872/2018

Helsingfors den 9 november 2018

Lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik (1048/2016) 19 § 1 och 4 mom., 20 § 1 och 4 mom., 21 §, 29 § 1–5 mom., rubriken för 30 § och 30 § 1 mom. och 32 § 1 mom. samt

fogas till 4 § ett nytt 4 mom. och till lagen en ny 6 a § som följer:

4 §
Fyllande av Finlands fiskekvot eller uppnående av största tillåtna fiskeansträngningsnivå

Jord- och skogsbruksministeriet får besluta om användningen av den möjlighet som avses i artikel 15.9 i Europaparlamentets och rådets förordning om den gemensamma fiskeripolitiken att årligen överföra kvoter så att ministeriet genom sitt beslut tillåter landning av ytterligare mängder för strömming, vassbuk eller lax. De ytterligare mängderna får utgöra högst tio procent av Finlands ifrågavarande fiskekvoter, och de i 20 § avsedda aktörsspecifika fiskekvoterna för strömming, vassbuk eller lax får överskridas med högst tio procent för att utnyttja dessa ytterligare mängder.

6 a §
Specialbestämmelser om kommersiella laxfångster i älvområden

Första försäljning av lax som fiskats kommersiellt i älvområden och som härstammar från Östersjön är tillåten endast för sådana kommersiella fiskare som till närings-, trafik- och miljöcentralen har anmält att de under ifrågavarande år kommer att bedriva kommersiellt laxfiske i ett älvområde. Lax som fiskats i kommersiellt syfte i ett älvområde ska märkas med en identifieringsbeteckning som fås från närings-, trafik- och miljöcentralen på så sätt att namnet på och identifieringsbeteckningen för den kommersiella fiskare som fångat laxen kan identifieras.

Genom förordning av statsrådet får det utfärdas bestämmelser om

1) innehåll i och tidpunkt för anmälan som avses i 1 mom.,

2) maximimängd för den laxfångst som tillåts för en kommersiell fiskare i ett visst älvområde eller under en viss tid,

3) begränsningar av sammansättningen på en laxfångst som fiskats i ett älvområde,

4) anmälningsförfarande och märkningsförfaranden för laxfångsten från ett älvområde och närmare innehåll för identifieringsbeteckningen.

Genom den förordning som avses i 2 mom. får det påföras olika skyldigheter för olika grupper av kommersiella fiskare.

19 §
Förfarande för fördelning av aktörsspecifika fiskekvoter

Innan de aktörsspecifika fiskekvoter som avses i 2 och 3 mom. fördelas enligt de icke-överlåtbara och överlåtbara nyttjanderätterna, ska de i 12 § 2 mom. avsedda kvotmängder som ska överföras till landskapet Åland samt de i 18 § avsedda särskilda fiskekvoterna av jord- och skogsbruksministeriet dras av från varje Finlands årliga fiskekvot av strömming, vassbuk och lax. Vid beräkningen av Finlands fiskekvotsmängder beaktas eventuella överföringar av och avdrag i fiskekvoterna som beror på fiskeverksamheten under det föregående året och sådana avdrag i fiskekvoterna som beror på införandet av den överföringsmöjlighet som avses i 4 § 4 mom.


Aktörsspecifika fiskekvoter och outnyttjade kvotdelar som enligt Europeiska unionens bestämmelser inte kan överföras till det följande kalenderåret, återgår den 6 januari det kalenderår som följer på tillämpningsåret för de nämnda bestämmelserna till jord- och skogsbruksministeriet för att förvaltas av det.

20 §
Fördelning av aktörsspecifika fiskekvoter

Närings-, trafik- och miljöcentralen fördelar Finlands fiskekvoter av strömming, vassbuk och lax till aktörsspecifika fiskekvoter för kalenderåret enligt de ansökningar som inkommit före utgången av tidsfristen från innehavarna av överlåtbara och icke-överlåtbara nyttjanderätter och i enlighet med de förfaranden som avses i 19 §. Närings-, trafik- och miljöcentralen beaktar i sitt beslut sådana eventuella avståenden från aktörsspecifika fiskekvoter som avses i 23 §, i 27 § 5 mom. avsedda förluster av aktörsspecifika fiskekvoter som följer av obetalda bruksavgifter och avdrag enligt 29 § 4 mom. som ska göras till följd av överskridningar av aktörsspecifika fiskekvoter.


De tillägg som följer av överföringar av Finlands i 19 § 1 mom. avsedda fiskekvoter fördelas till innehavarna av icke-överlåtbara och överlåtbara nyttjanderätter i proportion till deras andelar, och de avdrag som följer av nämnda moment fördelas mellan de innehavare som under det föregående året har överskridit sin aktörsspecifika fiskekvot, eller i en i 4 § 4 mom. avsedd situation de innehavare som överskridit sin aktörsspecifika fiskekvot med mer än den ytterligare mängd som tillåts i jord- och skogsbruksministeriets beslut, i proportion till storleken på de överskridna kvoterna.


21 §
Inverkan på aktörsspecifika fiskekvoter vid ändringar av Finlands fiskekvoter

Om Finlands fiskekvot minskar eller ökar mitt i kalenderåret genom ett beslut av Europeiska unionens råd, ska närings-, trafik- och miljöcentralen vid behov ändra sina beslut om aktörsspecifika fiskekvoter som avses i 20 § så att tillägg och avdrag i fråga om Finlands fiskekvoter fördelas till innehavare av överlåtbara och icke-överlåtbara nyttjanderätter i proportion till de överlåtbara och icke-överlåtbara nyttjanderätterna.

