866/2018

Helsingfors den 9 november 2018

Lag om ändring av 1 och 12 kap. i kreditinstitutslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kreditinstitutslagen (610/2014) 1 kap. 8 § 3 mom. och 12 kap. 13 § 1 mom., sådana de lyder, 1 kap. 8 § 3 mom. i lag 1199/2014 och 12 kap. 13 § 1 mom. i lag 637/2016, och

fogas till 1 kap. en ny 4 a § som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

4 a §
Den ordning i vilken ett kreditinstituts borgenärer ska få betalning

Vid ett kreditinstituts konkurs, med avvikelse från vad som föreskrivs i lagen om den ordning i vilken borgenärer skall få betalning (1578/1992),

1) har fysiska personers och andra juridiska personers än sådana som överskrider gränsvärdena i 2 kap. 5 § 2 punkten i revisionslagen (1141/2015) ersättningsberättigade insättningar förmånsrätt i förhållande till de fordringar som avses i 2 § i lagen om den ordning i vilken borgenärer skall få betalning och till de ersättningar som avses i 3 punkten i detta moment,

2) har den del av en insättning som med stöd av 5 kap. 8 § i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet (1195/2014) ersätts i sin helhet, vid tillämpning av 1 punkten förmånsrätt i förhållande till den del av insättningen som inte omfattas av skyddet,

3) har ersättningar som avses i 7 kap. 2 § 3 mom. i resolutionslagen förmånsrätt i förhållande till de fordringar som avses i 2 § i lagen om den ordning i vilken borgenärer skall få betalning,

4) har fordringar som grundar sig på sådana skuldförbindelser som inte är eller som inte innehåller derivat och vars ursprungliga löptid är minst ett år, sämre förmånsrätt i förhållande till de fordringar som avses i 2 § i lagen om den ordning i vilken borgenärer skall få betalning och bättre förmånsrätt i förhållande till de fordringar som avses i 6 § 1 mom. i den lagen, om det i villkoren för skuldförbindelsen konstateras att det är fråga om en sådan skuldförbindelse som avses i denna punkt,

5) kan det avtalas om den inbördes förmånsrätten mellan fordringar enligt 6 § 1 mom. 3 punkten i lagen om den ordning i vilken borgenärer skall få betalning och om den inbördes förmånsrätten mellan fordringar enligt 4 punkten i den paragrafen.

Vad som i denna paragraf föreskrivs om garanterad insättning ska också tillämpas på Verket för finansiell stabilitets regressfordringar enligt 5 kap. 15 § i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet och på den gamla insättningsgarantifondens regressfordringar enligt 11 och 12 mom. i övergångsbestämmelserna i lagen om ändring av kreditinstitutslagen (1199/2014).

Vid ett kreditinstituts konkurs får en borgenär inte använda fordringar enligt 1 mom. 4 punkten för kvittning.

Definitioner
8 §
Inlåningsbank

I lagen om myndigheten för finansiell stabilitet föreskrivs om inlåningsbankers skyldighet att betala insättningsgarantiavgift och att höra till insättningsgarantisystemet.

12 kap.

Bokslut, halvårsrapport och revision

13 §
Tillämpning av bestämmelser om revision och revisorer

På kreditinstituts revision och revisorer tillämpas revisionslagen, och när det gäller kreditinstitut i aktiebolagsform dessutom aktiebolagslagen samt när det gäller kreditinstitut i andelslagsform dessutom lagen om andelslag, om inte något annat föreskrivs nedan.Denna lag träder i kraft den 15 november 2018.

På fordringar som grundar sig på skuld som emitterats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas bestämmelserna i 1 kap. 4 a § 1 mom. 4 punkten endast om så avtalas.

RP 112/2018
EkUB 14/2018
RSv 93/2018
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2399 (32017L2399); EUT L 345, 27.12.2017, s. 96–101

Helsingfors den 9 november 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.