880/2018

Helsingfors den 6 november 2018

Arbets- och näringsministeriets förordning om Innovationsfinansieringsverket Business Finlands avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Avgiftsbelagda prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Sådana prestationer enligt 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten som Innovationsfinansieringsverket Business Finland prissätter på företagsekonomiska grunder är följande andra på uppdrag baserade prestationer än lagstadgade, om de kostnader som produktionen av prestationerna orsakar är större än ringa:

1) sakkunnigtjänster,

2) seminarier, utbildningstillfällen och -tjänster,

3) publikationer, undersökningar och utredningar,

4) databas- och datasystemstjänster,

5) användning av lokaler och apparatur, byråtjänster och uthyrning av lokaler, samt

6) fotokopior och andra kopior.

Om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopia eller utskrift enligt 34 § 3 mom. i den lagen beslutar Innovationsfinansieringsverket Business Finland med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2018 och gäller till och med den 31 december 2020.

Genom denna förordning upphävs handels- och industriministeriets beslut om teknologiska utvecklingscentralens avgifter (1254/1997).

Denna förordning tillämpas på ärenden som blivit anhängiga den dag förordningen träder i kraft eller senare.

Helsingfors den 6 november 2018

Näringsminister
Mika Lintilä

Industriråd
Mikko Huuskonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.