871/2018

Helsingfors den 9 november 2018

Lag om ändring av sparbankslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i sparbankslagen (1502/2001) 118 § 2 och 3 mom., sådana de lyder i lag 1206/2014,

ändras 122 § 1 mom. och

fogas till 112 § ett nytt 2 mom. som följer:

112 §

Finansiella instrument som räknas till sådant övrigt primärkapital som avses i artikel 51 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 betraktas inte som skuld vid tillämpning av denna paragraf.

122 §

Angående skadeståndsskyldighet för en sparbanks stiftare och principaler, förvaltningsråds- och styrelsemedlemmar samt verkställande direktören föreskrivs i kreditinstitutslagen. Bestämmelser om revisorernas skadeståndsskyldighet finns i revisionslagen (1141/2015).Denna lag träder i kraft den 15 november 2018.

RP 112/2018
EkUB 14/2018
RSv 93/2018
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2399 (32017L2399); EUT L 345, 27.12.2017, s. 96-101
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) Nr 575/2013 (32013R0575): EUT Nr L 176, 27.6.2013, s. 1-337

Helsingfors den 9 november 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.