839/2018

Helsingfors den 25 oktober 2018

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika

I enlighet med statsrådets beslut

ändras bilagorna II—IV till statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika (543/2008), sådana de lyder, bilaga II i förordning 697/2017 och bilagorna III och IV i förordning 517/2018, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 15 november 2018.

Har anmälts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535.

Helsingfors den 25 oktober 2018

Familje- och omsorgsminister
Annika Saarikko

Konsultativ tjänsteman
Elina Kotovirta

Bilaga II

Ämnen och preparat som hör till förteckningarna I—IV i 1971 års konvention om psykotropa ämnen

Förteckning I i konventionen om psykotropa ämnen

25B-NBOMe (2-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin)

25C-NBOMe (2-(4-kloro-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin)

25I-NBOMe (2-(4-jodo-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin)

Brolamfetamin, dimetoxibromamfetamin (DOB)((±)-4-bromo-2,5-dimetoxi-α-metylfenetylamin)

Dietyltryptamin (DET) (3-[2-(dietylamino)etyl]indol)

Dimetoxiamfetamin (DMA) ((±)-2,5-dimetoxi-α-metylfenetylamin)

Dimetoxietylamfetamin (DOET) ((±)-4-etyl-2,5-dimetoxi-α-metylfenetylamin)

DMHP (3-(1,2-dimetylheptyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol)

Dimetyltryptamin (DMT) (3-[2-(dimetylamino)etyl]indol)

Eticyclidin (PCE) (N-etyl-1-fenylcyklohexylamin)

Etryptamin (3-(2-aminobutyl)indol)

Katinon ((-)-(S)-2-aminopropiofenon)

(+)-Lysergid(LSD, LSD-25) (9,10-didehydro-N,N-dietyl-6-metylergolin-8β-karboxamid)

MDE, N-etyl MDA ((±)-N-etyl-α-metyl-3,4-(metylendioxi)fenetylamin)

Meskalin (3,4,5-trimetoxifenetylamin)

Metkatinon (2-(metylamino)-1-fenylpropan-1-on

Metoximetylendioxiamfetamin(MMDA) (5-metoxi-α-metyl-3,4-(metylendioxi)fenetylamin

4-Metylaminorex ((±)-cis-2-amino-4-metyl-5-fenyl-2-oxazolin)

4-MTA (α-metyl-4-metyltiofenetylamin)

Metylendioximetamfetamin(MDMA) ((±)-N,α-dimetyl-3,4-(metylendioxi)fenetylamin)

N-hydroxiMDA ((±)-N[α-metyl-3,4-metylendioxifenetyl]hydroxylamin)

Parahexyl (3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol)

Parametoxiamfetamin(PMA) (p-metoxi-α-metylfenyletylamin)

para-Metoksimetylamfetamin (PMMA) (1-(4-metoxifenyl)-N-metylpropan-2-amin)

Psilosin, psilozin (3-[2-(dimetylamino)etyl]indol-4-ol)

Psilosybin (3-[2-(dimetylamino)etyl]indol-4-yldivätefosfat)

Rolicyklidin(PHP, PCPY) (1-(1-fenylcyklohexyl)pyrrolidin)

STP, DOM (2,5-dimetoxi-α,4-dimetylfenetylamin)

Tenamfetamin, metylendioxiamfetamin(MDA) (α-metyl-3,4-metylendioxifenetylamin)

Tenocyklidin ((TCP) (1-[1-(2-tienyl)cyklohexyl]piperidin)

Tetrahydrokannabinol, följande isomerer och stereokemiska varianter av dessa:

7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol

(9R,10aR)-8,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol

(6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol

(6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol

6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol

(6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6,6-dimetyl-9-metylen-3-pentyl-6H-diben-so[b,d]pyran-1-ol

Trimetoxiamfetamin(TMA) ((±)-3,4,5-trimetoxi-α-metylfenetylamin);

stereoisomerer av ämnen i denna förteckning, om sådana isomerer kemiskt kan förekomma,

salter av ämnen i denna förteckning, om sådana salter kan förekomma, samt

beredningar som innehåller i denna förteckning nämnda ämnen.

