Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

823/2018

Helsingfors den 11 oktober 2018

Statsrådets förordning om bullerutredningar och handlingsplaner för bullerbekämpning

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 151 och 152 § i miljöskyddslagen (527/2014), av dem 152 § sådan den lyder i lag 327/2016:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar miljöskyddslagen (527/2014) i syfte att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG om bedömning och hantering av omgivningsbuller samt kommissionens direktiv (EU) 2015/996 om fastställande av gemensamma bedömningsmetoder för buller enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG.

Denna förordning tillämpas vid utarbetande av sådana bullerutredningar och handlingsplaner för bullerbekämpning som avses i 151 § i miljöskyddslagen.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) omgivningsbuller oönskat eller skadligt utomhusljud som orsakas av människors verksamhet, däribland buller från fortskaffningsmedel, väg-, spår- och flygtrafik samt från områden med industriell aktivitet,

2) olägenheter negativa effekter på människors hälsa,

3) störning en negativ upplevelse orsakad av buller,

4) bullermått en storhet som beskriver bullrets fysikaliska styrka och som används för att mäta störningen eller någon annan olägenhet av buller,

5) tyst område i en befolkningskoncentration ett område där bullernivån från vilken som helst bullerkälla inte överstiger 50 decibel under dagen (klockan 07.00–22.00) och 45 decibel under natten (klockan 22.00–07.00).

3 §
Innehållet i bullerutredningar

Bullerutredningar ska innehålla

1) en allmän beskrivning av befolkningskoncentrationen eller av den omgivning där vägar, järnvägar eller flygfält finns inklusive uppgifter om läge, storlek, befolkningstal och trafikmängd samt av markanvändningen och bullerkällorna i området,

2) uppgifter om vem som gjort utredningen,

3) uppgifter om tidigare bullerbekämpningsprogram och nuvarande bullerbekämpningsåtgärder,

4) uppgifter om de metoder som använts vid bedömningen av bullret,

5) ett sammandrag av resultaten av utredningen.

Bullerutredningen kan presenteras i form av tabeller, scheman eller kartor, antingen på papper eller i digital form.

4 §
Bullermått i bullerutredningar

I bullerutredningar ska använda dag-kväll-natt-ljudnivå Lden (dB) för att ange bullrets allmänna störande verkan:

Bullermåtten för bullrets störande verkan är de A-frekvensvägda medelljudnivåerna Ldag för dagtid, Lkväll för kvällstid ja Lnatt för nattetid. Bullermåtten ska bestämma på basis av all dag-, kvälls- och nattetid samt vädret under ett genomsnittligt år.

I bullerutredningar används som bullermått för buller som orsakar sömnstörningar nattetid nattljudnivån Lnatt.

Dagtiden varar tolv timmar mellan klockan 07.00 och 19.00, kvällstiden tre timmar mellan klockan 19.00 och 22.00, och nattetiden nio timmar mellan klockan 22.00 och 7.00.

I bullerutredningar beaktas inte ljud som reflekteras från byggnaders ytterväggar (frifältsvärde). Omgivningsbuller kartläggs på fyra meters höjd från markytan intill ytterväggen på det ställe där bullernivån är högst.

5 §
Beräkningsmetod i bullerutredningar

I bullerutredningar ska använda de beräkningsmetoder som fastställs i Europeiska kommissionens direktiv (EU) 2015/996 om fastställande av gemensamma bedömningsmetoder för buller enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG.

6 §
Bedömningar av bullersituationen och antal exponerade i bullerutredningar

I bullerutredningar på områden som avses i 151 § 1 mom. i miljöskyddslagen ljudnivån dag-, kvälls- och nattetid Ldenoch ljudnivån nattetid Lnatt ska bedöma separat i fråga om väg-, spår- och flygtrafik samt industriell aktivitet.

