ändring av lotsningslagen (986/2018),

52) lagen om ändring av lagen om trafikföretagarutbildning för vägtrafik (987/2018),

53) lagen om ändring av lagen om passagerarfartygs personlistor (988/2018),

54) lagen om ändring av 24 § i lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs (989/2018),

55) lagen om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten (990/2018),

56) lagen om ändring av sjölagen (991/2018),

57) lagen om ändring av 3 och 17 § i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (992/2018),

58) lagen om ändring av sjöräddningslagen (993/2018),

59) lagen om ändring av 12 a § i lagen om punktskatt på flytande bränslen (994/2018),

60) lagen om ändring av 4 och 98 § i lagen om tryckbärande anordningar (995/2018),

61) lagen om ändring av bränsleavgiftslagen (996/2018),

62) lagen om ändring av postlagen (997/2018),

63) lagen om ändring av banlagen (998/2018),

64) lagen om upphävande av banskattelagen (999/2018),

65) lagen om ändring av 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget med Ryssland om utarrendering av den del av Saima kanal som tillhör Ryssland och av det därtill hörande området till republiken Finland samt om fartygstrafiken genom Saima kanal och om tillämpning av fördraget (1000/2018),

66) lagen om ändring av 3 § i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (1001/2018),

67) lagen om ändring av 27 och 28 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden (1002/2018),

68) lagen om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (1003/2018),

69) lagen om ändring av lagen om driftskompatibilitet för elektroniska vägtullsystem (1004/2018),

70) lagen om ändring av lagen om ett informationssystem för väg- och gatunätet (1005/2018),

71) lagen om ändring av 74 § i inkomstskattelagen (1006/2018),

72) lagen om ändring av lagen om transport av farliga ämnen (1007/2018),

73) lagen om ändring av 5 § i lagen om varningsmeddelanden (1008/2018),

74) lagen om ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (1009/2018),

75) lagen om ändring av 3 och 4 § i lagen om statens televisions- och radiofond (1010/2018),

76) lagen om ändring av 7 § i statstjänstemannalagen (1011/2018),

77) lagen om ändring av lagen om sambyggnad och samutnyttjande av nätinfrastruktur (1012/2018),

78) lagen om ändring av 35 § i lagen om vattentjänster (1013/2018),

79) lagen om ändring av lagen om registrering av farkoster (1014/2018),

80) lagen om ändring av sjötrafiklagen (1015/2018),

81) lagen om ändring av lagen om farledsavgift (1016/2018),

82) lagen om ändring av lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken (1017/2018),

83) lagen om ändring av miljöskyddslagen (1018/2018),

84) lagen om ändring av 5 § i oljeskyddsfonden (1019/2018),

85) lagen om ändring av vägtrafiklagen (1020/2018).

2 §
Författningar som upphävs

Genom denna lag upphävs den 1 januari 2019

1) lagen om Trafiksäkerhetsverket (863/2009),

2) lagen om kommunikationsförvaltningen (625/2001),

3) statsrådets förordning om Trafiksäkerhetsverket (865/2009), och

4) statsrådets förordning om kommunikationsförvaltningen (60/2004).

3 §
Tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om överföringen av de uppgifter som anges i de lagar som nämns i 1 §. I fråga om omständigheterna i samband med överföringen av uppgifter gäller dessutom vad som föreskrivs särskilt.

4 §
Övergångsbestämmelser som gäller Transport- och kommunikationsverkets uppgifter

En sådan uppgift inom det uppgiftsområde som avses i 2 § i lagen om Transport- och kommunikationsverket som enligt bestämmelser någon annanstans i lagstiftningen ska skötas av Trafiksäkerhetsverket, Kommunikationsverket, Trafikverket, Luftfartsförvaltningen, Teleförvaltningscentralen, Bilregistercentralen, Fordonsförvaltningscentralen, Järnvägsverket, Sjöfartsverket eller länsstyrelsen, ska övergå på Transport- och kommunikationsverket den 1 januari 2019 i enlighet med denna lag.

5 §
Övergångsbestämmelser som gäller Trafikledsverkets uppgifter

En sådan uppgift inom det uppgiftsområde som avses i 2 § i lagen om ändring av lagen om Trafikverket som enligt bestämmelser någon annanstans i lagstiftningen ska skötas av Trafikverket, närings-, trafik- och miljöcentralerna, närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter, Sjöfartsverket, Banförvaltningscentralen, Vägförvaltningen eller länsstyrelsen, ska övergå på Trafikledsverket den 1 januari 2019 i enlighet med denna lag.