Förteckning II i konventionen om psykotropa ämnen

5F-APINACA (5F-AKB-48) (N-(adamantan-1-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxamid)

5F-MDMB-PINACA (5F-ADB) (metyl (2S)-2-{[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karbonyl]amino}-3,3-dimetylbutanoat)

5F-PB-22 (kinolin-8-yl 1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxylat)

AB-CHMINACA (N-[(2S)-1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl]-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indazol-3-karboxamid)

AB-PINACA (N-[(2S)-1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl]-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamid)

α-Pyrrolidinvalerofenon (α-PVP) (1-fenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanon)

AM-2201 ([1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(naftalen-1-yl)metanon)

Amfetamin ((±)-α-metylfenetylamin)

Amineptin (7-[(10,11-dihydro-5H-dibenso[a,d]cyklohepten-5-yl)amino]heptansyra)

2C-B (4-bromo-2,5-dimetoxifenetylamin)

Delta-9-tetrahydrokannabinol(dronabinol*) och dess stereokemiska varianter

((6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H-dibenso[b,d] pyran-1-ol)

Dexamfetamin ((+)-α-metylfenetylamin)

Etylfenidat (etyl-2-fenyl-2-(piperidin-2-yl)acetat)

Etylon (1-(2H-1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(etylamino)propan-1-on)

Fencyklidin (PCP) (1-(1-fenylcyklohexyl)piperidin)

Fenetyllin (7-[2-[(α-metylfenetyl)amino]etyl]teofyllin)

Fenmetrazin (3-metyl-2-fenylmorfolin)

4-Fluoroamfetamin (4-FA) (1-(4-fluorofenyl)propan-2-amin)

GHB (γ-hydroxismörsyra)

JWH-018 (1-pentyl-3-(1-naftoyl)indol)

Levamfetamin ((-)-(R)-α-metylfenetylamin)

Levometamfetamin ((-)-N,α-dimetylfenetylamin)

MDMB-CHMICA (metyl-2-(1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karboxamido)-3,3-dimetylbutanoat)

Mefedron (4-MMC) (4-metylmetkatinon)

Meklokvalon (3-(o-klorfenyl)-2-metyl-4(3H)-kinazolinon)

Metakvalon (2-metyl-3-o-tolyl-4(3H)-kinazolinon)

Metamfetamin ((+)-(S)-N,α-dimetylfenetylamin)

Metamfetaminracemat ((±)-N,α-dimetylfenetylamin)

Metiopropamin (MPA) (N-metyl-1-(tiofen-2-yl)propan-2-amin)

Metoxetamin (MXE) (2-(3-metoxifenyl)-2-(etylamino)cyklohexanon)

Metylendioxipyrovaleron (MDPV) (1-(3,4-Metylendioxifenyl)-2-pyrrolidinylpentan-1-on)

4-Metyletkatinon (4-MEC) (2-etylamino-1-(4-metylfenyl)propan-1-on)

Metylfenidat (metyl α-fenyl-2-piperidinacetat)

Metylon (bk-MDMA) (3,4-metylendioximetkatinon)N-bensylpiperazin (BZP) (1-bensyl-1,4-diazacyklohexan)

p-Metyl-4-metylaminorex (4,4'-DMAR)

Pentedron (2-metylamino)-1-fenylpentan-on)

Sekobarbital (5-allyl-5-(1-metylbutyl)-barbitursyra)

UR-144 ((1-pentyl-1H-indol-3-yl)-(2,2,3,3-tetrametylcyklopropyl)metanon)

XLR-11 ((1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetrametylcyklopropyl)metanon)

Zipeprol (α-(α-metoxibensyl)-4-(β-metoxifenetyl)-1-piperazinetanol;

stereoisomerer av ämnen i denna förteckning, om sådana isomerer kemiskt kan förekomma,

salter av ämnen i denna förteckning, inklusive salter av ovan nämnda isomerer, om sådana kan förekomma, samt

beredningar som innehåller i denna förteckning nämnda ämnen.

* Namnet Dronabinol hänvisar endast till den stereokemiska varianten (-)-trans-delta-9-tetrahydrokannabinol av delta-9-tetrahydrokannabinol.

Förteckning III i konventionen om psykotropa ämnen

Amobarbital (5-etyl-5-isopentylbarbitursyra)

Buprenorfin (21-cyklopropyl-7-α-[(S)-1-hydroxi-1,2,2-trimetylpropyl]-6,14-endo-etano-6,7,8,14-tetrahydrooripavin)

Butalbital (5-allyl-5-isobutylbarbitursyra)

Cyklobarbital (5-(1-cyklohexen-1-yl)-5-etylbarbitursyra)

Flunitrazepam (5-(o-fluorfenyl)-1,3-dihydro-1-metyl-7-nitro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Glutetimid (2-etyl-2-fenylglutarimid)

Katin, (+)-norpseudoefedrin ((+)-(S)-α-[(S)-1-aminoetyl]bensylalkohol)

Pentazocin ((2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-heksahydro-6,11-dimetyl-3-(3-metyl-2-butenyl)-

2,6-metano-3-bensazocin-8-ol)

Pentobarbital (5-etyl-5-(1-metylbutyl)barbitursyra);

stereoisomerer av ämnen i denna förteckning, om sådana isomerer kemiskt kan förekomma,

salter av ämnen i denna förteckning, inklusive salter av ovan nämnda isomerer, om sådana kan förekomma, samt

beredningar som innehåller i denna förteckning nämnda ämnen.