I bullerutredningar ska ange dessutom följande bullerzoner för ljudnivån dag-, kvälls- och nattetid Lden och ljudnivån nattetid Lnatt:

Bullermått Bullerzon (dB)
L den 55–59 60–64 65–69 70–74 ≥ 75
L natt 50–54 55–59 60–64 65–69 ≥ 70

Bullerutredningar ska för de i 2 mom. avsedda bullerzonerna visa

1) antalet personer som bor i de bullerexponerade byggnaderna avrundat till närmaste jämna hundratal, separat enligt dag-kväll-nattljudnivån Lden och nattljudnivån Lnatt samt separat i fråga om väg-, spår- och flygtrafik samt industriell aktivitet,

2) hur många av de i 1 mom. avsedda personerna som bor i byggnader med särskild ljudisolering mot omgivningsbuller och hur många i hus med tysta ytterväggar, om dessa uppgifter är tillgängliga,

3) en uppskattning av antalet bostadshus samt vård- och läroanstalter i olika bullerzoner.

7 §
Tidtabellen för utarbetande av bullerutredningar

Bullerutredningar för områden som avses i 151 § 1 mom. i miljöskyddslagen ska utarbeta och spara i datasystemet för miljövårdsinformation vart femte år före den 30 juni. Utredningarna ska basera sig på uppgifterna om trafikmängd och befolkning från föregående kalenderår. Följande bullerutredningar ska utarbeta och spara i datasystemet för miljövårdsinformation år 2022.

8 §
Innehållet i handlingsplaner för bullerbekämpning

Handlingsplaner för bullerbekämpning ska innehålla följande uppgifter:

1) vem som utarbetat handlingsplanen,

2) ett sammandrag av resultaten av bullerutredningen,

3) vilka bullermått som använts för bullernivån,

4) en uppskattning av antalet personer som exponeras för bullret,

5) en specificering av problem och situationer som måste åtgärdas,

6) en beskrivning av det område eller de områden som handlingsplanen gäller,

7) uppgifter om bullerbekämpningsåtgärder som vidtas eller bereds,

8) uppgifter om bullerbekämpningsåtgärder under de fem följande åren,

9) en långsiktsplan för att minska olägenheter av buller,

10) en uppskattning av tysta områden i befolkningskoncentrationer,

11) uppgifter om finansieringen,

12) en plan för verkställigheten och utvärderingen av resultaten,

13) en uppskattning av hur bekämpningsåtgärderna enligt handlingsplanen påverkar antalet personer som exponeras för buller,

14) uppgifter om hörande av allmänheten i enlighet med 152 § i miljöskyddslagen,

15) ett sammandrag av handlingsplanen.

Handlingsplanen för bullerbekämpning kan omfatta åtgärder i anslutning till trafikplanering, planering av markanvändningen, tekniska åtgärder kring bullerkällorna, val av tystare bullerkällor, tidsmässig eller regional begränsning av bullerspridningen samt andra åtgärder för att begränsa bullret, såsom ekonomisk styrning.

9 §
Tidtabellen för utarbetande av handlingsplaner för bullerbekämpning

Handlingsplaner för bullerbekämpning för områden som avses i 151 § 1 mom. i miljöskyddslagen ska utarbeta och spara i datasystemet för miljövårdsinformation vart femte år före den 18 juli. Följande handlingsplaner ska utarbeta och spara i datasystemet för miljövårdsinformation år 2023.

10 §
Insändande av uppgifter till kommissionen

Miljöministeriet sänder vart femte år före den 31 december kommissionen ett meddelande om områden som avses i 151 § i miljöskyddslagen. Följande meddelande sänds år 2023.

Dessutom sänder miljöministeriet kommissionen

1) vart femte år före den 30 december sammandrag av bullerutredningar för områden som avses i 151 § i miljöskyddslagen, så att följande sammandrag sänds år 2022,

2) vart femte år före den 18 januari sammandrag av handlingsplaner för bullerbekämpning för områden som avses i 151 § i miljöskyddslagen, så att följande sammandrag sänds år 2023.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2018.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om bullerutredningar och handlingsplaner för bullerbekämpning som Europeiska gemenskapen förutsätter (801/2004).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG om bedömning och hantering av omgivningsbuller (32002L0049), EUT L 189, 18.7.2002, s. 12–25
kommissionens direktiv (EU) 2015/996 om fastställande av gemensamma bedömningsmetoder för buller enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG (32015L0996), EUT L 168, 1.7.2015, s. 1–823

Helsingfors den 11 oktober 2018

Näringsminister
Mika Lintilä

Miljöråd
Ari Saarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.