818/2018

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 3 oktober 2018

Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om justitieministeriets arbetsordning

I enlighet med justitieministeriets beslut

ändras i justitieministeriets förordning om justitieministeriets arbetsordning (833/2016) 55, 58, 60, 63, 65 och 67 § som följer:

55 §
Förvaltningsdirektörens beslutanderätt

Förvaltningsdirektören avgör ärenden som gäller

1) personalen vid barnombudsmannens byrå, Olycksutredningscentralen, Rättsregistercentralen, jämställdhetsombudsmannens byrå, dataombudsmannens byrå, diskrimineringsombudsmannens byrå, diskriminerings- och jämställdhetsnämnden, konkursombudsmannens byrå, Europeiska kriminalpolitiska institutet, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, och konsumenttvistenämnden, och som ska avgöras av justitieministeriet, med iakttagande av bestämmelserna om avgörande av ärenden i 60–63 §,

2) allmän förvaltning, om frågan är gemensam för flera avdelningar och av mindre betydelse,

3) utöver vad som föreskrivs i 48 § 7 punkten, anskaffning och underhåll av lokaler för ämbetsverken inom verksamhetsområdet i fråga, om den mervärdesskattefria årliga hyran för lokalen uppgår till högst 200 000 euro och om ärendet inte på grund av sin betydelse ska avgöras av ministern.

58 §
Ekonomidirektörens beslutanderätt

Ekonomidirektören avgör ärenden som gäller

1) uppgifter som ankommer på justitieministeriets och rättsväsendets bokföringsenhet,

2) avskrivning av egendom och kontoavskrivningar,

3) ekonomiförvaltningen, om ärendet är gemensamt för förvaltningsområdet eller flera avdelningar och av ringa betydelse,

4) anmälningar om anslutning till statens arrangemang för samordnad upphandling för förvaltningsområdets del.

60 §
Inrättande, indragning och ändring av tjänster

Ministern fattar, efter att förvaltningsenheten gett ett utlåtande, beslut om inrättande och indragning av en tjänst samt om ändring av en tjänstebenämning, då tjänstens kravnivå är högre än 21.

Kanslichefen fattar, efter att förvaltningsenheten gett ett utlåtande, beslut om andra ärenden om inrättande och indragning av en tjänst samt om ändring av en tjänstebeteckning än de som avses i 1 mom.

63 §
Lönesättning och övriga personalärenden

Kanslichefen avgör

1) ärenden som gäller ändringar i tjänsternas kravnivå,

2) personliga lönedelar och personliga lönetillägg på förslag av förvaltningsenhetens ansvarsområde för personalärenden i fråga om dem som lyder direkt under kanslichefen,

3) arvodesgrunder,

4) på föredragning från förvaltningsenheten, ärenden som gäller de avtal om anställningsvillkor som avses i 44 § i statstjänstemannalagen (750/1994), om inte ärendet ska avgöras av statsrådet,

5) överföringar av tjänster mellan ämbetsverk inom förvaltningsområdet,

6) tjänstgöringsställena i fråga om tjänsterna vid ministeriet och vissa ämbetsverk,

7) ärenden som gäller placering av ministeriets personal på avdelningarna och de fristående enheterna,

Förvaltningsdirektören avgör

1) andra än ovan i 1 mom. 2 punkten avsedda personliga lönedelar och personliga lönetillägg på förslag av förvaltningsenhetens ansvarsområde för personalärenden,

2) arvoden,

3) på föredragning från förvaltningsenhetens ansvarsområde för personalärenden, ärenden som gäller tjänstemännens bisysslor,

4) ärenden som gäller inrättande, indragning och ändring av tjänster vid de ämbetsverk som nämns i 3 § 2 mom. 1 punkten i statstjänstemannaförordningen (971/1994), om inte annat föreskrivs någon annanstans.

65 §
Förordnande av ställföreträdare

Kanslichefen förordnar ställföreträdare för avdelningscheferna och cheferna för de fristående enheterna på förslag av respektive avdelningschef och respektive chef. Ställföreträdare för cheferna för en enhet inom en avdelning förordnas av avdelningschefen i fråga på förslag av respektive chef. Förvaltningsdirektören och ekonomidirektören har samma befogenheter som en avdelningschef.

67 §
Ministeriets beredskapsverksamhet

Beredskapschef vid justitieministeriet är en tjänsteman som kanslichefen förordnat. Beredskapschefen ska styra och samordna förvaltningsområdets beredskap inför undantagsförhållanden. Bestämmelser om justitieministeriets skyddschefer och skyddsorganisation i övrigt samt om skyddsverksamheten finns i skyddsplanerna för verksamhetsstället.


Denna förordning träder i kraft den 10 oktober 2018.

Helsingfors den 3 oktober 2018

Minister
Antti Häkkänen

Kanslichef
Pekka Timonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.