843/2018

Helsingfors den 29 oktober 2018

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 4 och 5 § i social- och hälsovårdsministeriets arbetsordning

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets arbetsordning (519/2017) 4 och 5 §, av dem 4 § sådan den lyder i förordning 1158/2017, som följer:

4 §
Avdelningen för social trygghet och försäkringar

Avdelningen för social trygghet och försäkringar behandlar ärenden som gäller

1) arbets- och folkpensionslagstiftningen, lagstiftningen om olycksfallsförsäkring och yrkessjukdomar, lagstiftningen om sjuk- och föräldraförsäkring, läkemedelsersättningar, lagstiftningen om arbetslöshets- och utbildningsförmåner och lagstiftningen om samordning av den sociala tryggheten samt finansiering av de förmåner som nämns där,

2) förmåner som betalas av Folkpensionsanstalten, med undantag för utkomststöd,

3) ersättningar för skada ådragen i militärtjänst,

4) rehabilitering som Folkpensionsanstalten bekostar,

5) finansiering av och ersättningsgrunder inom företagshälsovården,

6) reglering av verksamheten på försäkringsmarknaden samt lagstiftningen om trafik-, patient- och miljöförsäkring, samt

7) besvärsnämnden för social trygghet, läkemedelsprisnämnden, Folkpensionsanstalten och Pensionsskyddscentralen.

5 §
Avdelningen för välfärd och tjänster

Avdelningen för välfärd och tjänster behandlar ärenden som gäller

1) social- och hälsovårdstjänster,

2) personalen inom social- och hälsovården, kundens och patientens ställning och rättigheter, dataskydd och kundavgifter,

3) läkemedelsförsörjning,

4) social och medicinsk rehabilitering samt tjänster för krigsinvalider och veteraner,

5) främjande av hälsa, social välfärd och delaktighet samt förebyggande av sjukdomar, sociala problem och utslagning,

6) bekämpning av smittsamma sjukdomar,

7) utkomststöd,

8) planering av och statsunderstöd för social- och hälsovården,

9) understöd som beviljas av avkastningen av penningspel för främjande av hälsa och social välfärd,

10) ordnande av miljö- och hälsoskydd samt hälsoskydd,

11) alkohol-, tobaks- och narkotikapolitik samt förebyggande av skador orsakade av penningspel,

12) beredskapsplanering inom ministeriet, förvaltningsområdet och verksamhetsområdet och beredskap för störningar och undantagsförhållanden samt säkerhetsplanering vid verksamhetsenheterna inom verksamhetsområdet, samt

13) Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Strålsäkerhetscentralen, den allmänna förvaltningen inom regionförvaltningsverkens ansvarsområden för basservice, rättsskydd och tillstånd till de delar den hör till social- och hälsovårdsministeriet, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral samt ägarstyrningen av Alko Ab och STUK International Oy.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 2018.

Helsingfors den 29 oktober 2018

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Regeringsråd
Liisa Perttula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.