867/2018

Helsingfors den 9 november 2018

Lag om ändring av 13 a kap. 2 § i lagen om investeringstjänster

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om investeringstjänster (747/2012) rubriken för 13 a kap. 2 §, sådan den lyder i lag 1201/2014, och

fogas till 13 a kap. 2 §, sådan den lyder i lag 1201/2014, ett nytt 4 mom. som följer:

13 a kap.

Likvidation och konkurs

2 §
Tillämpning av bestämmelserna i affärsbankslagen och kreditinstitutslagen

På värdepappersföretag på vilka tillämpas lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag tillämpas också vad som föreskrivs i 1 kap. 4 a § 1 mom. 3–5 punkten och 3 mom. i kreditinstitutslagen.


Denna lag träder i kraft den 15 november 2018.

RP 112/2018
EkUB 14/2018
RSv 93/2018
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2399 (32017L2399); EUT L 345, 27.12.2017, s. 96-101

Helsingfors den 9 november 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.