848/2018

Helsingfors den 1 november 2018

Statsrådets förordning om transportbidrag för kött för 2018, transportbidrag för mjölk för 2017 och stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel för 2018

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 1 mom. och 15 § 3 mom. i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Som nordligt stöd enligt 6 § 2 punkten i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) kan

1) bokföringsskyldiga köpare av kött beviljas transportbidrag för kött för 2018,

2) mejerier beviljas transportbidrag för mjölk för 2017,

3) aktörer som bedriver seminverksamhet beviljas stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel för 2018.

Transportbidrag för kött kan beviljas för transport av nötkreatur, svin, får, fjäderfä, hästar och getter från produktionsplatsen till ett slakteri eller ett renslakteri.

2 §
Transportbidrag för kött

Transportbidrag för kött kan beviljas utifrån  den slaktvikt som de av Livsmedelssäkerhetsverket godkända slakteriernas eller de av Regionförvaltningsverket godkända renslakteriernas vågkort eller vägningsjournal visar, om djurets kropp vid köttbesiktningen har konstaterats vara duglig som människoföda och köttet har producerats i en bilaga 1 nämnd och i statsrådets förordning om stödområden för jordbruksstöd och de delområden av stödområdena som räknas som skärgård (5/2015), nedan stödområdesförordningen, avsedd stödregion.

Transportbidrag för kött kan för stödåret 2018 betalas högst till de belopp som anges i bilaga 1.

Om summan av det transportbidrag för kött som bidragstagaren får med stöd av denna förordning och i transportbidrag som bidragstagaren får i övrigt för samma ändamål överstiger de belopp som avses i 2 mom., betalas det i denna förordning föreskrivna bidraget inte till den överskjutande delen.

3 §
Transportbidrag för mjölk

För helmjölk som år 2017 insamlats hos producenterna inom områden som nämns i bilaga 2 kan stödåret 2018 beviljas transportbidrag för mjölk till högst de belopp i euro per tusen liter som anges i den bilagan.

Om summan av det transportbidrag för mjölk som bidragstagaren får med stöd av denna förordning och transportbidrag som bidragstagaren får i övrigt för samma ändamål överstiger de belopp som avses i 1 mom., betalas det i denna förordning föreskrivna bidraget inte till den överskjutande delen.

4 §
Stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel

För att trygga de tjänster som är nödvändiga för husdjursskötseln kan de aktörer inom sektorn för artificiell insemination som har behörighet eller som har anställda med behörighet som föreskrivs i 29 § i djurskyddslagen (247/1996) eller sådana tillståndshavare enligt 6 § i lagen om husdjursavel (794/1993) som får bedriva annan seminationsverksamhet än seminationsverksamhet på hemgården beviljas stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel för sådana arbetsresor som år 2018 görs inom i bilaga 3 nämnda områden för nordligt stöd utanför den egentliga arbetsplatsen till husdjursgårdar för att utföra artificiell insemination och nödvändiga uppgifter som hänför sig till den. Om den som gör sådana besök inte har någon egentlig arbetsplats på grund av arbetets karaktär, kan stöd beviljas för resor som denne gör från sin bostad till husdjursgårdar för att utföra artificiell insemination. Stödet uppgår till högst 15,00 euro per besök.

Om summan av det stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel som bidragstagaren får med stöd av denna förordning och transportbidrag eller annat stöd som bidragstagaren får i övrigt för samma ändamål överstiger de belopp som avses i 1 mom., betalas det i denna förordning föreskrivna bidraget inte till den överskjutande delen.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 7 november 2018.

Helsingfors den 1 november 2018

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Juha Vanhatalo

Bilaga 1

TRANSPORTBIDRAG FÖR KÖTT

Stödområden euro/ton
C3—P2
Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola och Torneå 39,41
C3—P3
Kemijärvi, Pello, Ranua, Rovaniemi och Övertorneå 39,41
C3—P4
Posio 69,07
C4—P4
Kolari, Pelkosenniemi, Salla och Savukoski samt Kittilä och Sodankylä med undantag av de delar som hör till det i bilaga 1 tillstödområdesförordningen avsedda stödområdet P5 69,07
C4—P5
Enare, Enontekis, Muonio och Utsjoki samt i Kittilä och Sodankylä kommuner i den ut-träcking som avses i bilaga 1 till stödområdesförordningen 157,84

Bilaga 2

TRANSPORTBIDRAG FÖR MJÖLK

Kommun euro/1000 liter
Kajana 6,23
Paltamo 8,13
Ristijärvi 8,40
Sotkamo 7,86
Vaala 4,82
Hyrynsalmi 10,03
Keminmaa 6,50
Kuhmo 10,30
Simo 5,53
Tervola 9,07
Torneå 8,36
Kemijärvi 8,85
Pello 14,93
Pudasjärvi 7,49
Puolanka 10,34
Ranua 8,08
Rovaniemi 11,17
Suomussalmi 13,01
Taivalkoski 8,92
Överorneå 11,52
Kuusamo 1,73
Posio 4,67
Kittilä 20,06
Kolari 16,92
Pelkosenniemi 16,53
Salla 16,38
Savukoski 23,04
Sodankylä 18,97
Enontekis 25,75
Enare 30,63
Muonio 21,68
Utsjoki 36,32

Bilaga 3

STÖD FÖR VISSA TJÄNSTER INOM HUSDJURSSKÖTSEL

Kommun

Enontekis

Hyrynsalmi

Enare

Kemijärvi

Kittilä

Kolari

Kuhmo

Kuusamo

Muonio

Pelkosenniemi

Pello

Posio

Pudasjärvi

Puolanka

Ranua

Rovaniemi

Salla

Savukoski

Sodankylä

Suomussalmi

Taivalkoski

Utsjoki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.