6 §
Ställningen för den personal som överförs

Den personal i tjänste- och arbetsavtalsförhållande som sköter de i 4 § avsedda uppgifter som överförs från Trafiksäkerhetsverket, Trafikverket och Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket samt motsvarande tjänster och uppgifter som sköts i arbetsavtalsförhållande övergår vid ikraftträdandet av denna lag till Transport- och kommunikationsverket. Den personal i arbetsavtalsförhållande som sköter uppgifter som överförs från Trafikverket övergår vid ikraftträdandet av denna lag till anställning i tjänsteförhållande vid Transport- och kommunikationsverket. Visstidsanställda överförs till Transport- och kommunikationsverket för den tid som deras anställningsförhållande varar.

Bestämmelser om ställningen för den personal som är anställd i tjänsteförhållande finns i 5 a–5 c § i statstjänstemannalagen (750/1994).

En person som står i arbetsavtalsförhållande till Trafikverket kan överföras utan hans eller hennes samtycke, om personen överförs inom eller till hans eller hennes pendlingsregion. Med pendlingsregion avses ett område enligt 1 kap. 9 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012). På arbetsavtalsförhållandets anställningsvillkor tillämpas till övriga delar vad som avtalas i kollektivavtal eller föreskrivs i lag.

Anställningsförhållandet för den personal som överförs anses med avseende på anställningsförmånerna ha fortgått hos staten utan avbrott.

Den personal i tjänste- och arbetsavtalsförhållande vid Trafikverket som sköter de i 5 § avsedda uppgifter som överförs till Trafikledsverket samt motsvarande tjänster och uppgifter som sköts i arbetsavtalsförhållande övergår vid ikraftträdandet av denna lag till Trafikledsverket. Visstidsanställda fortsätter arbetet för den tid som deras anställningsförhållande varar.

7 §
Övergångsbestämmelser som gäller anhängiga ärenden och avtal samt rättigheter och skyldigheter i anslutning till dem

Transport- och kommunikationsverket övertar Trafiksäkerhetsverkets och Kommunikationsverkets verksamhet. De ärenden som är anhängiga samt avtal och förbindelser som ingåtts vid Trafiksäkerhetsverket och Kommunikationsverket samt inom de uppgiftsområden som överförs från Trafikverket till Transport- och kommunikationsverket, liksom de rättigheter och skyldigheter som följer av dem, övergår på Transport- och kommunikationsverket den 1 januari 2019.

8 §
Föreskrifter, tillstånd och beslut

De föreskrifter som Trafiksäkerhetsverket, Kommunikationsverket och Trafikverket har meddelat med stöd av de ursprungliga och ändrade lagar som avses i 1 § 3–85 punkten ska förbli i kraft tills något annat föreskrivs eller bestäms.

De tillstånd och beslut som Trafiksäkerhetsverket, Kommunikationsverket och Trafikverket har meddelat med stöd av de ursprungliga och ändrade lagar som avses i 1 § 3–85 punkten ska förbli i kraft på de villkor som anges i dem.

9 §
Vissa administrativa arrangemang vid Transport- och kommunikationsverket

Kommunikationsministeriet får vid kommunikationsministeriet inrätta tjänsten som generaldirektör för Transport- och kommunikationsverket från och med den 1 november 2018. Tjänsten övergår den 1 januari 2019 till Transport- och kommunikationsverket.

Trafiksäkerhetsverket och Kommunikationsverket ska tillsammans och efter utnämningen av Transport- och kommunikationsverkets generaldirektör under dennes ledning bereda arbetsordningen för det nya verket och organisera förvaltningstjänster och andra stödtjänster så att Transport- och kommunikationsverket kan inleda sin verksamhet den 1 januari 2019.

10 §
Övergångsbestämmelser som gäller ändringssökande

Ändring i ett beslut som har fattats före ikraftträdandet av de lagar som nämns i 1 § söks i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av lagarna i fråga.

På handläggningen vid sökande av ändring i ärenden som är anhängiga vid domstol vid ikraftträdandet av de lagar som nämns i 1 § tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av lagarna i fråga.

Om en domstol upphäver ett beslut som har fattats före ikraftträdandet av de lagar som nämns i 1 mom. och återförvisar ärendet att i sin helhet behandlas på nytt, ska ärendet behandlas och avgöras i enlighet med de lagar som nämns i 1 §.

11 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 27 november 2018.

RP 61/2018
RP 104/2018
KoUB 21/2018
RSv 102/2018

Helsingfors den 23 november 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.