Förteckning IV i konventionen om psykotropa ämnen

Allobarbital (5,5-diallylbarbitursyra)

Alprazolam (8-klor-1-metyl-6-fenyl-4H-s-triazolo [4,3-a][1,4] bensodiazepin)

Amfepramon (2-(dietylamino)propiofenon)

Aminorex (2-amino-5-fenyl-2-oxazolin)

Barbital (5,5-dietylbarbitursyra)

Benzfetamin (N-bensyl-N,α-dimetylfenetylamin)

Bromazepam (7-brom-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Brotizolam (2-brom-4-(o-klorfenyl)-9-metyl-6H-tieno[3,2-f]-s-triazolo[4,3-a][1,4]diazepin)

Butobarbital (5-butyl-5-etylbarbitursyra)

Delorazepam (7-klor-5-(o-klorfenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Diazepam (7-klor-1,3-dihydro-1-metyl-5-fenyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Estazolam (8-klor-6-fenyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]bensodiazepin)

Etilamfetamin, etylamfetamin (N-etyl-α-metylfenetylamin)

Etinamat (1-etynylcyklohexanolkarbamat)

Etklorvynol (1-klor-3-etyl-1-penten-4-yn-3-ol)

Etylloflazepat (etyl-7-klor-5-(o-fluorfenyl)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-1,4-bensodiazepin-3-karboxylat)

Fenazepam (7-bromo-5-(2-klorofenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Fendimetratsin ((+)-2S,3S)-3,4-dimetyl-2-fenylmorfolin)

Fenkamfamin (N-etyl-3-fenyl-2-norbornanamin)

Fenobarbital (5-etyl-5-fenylbarbitursyra)

Fenproporex ((±)-3-[(α-metylfenyletyl)amino]propionitril)

Fentermin (α,α-dimetylfenetylamin)

Fludiazepam (7-klor-5-(o-fluorfenyl)-1,3-dihydro-1-metyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Flurazepam (7-klor-1-[2-(dietylamino)etyl]-5-(o-fluorfenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Halazepam (7-klor-1,3-dihydro-5-fenyl-1-(2,2,2-trifluoretyl)-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Haloxazolam (10-brom-11b-(o-fluorfenyl)-2,3,7,11b-tetrahydro-oxazolo

[3,2-d][1,4]bensodiazepin-6(5H)-on)

Kamazepam (7-klor-1,3-dihydro-3-hydroxi-1-metyl-5-fenyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on-dimetylkarbamat (ester))

Ketazolam (11-klor-8,12b-dihydro-2,8-dimetyl-12b-fenyl-4H-[1,3]oxazino-

[3,2-d][1,4]bensodiazepin-4,7(6H)-dion)

Klobazam (7-klor-1-metyl-5-fenyl-1H-1,5-bensodiazepin-2,4(3H,5H)-dion)

Klonazepam (5-(o-klorfenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Klorazepat (7-klor-2,3-dihydro-2-oxo-5-fenyl-1H-1,4-bensodiazepin -3-karboxylsyra)

Klordiazepoxid (7-klor-2(metylamino)-5-fenyl-3H-1,4-bensodiazepin-4-oxid)

Klotiazepam (5-(o-klorfenyl)-7-etyl-1,3-dihydro-1-metyl-2H-tieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-on)

Kloxazolam (10-klor-11b-(o-klorfenyl)-2,3,7,11b-tetrahydro-oxazolo-[3,2-d][1,4]bensodiazepin-6(5H)-on)

Lefetamin, SPA ((-)-N,N-dimetyl-1,2-difenyletylamin)

Loprazolam (6-(o-klorfenyl)-2,4-dihydro-2-[(4-metyl-1-piperazinyl)metylen]-8-nitro-1H-imidazo-[1,2-a][1,4]-bensodiazepin-1-on)

Lorazepam (7-klor-5-(o-klorfenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxi-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Lormetazepam (7-klor-5-(o-klorfenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxi-1-metyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Mazindol (5-(p-klorfenyl)-2,5-dihydro-3H-imidazo(2,1-a)isoindol-5-ol)

Medazepam (7-klor-2,3-dihydro-1-metyl-5-fenyl-1H-1,4-bensodiazepin)

