847/2018

Helsingfors den 1 november 2018

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet (128/2010) 7 §, 20 § 3 mom., 21 § 2 mom., 26 § och 44 § 1 mom. 3 punkten,

av dem 7 § sådan den lyder i förordning 257/2012, 20 § 3 mom. sådant det lyder i förordning 1470/2015, 26 § sådan den lyder i förordning 852/2014 och 44 § 1 mom. 3 punkten sådan den lyder i förordning 1256/2015, samt

fogas till förordningen en ny 26 a § som följer:

7 §
Uppgifter om familjerättslig ställning

Som uppgifter om barns och föräldrars familjerättsliga ställning registreras i befolkningsdatasystemet uppgifter om huruvida

1) barnet är fött under äktenskapet,

2) barnet är fött utom äktenskapet,

3) faderskapet för barnet är fastställt,

4) moderskapet för barnet är fastställt,

5) barnet är ett trolovningsbarn,

6) barnet har getts som adoptivbarn,

7) barnet har tagits som adoptivbarn,

8) adoptionen har hävts.

20 §
Uppgifter som registreras om utländska medborgare

För en utländsk medborgare kan Skatteförvaltningen och Migrationsverket i befolkningsdatasystemet registrera följande uppgifter: efternamn och förnamn, kön, personbeteckning, utländskt personnummer, modersmål, medborgarskap, yrke, adress utomlands, adress i Finland och datum då den tillfälliga vistelsen inleds och avslutas.

21 §
Uppgifter om fastigheter och andra registerenheter

Som uppgifter som specificerar fastigheter och andra registerenheter och som uppgifter om ägande och besittning registreras i befolkningsdatasystemet

1) fastighetsbeteckning, beteckningen för outbrutet område eller en eventuell annan beteckning för fastigheten eller registerenheten,

2) fastighetens eller registerenhetens namn,

3) uppgifter om det är fråga om en fastighet eller ett outbrutet område av en fastighet,

4) fastighetens eller registerenhetens adress,

5) formen för innehavet av en fastighet eller en annan registerenhet,

6) ägarens och innehavarens fullständiga namn och personbeteckning eller födelsetid eller företags- och organisationsnummer eller eventuella andra uppgifter som specificerar innehavaren,

7) ägarens och innehavarens adress eller andra kontaktuppgifter,

8) dagen för förvärvet och innehavsandelen.

26 §
Lägenhetsbeteckning

När uppgifter om en lägenhet första gången registreras i befolkningsdatasystemet, ska Befolkningsregistercentralen ge lägenheten eller lokalen en lägenhetsbeteckning. Lägenhetsbeteckningen består av ett niosiffrigt tal där den första siffran är 2 och av en kontrollbeteckning som kommer efter talet. Kontrollbeteckningen bildas genom att talet divideras med 31, varvid den rest som fås visar kontrollbeteckningen i enlighet med tabellen i 2 § 4 mom. Lägenhetsbeteckningen är individuell och permanent.

26 a §
Andra uppgifter som specificerar lägenheter

Som uppgifter som specificerar en lägenhet registreras i befolkningsdatasystemet den trappbokstav som hör till lägenhetens adress samt lägenhetens eller bostadens nummer. Dessutom kan i registret antecknas en bokstav som anger att lägenheten delats, som fogas till lägenhetens identifieringsbeteckning när ett utrymme som ursprungligen hörde till en lägenhet delas upp i två eller flera separata lägenheter.

44 §
Behörighetsarrangemang i fråga om vissa av magistraternas uppgifter som gäller uppdatering av uppgifter i befolkningsdatasystemet

Med avvikelse från magistraternas regionala behörighet enligt 21 § 1 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster


3) svarar magistraten i Sydöstra Finland för registreringen i befolkningsdatasystemet av rättelser av uppgifter som Skatteförvaltningen och Migrationsverket har registrerat och för rådgivningen till dessa myndigheter,Denna förordning träder i kraft den 9 november 2018. Förordningens 7 § träder dock i kraft först den 1 april 2019.

Helsingfors den 1 november 2018

Finansminister
Petteri Orpo

Lagstiftningsråd
Maarit Huotari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.