838/2018

Helsingfors den 25 oktober 2018

Statsrådets förordning om för- och efternamn

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om för- och efternamn (946/2017):

1 §
Uppgifter för nämnden för namnärenden

På justitieministeriets förvaltningsområde finns det en nämnd för namnärenden, om vilken det föreskrivs i 21 § 3 mom. i lagen om för- och efternamn (946/2017). Nämnden är en sakkunnigmyndighet i frågor som gäller tillämpningen av lagen i syfte att säkerställa en enhetlig tillämpning av den. Nämnden avger utlåtanden till magistraten i ärenden som avses i 30 § i lagen om för- och efternamn.

Nämnden har dessutom till uppgift att följa praxis i frågor som gäller för- och efternamn samt avge utlåtanden till domstolar och andra myndigheter i frågor som gäller för- och efternamn. Nämnden kan också lägga fram initiativ för justitieministeriet i syfte att utveckla lagstiftningen om för- och efternamn.

2 §
Nämndens sammansättning och beslutförhet

Nämnden består av en ordförande och en vice ordförande samt fyra andra medlemmar. Var och en av de sistnämnda har en personlig ersättare. Medlemmarna och ersättarna har uppdraget som bisyssla och handlar under tjänsteansvar.

Nämndens ordförande och vice ordförande ska ha annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt. Av de övriga medlemmarna ska en vara förtrogen med praxis för uppdatering av befolkningsuppgifter, en med genealogi, en med finska språket och med namnforskning samt en med svenska språket och med namnforskning. De personliga ersättarna ska ha motsvarande förtrogenhet.

Nämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst två övriga medlemmar eller ersättare deltar i beslutsfattandet.

3 §
Utnämning av medlemmar i nämnden

Statsrådet utnämner nämndens ordförande och vice ordförande samt de övriga medlemmarna och deras ersättare för högst fem år i sänder.

Om ordföranden, vice ordföranden, någon av de övriga medlemmarna eller en ersättare avgår eller avlider under mandatperioden, ska justitieministeriet i hans eller hennes ställe utnämna en annan person för den återstående mandatperioden. Justitieministeriet förordnar en sekreterare för nämnden.

4 §
Nämndens verksamhet

Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om denne har förhinder, av vice ordföranden. Om ordföranden är förhindrad leds ordet av vice ordföranden. I syfte att utreda ett ärende kan nämnden höra sakkunniga samt inhämta utlåtanden och andra utredningar.

Justitieministeriet beslutar om grunderna för arvoden till nämndens ordförande, vice ordförande, medlemmar, ersättare, sakkunniga och sekreterare.

I fråga om ersättning av resekostnader iakttas det statliga tjänste- och arbetskollektivavtal om resekostnadsersättningar som gäller vid tidpunkten i fråga.

Närmare bestämmelser om organiseringen av arbetet i nämnden meddelas i arbetsordningen, som fastställs av nämnden.

5 §
Utlåtanden av nämnden

Ett i 30 § 1 mom. i lagen om för- och efternamn avsett utlåtande begärs inte, om ansökan gäller ett nybildat efternamn som sökandens förfader har burit och i fråga om vilket en anteckning i en handling har gjorts efter 1899.

6 §
Blanketter i namnärenden

Befolkningsregistercentralen ska fastställa och tillhandhålla blanketter på vilka de handlingar som avses i följande lagrum i lagen om för- och efternamn kan upprättas:

1) ett i 16 § 1 mom. 4 och 5 punkten avsett samtycke,

2) ett i 20 § 2 mom. avsett samtycke,

3) en i 22 § avsedd anmälan om förnamn,

4) en i 23 § avsedd anmälan om efternamn,

5) en i 24 § avsedd anmälan om ändring av efternamn,

6) en i 25 § avsedd ansökan om ändring av för- eller efternamn,

7) en i 29 § 2 mom. avsedd anmärkning,

8) ett i 35 § 3 mom. avsett yrkande att finsk lag ska tillämpas.

7 §
Kungörelse om ett nybildat efternamn

En i 29 § 1 mom. i lagen om för- och efternamn avsedd kungörelse som publiceras på magistratens webbplats ska innehålla information om följande omständigheter:

1) möjligheten att framställa en i 29 § 2 mom. i lagen om för- och efternamn avsedd anmärkning,

2) den blankett på vilken en anmärkning kan framställas,

3) tidsfristen för att framställa en anmärkning

I kungörelsen får inga andra uppgifter om sökanden publiceras utöver det ansökta nybildade efternamnet.

8 §
Behörig myndighet

Ett i 35 § 3 mom. i lagen om för- och efternamn avsett yrkande att finsk lag ska tillämpas ska göras genom att ett förnamn eller efternamn som överensstämmer med finsk lag anmäls till magistraten. En anmälan får göras till vilken magistrat som helst. I en främmande stat kan anmälan göras också till en finsk beskickning, som ska sända anmälan till Befolkningsregistercentralen.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 25 oktober 2018

Justitieminister
Antti Häkkänen

Överinspektör
Joanna Grandell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.