909/2018

Helsingfors den 15 november 2018

Statsrådets förordning om avgiftsprocentsatsen för sjukförsäkringsavgifter 2019

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 18 kap. 23 § 2 mom., 24 § 3 mom. och 24 a § i sjukförsäkringslagen (1224/2004), sådana de lyder, 18 kap. 23 § 2 mom. i lag 986/2008, 24 § 3 mom. i lag 700/2010 och 24 a § i lag (925/2016):

1 §
Premieprocentsatsen för sjukförsäkringens sjukvårdspremie

Sjukförsäkringens sjukvårdspremie som tas ut hos de försäkrade 2019 utgör 0,00 procent av den förvärvsinkomst som beskattas vid kommunalbeskattningen och av de andra grunder för sjukvårdspremien som avses i 18 kap. 14, 16–19 och 19 a § i sjukförsäkringslagen (1224/2004).

Om en försäkrad får annan förvärvsinkomst än sådan som avses i 18 kap. 15–18 § i sjukförsäkringslagen, ska hos honom eller henne tas ut 1,61 procent som sjukförsäkringens sjukvårdspremie.

2 §
Premieprocentsatsen för sjukförsäkringens dagpenningspremie

Sjukförsäkringens dagpenningspremie som tas ut hos löntagare och företagare 2019 utgör 1,54 procent av löneinkomsten, arbetsinkomsten och de andra grunder för dagpenningspremien som avses i 18 kap. 15–18 § i sjukförsäkringslagen, om det sammanlagda beloppet av den årliga löne- och arbetsinkomsten är minst 14 282 euro. Dagpenningspremien ska då tas ut också för den del av inkomsten som underskrider denna inkomstgräns. Om det sammanlagda beloppet av den årliga löne- och arbetsinkomsten underskrider 14 282 euro, är dagpenningspremien 0,00 procent.

Företagares tilläggsfinansieringsandel som tas ut hos företagare 2019 utgör 0,23 procent av arbetsinkomsten enligt den försäkring som avses i lagen om pension för företagare (1272/2006).

3 §
Avgiftsprocentsatsen för arbetsgivares sjukförsäkringsavgift

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift som betalas av arbetsgivarna 2019 utgör 0,77 procent av den lön som avses i 5 § i lagen om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift (771/2016).

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019 och gäller till och med den 31 december 2019.

Förordningens 1 § tillämpas på sjukförsäkringens sjukvårdspremie som tas ut för 2019.

Förordningens 2 och 3 § tillämpas på premier och avgifter som grundar sig på den lön eller arbetsinkomst som betalas ut för 2019.

Helsingfors den 15 november 2018

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Regeringssekreterare
Annika Juurikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.