830/2018

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 25 oktober 2018

Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av 8 och 11 punkten i bilaga 3 till arbets- och näringsministeriets förordning om vissa krav på de kemiska egenskaperna hos leksaker

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut

ändras i bilaga 3 i arbets- och näringsministeriets förordning om vissa krav på de kemiska egenskaperna hos leksaker (1352/2011) 8 och 11 punkten sådana de lyder i förordning 254/2014, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 28 oktober 2018. Punkt 8 i bilaga 3 till förordningen träder dock i kraft först den 18 november 2019.

rådets direktiv 2017/738/EU (32017L0738); EUT L 110, 27.4.2017, s. 6
kommissionens direktiv 2018/725/EU (32018L0725); EUT L 122, 17.5.2018, s. 29

Helsingfors den 25 oktober 2018

Arbetsminister
Jari Lindström

Regeringssekreterare
Sirpa Sillstén

Bilaga 3

Förteckning över gränsvärden för överföring av de ämnen och blandningar som avses i 4 §

Ämne milligram i ett kilogram torrt, sprött, pulverliknande eller böjligt leksaksmaterial milligram i ett kilogram vätskeformigt eller klibbigt leksaksmaterial milligram i ett kilogram avskavt leksaksmaterial
------ ------ ------ ------
8. Krom (IV) 0,02 0,005 0,0531
------ ------ ------ ------
11. Bly 2,0 0,5 232
------ ------ ------ ------

1 Kommissionens direktiv (EU) 2 018/725 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2 009/48/EG om leksakers säkerhet i syfte att anpassa del III punkt 13 i bilaga II till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen vad gäller sexvärt krom.

2 Rådets direktiv (EU) 2017/738 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet i syfte att anpassa bilaga II till den tekniska utvecklingen vad gäller bly.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.