Mefenorex (N-(3-klorpropyl)-α-metylfenetylamin)

Meprobamat (2-metyl-2-propyl-1,3-propandioldikarbamat)

Mesokarb ((3-(α-metylfenetyl)-N-fenylkarbamoyl)sydnonimin)

Metylfenobarbital (5-etyl-1-metyl-5-fenylbarbitursyra)

Metyprylon (3,3-dietyl-5-metyl-2,4-piperidindion)

Midazolam (8-klor-6-(o-fluorfenyl)-1-metyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]bensodiazepin)

Nimetazepam (1,3-dihydro-1-metyl-7-nitro-5-fenyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Nitrazepam (1,3-dihydro-7-nitro-5-fenyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Nordazepam (7-klor-1,3-dihydro-5-fenyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Oxazepam (7-klor-1,3-dihydro-3-hydroxi-5-fenyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Oxazolam (10-klor-2,3,7,11b-tetrahydro-2-metyl-11b-fenyloxazolo[3,2-d][1,4]-bensodiazepin-6(5H)-on)

Pemolin (2-amino-5-fenyl-2-oxazolin-4-on)

Pinazepam (7-klor-1,3-dihydro-5-fenyl-1-(2-propynyl)-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Pipradrol (1,1-difenyl-1-(2-piperidyl)metanol)

Prazepam (7-klor-1-(cyklopropylmetyl)-1,3-dihydro-5-fenyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Pyrovaleron (4’-metyl-2-(1-pyrrolidinyl)valerofenon)

Sekbutabarbital (5-sec-butyl-5-etylbarbitursyra)

Temazepam (7-klor-1,3-dihydro-3-hydroxi-1-metyl-5-fenyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Tetrazepam (7-klor-5-(1-cyklohexen-1-yl)-1,3-dihydro-1-metyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Triazolam (8-klor-6-(o-klorfenyl)-1-metyl-4H-s-triazolo-[4,3-a][1,4]bensodiazepin)

Vinylbital (5-(1-metylbutyl)-5-vinylbarbitursyra)

Zolpidem (N,N,6-trimetyl-2-p-tolylimidazo[1,2-a]pyridin-3-acetamid);

stereoisomerer av ämnen i denna förteckning, om sådana isomerer kemiskt kan förekomma,

salter av ämnen i denna förteckning, inklusive salter av ovan nämnda isomerer, om sådana kan förekomma, samt

beredningar som innehåller i denna förteckning nämnda ämnen.

Bilaga III

Följande ämnen, om vars innefattande i kontrollen har beslutats i enlighet med rådets beslut vilka fattats med stöd av den gemensamma åtgärden om informationsutbyte, riskbedömning och kontroll av syntetiska droger (97/396/RIF) eller rådets beslut 2005/387/RIF om informationsutbyte, riskbedömning och kontroll avseende nya psykoaktiva ämnen

ADB-CHMINACA (N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)-1H-

indazol-3-karboxamid)

2C-I (2,5-dimetoxi-4-jodfenetylamin)

2C-T-2 (2,5-dimetoxi-4-etyltiofenetylamin)

2C-T-7 (2,5-dimetoxi-4-(n)-propyltiofenetylamin)

CUMYL-4CN-BINACA (1-(4-cyanobytyl)-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-indazol-3-karboxamid)

Cyklopropylfentanyl (N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)-4-piperidyl]cyklopropankarboxamid)

4-Metylamfetamin

Metoxiacetylfentanyl (2-metoxi-N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]acetamid)

4-MTA (p-metyltioamfetamin eller 4-metyltioamfetamin)

5-IT (5-(2-aminopropyl)indol)

TMA-2 (2,4,5-trimetoxiamfetamin)

Bilaga IV

Följande ämnen:

1-(3-Klorfenyl)piperazin (mCPP)

25H-NBOMe (2-(2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin)

5-(2-Aminopropyl)bensofuran (5-APB) (1-(1-bensofuran-5-yl)propan-2-amin)

6-(2-Aminopropyl)bensofuran (6-APB) (1-(1-bensofuran-6-yl)propan-2-amin)

α-Metyltryptamin (AMT) (1-(1H-indol-3-yl)-1-metyletylamin)

α-Pyrrolidinpentiotiofenon (α-PVT) (2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(tiofen-2-yl)pentan-1-on)

Bensodioxolfentanyl (N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-2H-1,3-bensodioxol-5-karboxamid)

Bensoylfentanyl (N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-bensamid)

Bromo-Dragonfly (1-(8-brombenso [1,2-b;4,5-b′]difuran-4-yl)-2-aminopropan)

