933/2018

Helsingfors den 21 november 2018

Kommunikationsministeriets förordning om landsvägs- och järnvägsnätets huvudleder och om deras servicenivå

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 4 § 3 mom. och 13 a § 5 mom. i lagen om trafiksystem och landsvägar (503/2005), 4 § 3 mom. i banlagen (110/2007) samt 25 § 1 mom. i vägtrafiklagen (267/1981), av dem 4 § 3 mom. och 13 a § 5 mom. i lagen om trafiksystem och landsvägar sådana de lyder i lag 572/2018 samt 4 § 3 mom. i banlagen sådant det lyder i lag 573/2018:

1 §
Förordningens tillämpningsområde

I denna förordning avses med landsvägsnätets huvudleder stomnätet för landsvägar enligt lagen om trafiksystem och landsvägar (503/2005) och med järnvägsnätets huvudleder stomnätet för järnvägar enligt banlagen (110/2007). Denna förordning tillämpas på dessa huvudleder.

2 §
Landsvägsnätets huvudleder

Sådana landsvägar som avses i 4 § 3 mom. i lagen om trafiksystem och landsvägar är följande statsägda huvudleder inom landsvägsnätet (bilaga 1):

Riksväg 1 Helsingfors–Åbo (vägavsnitt 3–35)

Riksväg 2 Helsingfors–Björneborg (vägavsnitt 1–51)

Riksväg 3 Helsingfors–Tammerfors–Jalasjärvi (vägavsnitt 101/2 179 m–228)

Riksväg 3 Laihela–Vasa (vägavsnitt 246–252/3 102 m)

Riksväg 4 Helsingfors–Lahtis–Jyväskylä–Uleåborg–Keminmaa–Rovaniemi–Enare (vägavsnitt 102–426 och 428–560)

Riksväg 5 Lusi–S:t Michel–Kuopio–Idensalmi–Kajana (vägavsnitt 113–306)

Riksväg 6 Forsby–Kouvola–Imatra–Joensuu–Kajana (vägavsnitt 116–438/5 325 m)

Riksväg 7 Helsingfors–Vaalimaa (vägavsnitt 1–41)

Riksväg 8 Åbo–Björneborg–Vasa–Ytterjeppo–Karleby–Uleåborg (vägavsnitt 102/3 940 m–239 och 301/1 358 m–439)

Riksväg 9 Åbo–Tammerfors–Jyväskylä–Kuopio–Joensuu–Niirala (vägavsnitt 101/3 963 m–325 och 327–361)

Riksväg 12 Raumo–Tammerfors–Pälkäne–Tuulos–Lahtis–Kouvola (vägavsnitt 101–127 och 201/125 m–232)

Riksväg 15 Kotka–Kouvola (vägavsnitt 1/1 312 m–8)

Riksväg 18 Seinäjoki–Laihela (vägavsnitt 1–10)

Riksväg 19 Jalasjärvi–Seinäjoki–Ytterjeppo (vägavsnitt 1–23)

Riksväg 21 Torneå–Kilpisjärvi (vägavsnitt 105–237)

Riksväg 25 Hangö–Mäntsälä (vägavsnitt 2/200 m–36)

Riksväg 29 Keminmaa–Torneå (vägavsnitt 1–3)

Stamväg 40 Åbo ringväg (vägavsnitt 1/1970 m–6/2 312 m)

Stamväg 50 Ring III (vägavsnitt 3–8)

Regionväg 103 Nordsjö hamnväg (vägavsnitt 1)

Regionväg 355 Merituulentie (vägavsnitt 1/615 m–1/3 742 m)

Förbindelseväg 1851 Suikkilavägen (vägavsnitt 1/62 m–1/2 400 m)

Landsvägsnätets huvudleder har definierats som vägavsnitt, med vilket avses vägavsnitt enligt det landsvägsregister som avses i 108 a § i lagen om trafiksystem och landsvägar (503/2005), inklusive ramperna från och till dessa.

3 §
Järnvägsnätets huvudleder

Sådana banor som avses i 4 § 3 mom. i banlagen (110/2007) är följande huvudleder inom järnvägsnätet (bilaga 2):

