846/2018

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 30 oktober 2018

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om godtagbara enhetskostnader för investeringar i lantbruket

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 4 mom. och 13 § 4 mom. i lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007), av dessa lagrum 7 § 4 mom. sådan den lyder i lag 1187/2014, 12 § 4 mom. i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011), 10 § 4 mom. i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), sådant det lyder i lag 1479/2007 samt 19 § 1 mom. skoltlagen (253/1995), sådan det lyder i lag 1677/2015:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas vid beviljande av investeringsstöd för investeringar i enlighet med lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007), lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011), lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) samt skoltlagen (253/1995).

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med:

1) godtagbar kostnad den maximikostnad som används som grund när investeringsstödet fastställs,

2) godtagbar enhetskostnad den maximikostnad som har fastställts per utrymme och funktion eller anordning i byggnaden, byggverket eller konstruktionen,

3)  kostnadsförslag kostnadsuppskattning per byggnadsdel i enlighet med den nomenklatur som i allmänhet används vid byggande,

4)  byggnadens rumsareal summan av de rumsytor, trafikerings- och korridorutrymmen som krävs för produktionsverksamheten inkluderat ej bärande väggar och byggnadsdelar.

3 §
Godtagbara kostnader för bygg- och anordningsinvesteringar

De enhetskostnaderna som används som godtagbara kostnader för bygg- och anordningsinvestering bestäms i bilagan till denna förordning.

När enhetskostnaden har angetts används summan av enhetskostnaderna och i denna förordning avsedda höjningar som godtagbara maximikostnader.

Den maximala kostnaden för ett djurstall med tillhörande utrymmen för samfunktioner och foderhantering bestäms enligt den maximala enhetskostnaden per utrymme i punkt 1.2 i bilagan och dimensionerat i enlighet med punkt 1.1 i bilagan plus höjningar enligt denna förordning. De maximala enhetskostnaderna för djurstallarnas anordningar finns i punkt 1.3 i bilagan.

De maximala kostnaderna för andra utrymmen, konstruktioner och anordningar bestäms enligt de enhetskostnaderna i punkt 1.2 och 1.3 i bilagan plus höjningar enligt denna förordning.

4 §
Enhetskostnader för bygginvestering

Enhetskostnaderna för produktionslokaler inkluderar bås, boxar, burar, dricksanordningar, utgödslingssystem och liknande fasta inredningar och system samt behövliga hustekniska system. Enhetskostnaderna för produktionslokaler inkluderar inte i punkt 1.3 i bilagan särskilt prissatta anordningar och inte heller flyttbara och lösa inredningar och system.

I enhetskostnaderna ingår kostnaderna för byggnadsplanering såsom arkitekt-, konstruktions- och andra nödvändiga specialplaneringkostnader samt nödvändiga och rimliga kostnader för huvudplanerarens eller den ansvarige arbetsledarens arbete.

5 §
Utarbetande av kostnadsförslag och byggnadsbeskrivning

Kostnadsförslaget och byggnadsbeskrivningen för berörda byggnadsinvestering ska utarbetas av en byggnadsplanerare eller någon annan sakkunnig inom byggbranschen som har tillräckliga insikter i byggnadsekonomi.

Kostnadsförslaget och byggnadsbeskrivningen ska utarbetas utgående från den byggplan som avses i 23 § i statsrådets förordning om strukturstöd till jordbruket (240/2015) samt för dräneringsplan i 24 §. Kostnadsförslaget och byggnadsbeskrivningen ska göras per byggnadsdel i enlighet med den nomenklatur som i allmänhet används i byggbranschen.

Kostnadsförslaget och byggnadsbeskrivningen ska innehålla alla investeringar för drift och tekniska system som är nödvändiga för den verksamhet som har planerats för byggnaden. I huvudritningarna och kostnadsförslaget ska uppges de beräkningsenheter som används för att fastställa godtagbara enhetskostnader. De kännetecken som beskriver produktionsvolymen, såsom antalet djur och omfångsdata ska anges i enlighet med de enheter som finns bilagan.

Om byggnaden innefattar utrymmen eller driftsinvesteringar för vilka inte ansöks om finansieringsstöd ska dessa kostnader särskiljas i kostnadsförslaget.

I kostnadsförslaget ska kostnaderna specificeras för sådana fasta och övriga maskiner och anläggningar enligt 4 § 1 mom. som är nödvändiga med tanke på produktionsverksamheten. Kostnaderna för byggnadsdelen fås genom att man räknar ihop material- och arbetskostnaderna för de delar som ingår i konstruktionen.

I kostnadsförslaget ska de planeringskostnader som hänvisas till i 4 § 2 mom. specificeras.

Kostnaderna ska ges enligt kostnadsnivån vid tidpunkten för stödets ansökningstid.

Kostnaderna anges utan mervärdesskatt. Bostadsbyggnadskostnaderna anges inklusive mervärdesskatt.

6 §
Ekologisk produktion

Om gårdsbruksenheten har ingått en förbindelse som gäller ekologisk husdjursproduktion, kan enhetskostnaden per djur höjas på det sättet som framgår av enhetskostnaderna för djurutrymmen och funktioner i punkt 1.2 i bilagan till denna förordning.

7 §
Investeringar för byggnadsrenoveringar

Renoveringsnivån på en byggnadsrenovering fastställs genom en jämförelse av kostnaderna för byggnadsrenoveringen med motsvarande kostnader uträknade per byggnadsdel i ett nybygge.

Den godtagbara enhetskostnaden för en renovering är begränsad till 75 procent av enhetskostnaden för motsvarande nybygge.

Maximibeloppet för de godtagbara enhetskostnaderna för renovering kan höjas till högst 100 procent om det på grund av byggnadens byggnadssätt eller andra kulturhistoriska eller arkitektoniska värden används sådana material eller arbetssätt som värdena kräver.

8 §
Regionala faktorer

Maximibeloppen för de godtagbara enhetskostnaderna enligt bilagan kan höjas med tio procent inom Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner och med fem procent i de övriga kommunerna inom Lapplands närings-, trafik- och miljöcentrals verksamhetsområde samt i Kuusamo, Taivalkoski, Pudasjärvi och Suomussalmi.

Dessutom får maximibeloppet för enhetskostnaderna höjas med tio procent på öar som saknar fast vägförbindelse.

9 §
Affärsplan

I kostnaden för en bygginvestering får läggas till en kostnad högst i enlighet med den i bilagan angivna enhetskostnaden för affärsplan om affärsplanen ska framläggas i enlighet med 17 § i statsrådets förordning om strukturstöd till jordbruket.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 16 januari 2019.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om godtagbara enhetskostnader för bygginvesteringar (77/2018).

Helsingfors den 30 oktober 2018

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Specialsakkunnig
Kjell Brännäs

Bilaga: Enhetskostnader för bygginvesteringar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.