29 §
Skyldigheter för innehavare av aktörsspecifika fiskekvoter samt påföljder vid underlåtelse att iaktta skyldigheterna

Innehavaren av en aktörsspecifik fiskekvot ska ordna sin fiskeverksamhet och följa upp utnyttjandet av sin aktörsspecifika fiskekvot med beaktande av verkningarna av en eventuell överskridning av kvoten så att de fångster som innehavaren av den aktörsspecifika fiskekvoten fiskar inte överskrider den aktörsspecifika fiskekvot som fördelats eller som ska fördelas till innehavaren. Det är dock tillåtet att överskrida den aktörsspecifika fiskekvoten med en ytterligare mängd som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet, om jord- och skogsbruksministeriet har fattat ett i 4 § 4 mom. avsett beslut om fiskekvoten och året i fråga som gäller möjligheten att årligen överföra Finlands fiskekvot och att landa ytterligare mängder samt möjligheten att överskrida den aktörsspecifika fiskekvoten.

Det är förbjudet att fiska Finlands fiskekvoter av strömming, vassbuk och lax utan en aktörsspecifik fiskekvot, med undantag av det fiske som bedrivs på basis av de särskilda fiskekvoter som avses i 18 §. Innehavaren av en aktörsspecifik fiskekvot får inte fiska ovannämnda Finlands fiskekvoter, om innehavarens aktörsspecifika fiskekvot som gäller en av de ovannämnda fiskekvoterna i Finland har fyllts eller om den har överskridits med den ytterligare mängd som tillåts i det i 4 § 4 mom. avsedda beslutet av jord- och skogsbruksministeriet. Fisket ska avbrytas omedelbart, om det är uppenbart att den aktörsspecifika fiskekvoten har fyllts eller om den har överskridits med den ytterligare mängd som tillåts i det i 4 § 4 mom. avsedda beslutet av jord- och skogsbruksministeriet. En innehavare av en aktörsspecifik fiskekvot får då den aktörsspecifika fiskekvoten har fyllts eller då den överskridits med den ytterligare mängd som tillåts i det i 4 § 4 mom. avsedda beslutet av jord- och skogsbruksministeriet fiska med stöd av de särskilda fiskekvoter som avses i 18 § och de bestämmelser som gäller dem. Närings-, trafik- och miljöcentralen kan bevilja tillstånd för trålfiske eller fiske med ryssja i forsknings- och utbildningssyfte utan aktörsspecifik fiskekvot på så sätt att fångsten registreras i en särskild fiskekvot eller att man med stöd av Europeiska unionens rättsakter låter bli att registrera den i Finlands fiskekvot.

Bestämmelser om den påföljdsavgift som påförs för allvarlig överträdelse på grund av fiske utan en aktörsspecifik fiskekvot, fiske som överskridit denna kvot eller fiske som överskridit denna kvot med mer än den ytterligare mängd som tillåts i det i 4 § 4 mom. avsedda beslutet av jord- och skogsbruksministeriet och överträdelse av skyldigheten enligt 25 § att märka lax finns i 51 och 52 § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken.

Om en sådan innehavare av en aktörsspecifik fiskekvot som överskridit sin aktörsspecifika fiskekvot, eller överskridit denna med mer än den ytterligare mängd som tillåts i det i 4 § 4 mom. avsedda beslutet av jord- och skogsbruksministeriet, samtidigt är innehavare av en överlåtbar eller en icke-överlåtbar nyttjanderätt, ska en mängd som motsvarar den överskridna mängden eller den mängd som överskrider den aktörsspecifika fiskekvoten med mer än den ytterligare mängd som tillåts i det i 4 § 4 mom. avsedda beslutet av jord- och skogsbruksministeriet dras av från den aktörsspecifika fiskekvoten för det följande året som fördelats till innehavaren av den överlåtbara eller icke-överlåtbara nyttjanderätten och denna andel av den aktörsspecifika fiskekvoten återgå till staten.

Om en innehavare av en aktörsspecifik fiskekvot överskrider sin aktörsspecifika fiskekvot, eller överskrider sin aktörsspecifika fiskekvot med mer än den ytterligare mängd som tillåts i det i 4 § 4 mom. avsedda beslutet av jord- och skogsbruksministeriet, har innehavaren efter landningen av fångsten 72 timmar på sig att skaffa sig en större aktörsspecifik fiskekvot samt att meddela närings-, trafik- och miljöcentralen om detta för att undgå de påföljder som avses i 3 och 4 mom.


30 §
Register över överlåtbara och icke-överlåtbara nyttjanderätter och aktörsspecifika fiskekvoter inom kommersiellt fiske

Jord- och skogsbruksministeriet tar i bruk ett register för överlåtbara och icke-överlåtbara nyttjanderätter och aktörsspecifika fiskekvoter (fiskekvotsregister) som ska ingå i det datasystem som avses i 29 § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken. Registret används för skötseln av de uppgifter som det föreskrivs om i Europeiska unionens lagstiftning och i denna lag.


32 §
Innehavarens rätt att använda uppgifterna i fiskekvotsregistret

Innehavarna av överlåtbara och icke-överlåtbara nyttjanderätter och aktörsspecifika fiskekvoter har i den elektroniska tjänst som hör till registret rätt att ta del av sina egna uppgifter, att ta del av övriga uppgifter om identifieringsbeteckningarna för de som innehar överlåtbara och icke-överlåtbara nyttjanderätter och aktörsspecifika fiskekvoter samt att helt eller delvis överföra sin aktörsspecifika fiskekvot till en annan innehavare av en aktörsspecifik fiskekvot som förts in i registret.Denna lag träder i kraft den 15 november 2018.

RP 85/2018
JsUB 12/2018
RSv 92/2018

Helsingfors den 9 november 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.