870/2018

Helsingfors den 9 november 2018

Lag om ändring av 23 och 30 § i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (423/2013) 30 § 2 och 3 mom., sådana de lyder i lag 1205/2014, samt

fogas till 23 § ett nytt 4 mom. som följer:

23 §

Finansiella instrument som räknas till sådant övrigt primärkapital som avses i artikel 51 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 betraktas inte som skuld vid tillämpning av 23 kap. 7 § 2 mom. och 23 § i lagen om andelslag.


Denna lag träder i kraft den 15 november 2018.

RP 112/2018
EkUB 14/2018
RSv 93/2018
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2399 (32017L2399); EUT L 345, 27.12.2017, s. 96-101
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) Nr 575/2013 (32013R0575): EUT Nr L 176, 27.6.2013, s. 1-337

Helsingfors den 9 november 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.