907/2018

Helsingfors den 15 november 2018

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om viltförvaltningen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om viltförvaltningen (171/2011) 2, 4, 7 och 12 §, av dem 12 § sådan den lyder i förordning 943/2014, som följer:

2 §
Styrelsens uppgifter

Styrelsen för Finlands viltcentral har till uppgift att

1) styra och utveckla Finlands viltcentrals verksamhet,

2) besluta om att ansöka om statsunderstöd för Finlands viltcentrals verksamhet,

3) fastställa Finlands viltcentrals strategi,

4) godkänna den långsiktiga verksamhets- och ekonomiplanen samt budgeten och verksamhetsplanen för följande verksamhetsår, och lämna in dem till jord- och skogsbruksministeriet för fastställelse,

5) godkänna arbetsordningen för Finlands viltcentral samt arbetsordningen för jaktvårdsföreningar och lämna in dem till jord- och skogsbruksministeriet för fastställelse,

6) utse ställföreträdare för direktören för Finlands viltcentral,

7) besluta om att lägga fram initiativ för statsrådet om utnämnande av direktören för Finlands viltcentral och vid behov om uppsägning av direktören, samt att i anslutning till ett utnämnande ge utlåtande om kandidaterna,

8) ge utlåtande till statsrådet om utnämnande av chefen för offentliga förvaltningsuppgifter,

9) besluta om mottagande av donationer till Finlands viltcentral,

10) behandla och besluta om andra ärenden som är vittsyftande eller principiellt viktiga för Finlands viltcentral.

Styrelsen för Finlands viltcentral fastställer bokslutet för Finlands viltcentral. Bokslutet ska innehålla verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter samt en redogörelse för användningen av det anslag som anvisats i statsbudgeten. Styrelsen ska lämna in bokslutet med bilagor till jord- och skogsbruksministeriet senast den 15 mars året efter finansåret.

Jord- och skogsbruksministeriet ska senast den 15 juni året efter finansåret ge ett motiverat ställningstagande till Finlands viltcentrals bokslut. På utarbetandet av det motiverade ställningstagandet tillämpas bestämmelserna om ministeriets ställningstagande till bokslutet i 66 i § i förordningen om statsbudgeten (1243/1992).

4 §
Riksviltvårdsrådets uppgifter

Riksviltvårdsrådet har till uppgift att

1) delta i den strategiska planering och beredning som gäller Finlands viltcentral och i den riksomfattande planeringen av vilthushållningen,

2) delta i arbetet med att bereda och uppdatera förvaltningsplaner som gäller viltarter och viltbestånd samt arternas livsmiljöer och att sköta det riksomfattande samrådet med intressentgrupper i anslutning till arbetet med förvaltningsplanerna,

3) lägga fram förslag om hur vilthushållningen kan utvecklas på riksnivå,

4) behandla initiativ från de regionala viltvårdsråden och besluta om fortsatta åtgärder.

7 §
Regionmötets uppgifter

Regionmötet har till uppgift att

1) besluta om kandidater för valet av medlemmar och suppleanter i riksviltvårdsrådet och de regionala viltvårdsråden,

2) vid behov lägga fram förslag på representanter som är lämpliga som medlemmar i styrelsen för Finlands viltcentral samt suppleanter för dem,

3) följa vilthushållningen i verksamhetsområdet och lägga fram förslag om den,

4) behandla och vid behov besluta om andra ärenden som tagits upp på mötets före-dragningslista.

12 §
Ansökan om och beviljande av medel som flutit in i form av jaktvårdsavgifter samt redogörelse för användningen av medlen

Finlands viltcentral ansöker om statsunderstöd hos jord- och skogsbruksministeriet. Till ansökan fogas Finlands viltcentrals budget och verksamhetsplan.

Jaktvårdsföreningarna ansöker om statsunderstöd genom att lämna in uppgifter om det föregående årets verksamhet till Finlands viltcentral senast den 15 januari.

Statsunderstöd för Finlands viltcentral och anslag för statsunderstöd för jaktvårdsföreningarna betalas till Finlands viltcentral av jord- och skogsbruksministeriet som förskott halvårsvis.

Jaktvårdsföreningarna ska lämna in redogörelser för användningen av statsunderstödet till Finlands viltcentral, som vidarebefordrar en sammanställning av redogörelserna till jord- och skogsbruksministeriet senast den 31 maj året efter utbetalningsåret. I 2 § 2 mom. föreskrivs om redogörelsen för användningen av det anslag som anvisats Finlands viltcentral i statsbudgeten.


Denna förordning träder i kraft den 22 november 2018.

Helsingfors den 15 november 2018

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Äldre regeringssekreterare
Teemu Nikula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.