Helsingfors station–Åbo hamn

Åbo station–Toijala

Kervo station–Nordsjö

Hoplax–Havukoski

Helsingfors station–Riihimäki station

Riihimäki station–Tammerfors station

Tammerfors station–Seinäjoki station

Seinäjoki station–Vasa

Seinäjoki station–Uleåborgs station

Uleåborgs station–Kemi

Kemi–Rovaniemi

Kemi–Torneå, gränsen

Uleåborgs station–Vartius, gränsen

Tuomioja–Rautaruukki

Karleby–Yxpila

Helsingfors station–Lahtis

Riihimäki station–Lahtis

Lahtis–Kouvola station

Kouvola station–Kotka hamn och Kotka Mussalö

Juurikorpi–Fredrikshamn

Kouvola station–Villmanstrand

Luumäki–Vainikkala station

Villmanstrand–Joensuu station

Imatra gods–Imatrankoski, gränsen

Idensalmi–Ylivieska

Kouvola station–Kuopio

Kuopio–Kontiomäki

Jyväskylä–Pieksämäki station

Jyväskylä–Äänekoski

Tammerfors station–Jyväskylä

Tammerfors station–Raumo

Kokemäki–Tahkoluoto

Järnvägsnätets huvudleder består av trafikplatser och banorna mellan dem. Med trafikplats avses ett område som avgränsats för trafikledning och passagerar- och godstrafik och som bannätsförvaltaren fastställt som trafikplats i beskrivningen av bannätet enligt 32 § i järnvägslagen (304/2011).

4 §
Servicenivå för landsvägsnätets huvudleder

Väghållaren ska se till att servicenivån på landsvägsnätets huvudleder är tillräcklig med beaktande av den betydelse som varje landsväg har för trafiken. De vägar som hör till dessa huvudleder klassificeras i servicenivåklasserna I och II på basis av deras betydelse för trafiken. Klassificeringen av landsvägarna i servicenivåklasser ingår i bilaga 3 till förordningen.

På huvudleder av nivå I ska väghållaren trygga en god och jämn färdhastighet för långdistanstrafiken. Hastighetsbegränsningen ska vara minst 80 km/h. På motorvägar ska hastighetsbegränsningen vara 120 km/h. På huvudleder av nivå I ska det med regelbundna mellanrum finnas trygga omkörningsmöjligheter. På huvudleder av nivå I ska antalet anslutningar vara begränsat. Anslutningarna ska vara sådana att de inte medför betydande olägenheter för trafiken i huvudriktningen.

På huvudleder av nivå II ska väghållaren med beaktande av de regionala förhållandena trygga en så jämn färdhastighet som möjligt för långdistanstrafiken. Hastighetsbegränsningen ska vara minst 80 km/h. Om mängden långdistanstrafik på vägen är liten, kan väghållaren beakta de lokala förhållandena i fråga om antalet omkörningsmöjligheter, anslutningslösningar och antalet anslutningar.

Väghållaren kan avvika från de lägsta hastighetsbegränsningar som förutsätts i 2 och 3 mom. av orsaker som gäller trafiksäkerhet, miljön och markanvändning, om de lokala förhållandena förutsätter det. Väghållaren ska dock när ett sådant beslut fattas beakta tryggandet av en så förutsägbar och jämn färdhastighet för långdistanstrafiken som möjligt på landsvägsnätets huvudleder. Väghållaren kan av samma grunder också avvika från den hastighetsbegränsning som enligt 2 mom. förutsätts på motorvägar.

Framför allt i stadsområden ska väghållaren anpassa hastighetsbegränsningarna och trafikområdenas lösningar till de lokala förhållandena och städernas markanvändning. I dessa områden kan väghållaren avvika från de lägsta hastighetsbegränsningar som förutsätts i 2 och 3 mom. så som föreskrivs i 4 mom.

5 §
Servicenivå för järnvägsnätets huvudleder

Bannätsförvaltaren ska se till att servicenivån på järnvägsnätets huvudleder är tillräcklig med beaktande av den betydelse som varje bana har för trafiken. Banavsnitten inom järnvägsnätets huvudleder klassificeras i banor för persontrafik och banor för godstrafik enligt deras huvudsakliga trafikprofil. Banavsnittens trafikprofiler ingår i bilaga 4 till förordningen.

På banor för persontrafik inom järnvägsnätets huvudleder ska hastigheten vara minst 120 km/h.

På banor för godstrafik inom järnvägsnätets huvudleder ska hastigheten vara minst 80 km/h. På banor för godstrafik ska axellasten vara minst 22,5 ton.

På järnvägsnätets huvudleder ska särskilt beaktas de banavsnitt som till sin trafikprofil är såväl banor för persontrafik som banor för godstrafik. Sådana banavsnitt ska i regel uppfylla minimikraven enligt servicenivåerna för både banavsnitt för persontrafik och banavsnitt för godstrafik.

Bannätsförvaltaren kan avvika från den lägsta hastighet och den axellast som förutsätts i 2 och 3 mom. när de lokala förhållanden som gäller trafiksäkerhet, miljön och markanvändning förutsätter det. Bannätsförvaltaren ska dock när ett sådant beslut fattas beakta tryggandet av en så förutsägbar och jämn färdhastighet för trafiken som möjligt på järnvägsnätets huvudleder.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 21 november 2018

Kommunikationsminister
Anne Berner

Specialsakkunnig
Tero Jokilehto

Bilagor: KMf om landsvägs- och järnvägsnätets huvudleder och om deras servicenivå

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.