Cyklopentylfentanyl (N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)-piperidin-4-yl]cyklopentankarboxamid)

Deskloroetizolam (2-etyl-9-metyl-4-fenyl-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazol[4,3-a][1,4]diazepin)

Desoxipipradrol (2-DPMP) (2-(difenylmetylpiperidin)

Diklazepam (7-kloro-5-(2-klorofenyl)-1-metyl-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

3,4-diklorometylfenidat (3,4-CTMP)

Etizolam (4-(2-klorofenyl)-2-etyl-9-metyl-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin)

3-Fenylpropionylfentanyl (N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-3-fenylpropanamid)

Flubromazepam (7-bromo-5-(2-fluorofenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Flubromazolam (8-bromo-6-(2-fluorofenyl)-1-metyl-4H-[1,2,4]triazolo-[4,3a][1,4]bensodiazepin)

2-Fluoroamfetamin (2-FA) (o-fluoro-α-metylfenetylamin)

3-Fluoroamfetamin (3-FA) (m-fluoro-α-metylfenetylamin)

4-Fluorobutyrfentanyl (N-(4-fluorofenyl)-N-[(1-(2-fenyletyl)-4-piperidinyl)]butanamid)

2-Fluorofentanyl (N-(2-fluorofenyl)-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]propanamid)

3-Fluorofentanyl (N-(3-fluorofenyl)-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]propanamid)

2-Fluorometamfetamin (2-FMA) (2-fluoro-N,α-dimetylfenetylamin)

3-Fluorometamfetamin (3-FMA) (3-fluoro-N,α-dimetylfenetylamin)

4-Fluorometamfetamin (4-FMA) (4-fluoro-N,α-dimetylfenetylamin)

4-Fluoro-α-pyrrolidinovalerofenon (4F-α-PVP) (1-(4-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on)

4-Hydroxybutyrfentanyl (4-HO-BF) (N-(4-hydroxyfenyl)-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]butanamid)

4-Kloroisobutyrfentanyl (4Cl-iBF) (N-(4-klorofenyl)-2-metyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]propanamid)

JWH-073 (1-butyl-3-(1-naftoyl)indol)

JWH-081 (1-pentyl-3-(4-metoxi-1-naftoyl)indol)

Klonazolam (6-(2-klorofenyl)-1-metyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]bensodiazepin)

Lisdexamfetamin

MAM-2201 ([1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl](4-metyl-1-naftalen-1-yl)metanon)

Meklonazepam ((S)-5-(2-klorofenyl)-3-metyl-7-nitro-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

2-Metoxifencyklidin (2-MeO-PCP) (1-[1-(2-metoxifenyl)cyklohexyl]piperidin)

3-Metoxifencyklidin (3-MeO-PCP) (1-[1-(3-metoxifenyl)cyklohexyl]piperidin)

4-Metoxifencyklidin (4-MeO-PCP) (1-[1-(4-metoxifenyl)cyklohexyl]piperidin)

4-Metoxibutyrfentanyl (4-MeO-BF) (N-(4-metoxyfenyl)-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]butanamid)

3-Metylkrotonylfentanyl (N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)-4-piperidinyl]-3-metylbut-2-enamid)

Nifoxipam (5-(2-fluorofenyl)-3-hydroxi-7-nitro-1H-benso[e][1,4]diazepin-2(3H)-on)

Pyrazolam (8-bromo-1-metyl-6-(pyridin-2-yl)-4H-[1,2,4]triazolo[4,3a][1,4]bensodiazepin)

Tetrametylcyklopropanfentanyl (N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]- 2,2,3,3-tetrametylcyklopropan-1-karboxamid)

Tiofenfentanyl (N-(1-fenetylpiperidin-4-yl)-N-fenyltiofen-2-karboxamid)

och stereoisomerer av ämnen i denna förteckning, förutom sådana som uttryckligen utelämnats, om sådana isomerer kemiskt kan förekomma, samt

salter av ämnen i denna förteckning inklusive salter av ovan nämnda isomerer, om sådana salter kan förekomma.

Tapentadol (3-[(1R,2R)-3-(dimetylamino)-1-etyl-2-metylpropyl]fenol; och isomerer av den, om sådana isomerer kemiskt kan förekomma,

estrar och etrar av den, förutom sådana som ingår i någon annan förteckning, om sådana estrar eller etrar kan förekomma, samt

salter av den, inklusive salter av ovan nämnda estrar, etrar och isomerer, om sådana salter kan förekomma, samt

beredningar som innehåller i denna förteckning nämnda ämnen.

Följande växter:

kat (Catha edulis)

kaktusväxter innehållande meskalin

Psilocybesvampar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.